Akademická svoboda v ohrožení! Tažení maďarského premiéra Orbána pokračuje.

Kateřina Šimonová

Na konci března 2017 předložila vláda Viktora Orbána maďarskému parlamentu novelu vysokoškolského zákona, která představuje značný zásah do akademických svobod. Pokud se tento zákon opravdu stane účinným, může mít dalekosáhlé až likvidační následky na jednu z nejdůležitějších akademických institucí v regionu střední a východní Evropy, Středoevropskou univerzitu v Budapešti.

Snaha premiéra Orbána přetvořit demokratický právní stát, člena Evropské unie a NATO, v pravicově zaměřenou diktaturu s žezlem v jeho vlastních rukou pokračuje. Na legislativu a praxi státu, která porušuje lidská práva, a tedy i evropské a mezinárodní právo zejména v oblasti migrace, už jsme si v případě Maďarska zvykli (pokud to lze v případě porušování lidských práv a k nim relevantních lidskoprávních dokumentům takto vůbec říci). Nyní se však ,,temné síly” premiéra Orbána obracejí  jinam, a to na akademické instituce, konkrétně cíleně spíše na jednu akademickou instituci, a tou je Středoveropská univerzita sídlící od roku 1996 v Budapešti (dále také jako ,,CEU”).

Středoevropská univerzita byla založena v roce 1991. Její vznik a následná existence jsou nepopiratelně svázány s filantropem a americkým multimiliardářem Georgem Sorosem, původně narozeným v Maďarsku, který ji nejen formálně založil, ale zároveň poskytl i dar ve výši 880 milionů dolarů. To dalo této univerzitě již od začátku značnou míru nezávislosti a jistoty pro vznik takovéto instituce nezbytný. Záměrem založení CEU bylo vytvořit vzdělávací instituci na světové úrovni, která by vzděláním a svoji činností napomohla regionu východní a střední Evropy vzpamatovat se z desítek let komunistické nadvlády a vytvořit novou svobodnou občanskou společnost, o jejíž devastaci se v předešlých desetiletích nesvobody zasloužil komunistický režim.

Cíl to byl ambiciózní, ale dnes s odstupem času můžeme říci, že se jej ve své podstatě podařilo splnit. Středoevropská univerzita se stala velice prestižní vzdělávací institucí pravidelně se umisťující v různých žebříčcích zaměřených na humanitní obory mezi top 50 univerzitami světa. Její studenti a zaměstnanci byli oceněni mnoha výzkumnými granty či cenami a spolupracují na projektech s profesory a akademickými pracovníky z nejlepších univerzit na světě. CEU úspěšně plní i svoji roli platformy, kde se odehrává svobodná společensko-akademická diskuze, pořádají konference a vznikají publikace. Její absolventi se často stávají pracovníky humanitně zaměřených či lidskoprávních organizací, které jsou živoucím jádrem každé otevřené a svobodné společnosti.

Možná i proto se stala CEU trnem v oku vládnoucího premiérského předsedy Viktora Orbána [1], jehož populistická pravicově zaměřená vláda 28. března tohoto roku představila parlamentu novelu vysokoškolského zákona [2], která by kromě jiného znemožnila univerzitě udělovat americké vysokoškolské tituly. Maďarské vládě by také nově náležela pravomoc vetovat udělení pracovních povolení akademickým pracovníkům pocházejícím ze zemí mimo Evropskou unii či využívat nástroj udělování studentských víz jako ,,vlastní klíč” k výběru studentů. Novela zákona také vyžaduje založení kampusu univerzity na území státu New York ve Spojených státech amerických, kde je CEU (vedle Maďarska) jako vzdělávací instituce akreditována.

Právě posledně zmíněný požadavek nahrává názorům, že je tato novela namířena pouze a cíleně právě proti CEU. Novelizovaná ustanovení zákona totiž požadují, aby všechny cizí univerzity působící v Maďarsku měly fyzicky kampus v zemi, kde jsou akreditovány. CEU je, jak již bylo výše zmíněno, akreditována vedle Maďarska právě ve státě New York, ale její jediný kampus se nachází v Budapešti. Všechny ostatní ,,cizí” univerzity mají svůj kampus v zahraničí a na území Maďarska mají pouze jakési ,,své pobočky/detašovaná pracoviště.” Sám rektor CEU, Michael Ignatieff, prohlásil ve svém oficiálním dopisu studentům: ,, Jak vidíme, je to zákon zaměřený pouze na jednu instituci. Jednu jedinou!“[3].

Bohužel, právě před několika málo dny, konkrétně 4. dubna 2017, prošla novela zákona ve zrychleném řízení parlamentem. Univerzita, kde v současné době studuje přibližně 1440 studentů a působí 370 akademických pracovníků z více než 130 zemí světa, se tak nachází před zcela reálnou hrozbou ukončení své činnosti, popřípadě minimálně přestěhování své činnosti mimo Maďarsko [4]. Tuto neděli v centru Budapešti demonstrovaly desítky tisíc lidí a požadovaly, aby prezident zákon vetoval a předložil jej k posouzení Ústavnímu soudu. To se však nestalo. Ihned následujícího dne, tedy v pondělí 10. dubna 2017, prezident zákon podepsal. Osud univerzity, studentů, jejich rodičů, akademiků, všech přímo či nepřímo zainteresovaných jedinců a především obraz samotného Maďarska tak není v současné době příliš optimistický.

Pro ty z nás, kteří již volají po přestěhování CEU do Brna či Prahy, kde univerzita dříve v roce 1991 svoji dráhu započala, je třeba upozornit na znění českého vysokoškolského zákona.  Zejména jde o tato ustanovení Zákona o vysokých školách: §93a a §93f [5]. Není třeba se začítat dlouze, abychom zjistili, že náš vysokoškolský zákon je ,,pomaďarštěn” již delší dobu. Oprosťme se tedy od těchto řešení a snažme se CEU v jejím boji podpořit. Zároveň si každý den važme naší vlastní akademické svobody a bedlivě ji střežme. Nebylo by tomu poprvé, kdy mráz přišel z východu.  

Poznámky:

[1] Samotný Viktor Orbán mohl po pádu Berlínské zdi v roce 1989 právě díky stipendiu George Sorose vycestovat a začít studovat na prestižní a velice nákladné Oxfordské univerzitě.

[2] Zákon č. CCIV/2011 Sb., o národním vyšším vzdělání.

[3] Anglické znění dopisu dostupné zde: http://blogs.newschool.edu/tcds/2017/03/29/letter-from-budapest-central-european-university-facing-death-sentence/.

[4] Na podporu CEU se vyjádřila řada vzdělávacích institucí a organizací. Mezi nimi například rektor Princetonské univerzity L. Eisgruber (dopis rektora dostupný zde: http://www.princeton.edu/president/eisgruber/speeches-writings/archive/?...) , ale i čeští zástupci jako např. Filozofická fakulta UK spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi ( dopis děkana dostupný zde: http://www.ff.cuni.cz/2017/04/otevreny-dopis-viktoru-orbanovi-na-podporu-stredoevropske-univerzity-budapesti/).

[5]  Viz. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a to zejména ve znění jeho pozdější novely, tedy zákona č. 137/2016 a jeho ustanovení § 93a: [...] (3) Zahraniční vysoká škola, která není evropskou zahraniční vysokou školou, (dále jen ,,mimoevropská zahraniční vysoká škola") je oprávněna poskytovat na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu, uskutečňované podle právních předpisů jejího domovského státu, pokud jí ministerstvo udělilo povolení podle § 93f k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky (dále jen "tuzemské povolení").

a související ustanovení § 93f:

(1) Tuzemské povolení uděluje mimoevropské zahraniční vysoké škole ministerstvo na základě její písemné žádosti.

(2) Žadatel o udělení tuzemského povolení spolu se žádostí předloží ministerstvu

a) doklady prokazující jeho ustavení a působení v domovském státě jako státem uznané vysoké školy,

b) údaje o jeho statutárních orgánech,

c) místo uskutečňování zahraniční vzdělávací činnosti v zahraničním vysokoškolském studijním program [...].

Zdroje:

Ignatieff, M. New York Times. Academic Freedom, Under Threat in Europe, 2. dubna 2017, dostupné zde: https://www.nytimes.com/2017/04/02/opinion/academic-freedom-under-threat-in-europe.html?smid=pl-share&_r=2.

Reuters. Hungary passes law targeting Soros-founded university, thousands protest, 4. dubna 2017, dostupné zde: http://www.reuters.com/article/us-hungary-soros-parliament-idUSKBN17619Q.

World University Rankings. More about Central European University, 28. září 2016, dostupné zde: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/central-european-university#ranking-dataset/1089.

Foto:

 

[1] Viktor Orbán při projevu, Foto: European People's Party, Wikimedia Commons, CC-BY-2.0.