Voda jako téma pro ochranu lidských práv a rozvoj

Anna Macíčková

Světoví experti se nedávno sjeli do švédského Stockholmu, aby diskutovali potenciál využití vody pro ochranu lidských práv a rozvoj. Vzhledem ke vzrůstající spotřebě se voda může v budoucnu stát přední strategickou surovinou.

Světová banka k této příležitosti vypracovala dokument, v němž rozebírá výzvy a možnosti řešení vodní problematiky ve spojení s trvale udržitelnými zásobami této tekutiny, městy odolnými proti změnám klimatu, přeshraniční spoluprací, genderovou rovností a s komerčními zdroji financování. Jedná se o především o pohled Světové banky, nicméně téma je velmi důležité.

Poptávka po vodě stoupá, její zásoby však klesají

Informace ze satelitů NASA přinesly ne právě optimistické novinky. Množství vody v největších podzemních zásobárnách na světě stále klesá a stav většiny velkých rezervoárů překročil kritický bod. Je z nich čerpáno více vody, než se do nich stíhá přírodními procesy doplňovat. Většinu takto postižených rezervoárů ohrožují především zvýšené nároky zemědělců a těžařů a v obecné rovině také růst populace.[1]

Je rovněž alarmující, že nejméně 1,8 miliardy lidí na světě nemá jinou možnost, než pít kontaminovanou vodu, a ještě větší množství lidí postrádá dostatek vody k zajištění základní hygieny. To některé analytiky vede k myšlence, že se lidstvo blíží fyzickým limitům vodních zdrojů a v budoucnu bude muset čelit vzrůstajícímu nedostatku vody, která se stane hlavní strategickou surovinou. Jiní vědci naopak zastávají názor, že lidstvo dokáže nalézt alternativní suroviny, nové zdroje či efektivnější způsoby využívání vody. Spor mezi těmito odlišnými názory prozatím nemá jednoznačného vítěze, pravdu zřejmě ukáže až čas.[2]

Vědci ze Stockholm International Water Institute a další pozvaní experti se proto sjeli na World Water Week do Švédska, aby diskutovali na pravidelné výroční konferenci, jejíž letošní téma bylo „Voda pro rozvoj“. Podle Světové banky, která se na projektu podílí, nadešel čas přesunout pozornost na vodu jakožto téma stojící v centru dialogu o rozvoji.

Světová banka a vědci účastnící se akce World Water Week se proto zaměřili na pět hlavních tematických okruhů, z nichž některé budou následně přiblíženy: 1) zajištění trvale udržitelných zásob vody a základní hygieny pro všechny, zvláště pro chudé; 2) vybudování odolných měst, které se dokážou vypořádat s problémy spojenými s vodou, urbanizací a klimatickými změnami; 3) vytvoření přeshraniční spolupráce za pomocí sdílení informací, budování infrastruktury a pevných institucí; 4) zajištění genderové rovnosti v přístupu k vodě; a 5) silnější vtažení komerčních zdrojů financí do vodního a hygienického sektoru.

Zajištění zásob vody a hygienických služeb

K největším problémům při snaze o zajištění trvale udržitelných zásob vody a základní hygieny pro všechny patří zejména skutečnosti, že problematika hygieny stojí až v pozadí za dodávkami vody, na mnoha místech světa téměř neexistují hygienická opatření (jako např. fungující kanalizace), kvalita služeb je nedostatečná a její poskytovatelé se musí vypořádávat s nedostatkem finančních zdrojů. Optimisticky nepůsobí ani fakt, že nelze garantovat jakoukoli budoucí dostupnost vody, což silně deprimuje zejména obyvatele oblastí náchylných k přírodním katastrofám.

Vypořádat se s těmito výzvami lze podle expertů Světové banky posílením vládního sektoru, občanské participace a technické infrastruktury, což by mělo vést k celkovému zlepšení dodávaných služeb. Za jistých okolností může posílení lokálních vlád a jejich vztahu k občanům být důležitým krokem k zajištění přístupu k potřebným službám. Lokální politika bývá zpravidla méně ideologická, což by u praktických témat jakým jsou například dodávky vody mohlo být rozhodující.

Složitým problémem je také správné stanovení ceny vody, což je často naopak velmi ideologicky rámované téma. Rozumné určení ceny vody totiž může podle některých předpokladů zvýšit účinnost užívání vody, snížit plýtvání, zkvalitnit přepravu, případně například zmírnit negativní dopady na životní prostředí.

Spolupráce by neměla znát hranic

Přeshraniční spolupráce, jež má rozptylovat a zmírňovat dopady klimatických změn, čelí podle Světové banky problémům. Snad nejzásadnější potíž pro mezinárodní společenství údajně představuje fakt, že prudký hospodářský rozvoj na přeshraničních vodních tocích zvyšuje rizika spojená s konflikty o vodu. Kolem 60 % světových toků je sdíleno více státy a v těchto oblastech žije až 40 % světové populace, přičemž pro každý stát je prioritou právě jeho vodní bezpečnost. V řadě případů se navíc může jednat o oblasti s řadou dalších sporů, což nadále zhoršuje vyhlídky pokojného řešení sporů v budoucnosti. Příkladem mohou být spory o vodu mezi Izraelem a jeho sousedy.

Jako odpověď na tyto komplikace si Světová banka vytýčila podporu tří obecných principů, které dobře zní, ale je otázka, zda mohou být koordinovaně a efektivně prosazovány. Jedná se o 1) informační spolupráce a sdílení dat; 2) společné plánování a rozvoj strategické infrastruktury celého povodí; 3) posílení rozsahu institucí potřebných k zavedení efektivní spolupráce a rozvoj silného institucionálního rámce. V konfliktních oblastech jsou nicméně právě tyto principy nedostatečně funkční, a je tedy otázkou, jak konkrétně těchto principů dosáhnout.

Financování vodních projektů zatím příliš neláká

Světová banka jako hlavní překážku komerčního financování vodního a hygienického sektoru uvádí zejména vyšší riziko investic. Snaží se proto najít vhodná řešení k ulehčení komerčního financování a to například nástroje, z nichž některé jsou převzaté ze sektoru infrastruktury, jako třeba ručení veřejnoprávními institucemi, které redukují rizika soukromých investorů a navyšují tak kapitál. Jiné instituce pak poskytují například pojištění, které může být použito ke zmírnění rizik investorů, sdílí náklady, umožňují vznik přípravných projektů k financování a podobně.

Vodní bezpečnost se stala jednou z hlavních výzev 21. století a z hlediska vlivu na rozvoj představuje zásadní téma. Světová banka sama tento problém jistě nevyřeší, ale může pomoci státům, které o podporu budou mít zájem.

Poznámky:

[1] Novinky.cz 2015. Zásoby vody na světě se tenčí, ukázaly satelity NASA. 12. 9. 2015 (http://www.novinky.cz/veda-skoly/380438-zasoby-vody-na-svete-se-tenci-ukazaly-satelity-nasa.html).

[2] Nejzranitelnějším regionem, v němž se předpokládá obzvlášť tíživý nedostatek vody, jež by mohl vést až ke konfliktům, je zejména Blízký východ.

Zdroje:

Martinovský, Petr a Šmíd, Tomáš. 2013. Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty – aktuální trendy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

World Bank. 2015. A Water-Secure World for All. Water for Development: Responding to the Challenges. Washington, DC: World Bank (http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/08/20/552051440006529896/World-Bank-Group-at-World-Water-Week-Water-Security-Conference-Edition-August-2015.pdf).

 

Foto: Zničené vodní nádrže v Palestině. Foto: ISM Palestine, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.