V prosinci 2019 se v Haagu uskutečnilo 18. Shromáždění smluvních stran Římského statutu, jehož hlavním cílem bylo vymezit formální postup a stanovit cíle, jež mají posílit a zefektivnit činnost Mezinárodního trestního soudu.

Předcházející události procesu přezkumu

Již dlouhou dobu se hovoří o možné reformě mezinárodního trestního systému. V posledních letech se Mezinárodní trestní soud (MTS) setkává s kritikou nedostatku efektivity a pozitivního dopadu své činnosti od samotných smluvních stran Římského Statutu (Statut), nezávislých expertů, občanské společnosti, ale i ze strany svých vlastních zaměstnanců (viz Bulletin září 2019, str. 8). Nicméně sám MTS uznal, že pro svou lepší akceschopnost musí čelit současným výzvám.

V listopadu 2019 byl vypracován pracovní dokument tzv. Matrix, který působí pouze jako výchozí bod pro probíhající diskusi a následný odborný přezkum. Matrix se zabývá možnými oblastmi posílení systému Římského statutu a Mezinárodního trestního soudu. Dokument sám o sobě nestanovuje žádné konkrétní kroky či rozhodnutí. Ty budou předmětem následujícího vývoje. Nicméně byl zde vyjádřen předpoklad, že do roku 2021 MTS by společně se Shromážděním smluvních stran Římského statutu (Shromáždění) měli docílit viditelného pokroku, včetně vyhotovení závěrečné zprávy nezávislého odborného přezkumu. 

Prosincová zpráva k možnostem reformy soudu

V rámci prosincového usnesení Shromáždění byly ustanoveny nejzávažnější problémy a výzvy, kterým MTS již delší dobu čelí, a jež mají identifikovat způsoby, které povedou k posílení akceschopnosti soudu. Shromáždění klade důraz na transparentnost, a zejména inkluzivnost celého procesu, tedy potřebu zapojení všech relevantních aktérů. Stěžejním cílem již dlouhodobě zůstává podpora všeobecného uznání hlavní role MTS v celosvětovém boji proti beztrestnosti a posílení jeho fungování jako celku.

V roce 2020 se budou prioritně řešit čtyři problémové okruhy:

  • Posílení spolupráce
  • Nespolupráce
  • Komplementarita a vztah mezi MTS a vnitrostátní jurisdikcí
  • Spravedlivé zeměpisné zastoupení a genderová vyváženost

Současně byl Shromážděním smluvních stran Statutu nařízen nezávislý odborný přezkum, který bude proveden devíti nezávislými odborníky, kteří nikdy předtím u MTS nepracovali. Rovněž musí být dodrženo spravedlivé zeměpisné zastoupení, jež bude odrážet hlavní světové právní systémy a genderovou vyváženost. Nezávislost expertů je rovněž ošetřena podmínkou, která stanovuje nemožnost po dobu tří let od odevzdání konečné zprávy, přihlásit se či být nominován na jakoukoliv pozici u MTS.

Stěžejním úkolem pracovních skupin je do září 2020 předložit konkrétní, proveditelná a dosažitelná doporučení, která povedou ke zvýšení efektivity a výkonu za pomoci uskutečnitelných cílů, které posílí systém Římského statutu a MTS. Konkrétní zaměření přezkumu se týká třech pracovních skupin: řízení (governance), soudnictví a soudní proces a vyšetřování a stíhání.

Řízení znamená koordinaci a spolupráci napříč jednotlivými orgány MTS. To konkrétně zahrnuje podporu transparentních a jednotných procesů, vedení založené na sdílených hodnotách, vytvoření ombudsmana pro vnitřní záležitosti MTS, fungování svěřenského fondu pro oběti zločinů atd.

Soudnictví a soudní proces se především týká struktury, organizace, řízení, pracovních metod a personálního obsazení pozic soudců. Řadí se sem také samotná volba předsedy a místopředsedů MTS, účinnost soudních řízení ve všech svých fázích (přípravné, soudní a odvolací řízení), zaučování nově zvolených soudců v podobě předávání osvědčených postupů atd.

V bodě, který se týká vyšetřování a stíhání, jsou zejména obsažena předběžná šetření, strategie, struktura, ale i výkonnost Úřadu žalobkyně MTS, samotné vyšetřování, včetně metod a techniky, zaměření se na mechanismus uzavření jednotlivých případů atd.

Harmonogram odborného přezkumu v roce 2020

Koncem ledna v Haagu probíhala příprava odborných skupin, přičemž jako předseda expertů byl zvolen jihoafrický soudce Richard Goldstone, jehož stěžejním úkolem je koordinace společného úsilí všech tří skupin. Zároveň ostatní zúčastněné strany byly vyzvány k předložení svých podnětů a názorů, jelikož během února a března budou probíhat konzultace s jednotlivými státy, úředníky MTS a rovněž s občanskou společností, aby bylo dosaženo maximálního konsensu.

Od dubna do srpna bude provedena analýza nashromážděných informací a mělo by dojít k vypracování již konkrétních zpráv. Během června a července budou probíhat informativní schůzky pro smluvní strany Statutu a dojde k vypracování prozatímních zpráv.

Následně v září bude Shromáždění smluvních stran Statutu předložena závěrečná zpráva, jež by měla přinést východiska pro současné výzvy, kterým MTS čelí. Na samotném Shromáždění pak bude záviset, aby posoudilo konkrétní doporučení nezávislého odborného přezkumu, nicméně část odpovědnosti bude ležet i na MTS, který je musí zvážit.

Je ovšem důležité poznamenat, že zářijovou zprávou celý proces přezkumu a posílení akceschopnosti nekončí, nýbrž by se mělo jednat o počáteční výstup dlouhodobé reformy MTS.

 

Zdroje

Coalition for the International Criminal Court. The Review of the ICC and the Rome Statute system 2020. 20. únor 2020. Dostupné: (http://coalitionfortheicc.org/review-icc-and-rome-statute-system-2020-0).

Guilfoyle, Douglas. The International Criminal Court Independent Expert Review: reforming the Court: Part I. Blog of European Journal of International Law. 7. únor 2020. Dostupné: (https://www.ejiltalk.org/the-international-criminal-court-independent-expert-review-reforming-the-court-part-i/).

Guilfoyle, Douglas. The International Criminal Court Independent Expert Review: reforming the Court: Part II. Blog of European Journal of International Law. 7. únor 2020. Dostupné: (https://www.ejiltalk.org/the-international-criminal-court-independent-expert-review-reforming-the-court-part-ii/).

Guilfoyle, Douglas. The International Criminal Court Independent Expert Review: reforming the Court: Part III. Blog of European Journal of International Law. 7. únor 2020. Dostupné: (https://www.ejiltalk.org/the-international-criminal-court-independent-expert-review-reforming-the-court-part-iii/).

Hukelová, Katarína. Medzinárodný trestný súd v problémoch. Centrum pro lidská práva a demokracii. Bulletin lidských práv 7. číslo, XI. ročník, září 2019. Dostupné: (https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin_zari2019_web_0.pdf).

International Criminal Court. ICC-ASP/18/Res.7 Review of the International Criminal Court and the Rome Statute system. 6. prosinec 2019. Dostupné: (https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-Res7-ENG-ICC-Review-resolution-10Dec19-cln%20AM%201658.pdf).

International Criminal Court. Meeting the challenges of today for a stronger Court tomorrow. 27. listopad 2019. Dostupné: (https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-review-Matrix-v2-27Nov19-1740.pdf).

International Criminal Court. Statement at the end of the first meeting of the Independent Expert Review of the International Criminal Court. 23. ledna 2020. Dostupné: (https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER%20Statement%2023.01.2020.pdf).

Fotografie

Předseda MTS Chile Eboe-Osuji, 18the session of the Assembly of States Parties opens in The Hague, zdroj: ICC-CPI, editace: ořez.