Devítiletý mandát současného českého soudce u Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Aleše Pejchala v příštím roce končí. Proto bylo na konci prázdnin vyhlášeno Ministerstvem spravedlnosti výběrové řízení na tento post. 

Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) je jeden z největších mezinárodních soudů, neboť je tvořen 47 soudci (po jednom soudci z každého členského státu Rady Evropy). ESLP vznikl v roce 1959 jako instituce Rady Evropy, jejímž jeho smyslem je kontrola dodržování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“). Jeho hlavní agendou je projednávání stížností jednotlivců i členských států na porušování práv plynoucích z této úmluvy. 

Při výběru kandidátů na funkci soudce ESLP mají státy poměrně volnou ruku. Jedinými požadavky Rady Evropy jsou, aby státy předložily seznam tří kandidátů a aby měl každý z kandidátů vysoký morální charakter a splňoval podmínky vyžadované pro výkon vysokých soudních funkcí nebo byl uznávaným právníkem.[1] Mimoto seznam kandidátů musí být gendrově vyvážený a zajistit tak zastoupení obou pohlaví. [2]

V České republice vybírá požadované tři kandidáty (a jednoho až dva náhradníky) devítičlenná komise podle Pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Pravidla“). Tato komise se skládá z ministryně spravedlnosti, ministra zahraničních věcí, vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, předsedů Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, veřejného ochránce práv, člena jmenovaného předsedou České advokátní komory a člena jmenovaného děkany právnických fakult veřejných vysokých škol.[3] 

Výběr probíhá tak, že komise pozve kandidáty, jejichž kandidatury splňují požadavky Pravidel, na ústní pohovor a u každého z kandidátů „komplexně prověří předpoklady pro výkon funkce soudce Soudu a zjistí jeho motivaci.“ [4] Mezi zmiňované předpoklady patří mimo jiné znalost problematiky mezinárodní ochrany lidských práv, zejména judikatury ESLP, aktivní znalost alespoň jednoho ze dvou jednacích jazyků ESLP (angličtiny nebo francouzštiny) a pasivní znalost druhého z nich a záruka nezávislosti a nestrannosti kandidáta při výkonu funkce soudce ESLP po případném zvolení. Po zhodnocení vybere komise tři nejvhodnější kandidáty.      

Seznam těchto tří kandidátů komise nejprve předloží tzv. poradnímu panelu expertů na výběr kandidátů na funkci soudce ESLP zřízenému Výborem ministrů Rady Evropy (dále jen „poradní panel“) [5] k posouzení, zda kandidáti splňují předepsané požadavky. Pokud poradní panel dospěje k závěru, že tomu tak u některého z kandidátů není, navrhne za něj ministr spravedlnosti komisí vybraného náhradníka.  

Pokud kandidáti předpoklady dle poradního panelu splňují, jejich seznam je předložen ministrem spravedlnosti ke schválení vládě a následně předán Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy k volbě soudce ESLP. Parlamentní shromáždění má při volbě k dispozici hodnocení jednotlivých kandidátů zaujaté poradním panelem a novou soudkyní či novým soudcem zvolí tu osobu, která obdrží většinu odevzdaných hlasů.                

Současný český soudce ESLP Aleš Pejchal k volbě uvedl, že „si musíme uvědomit, že výběr končil na české úrovni, na evropské už šlo o volbu. Nesla všechny průvodní znaky, které obvykle má. Šlo tedy o to, aby ten-který z kandidátů přesvědčil Parlamentní shromáždění, že on je tím nejvhodnějším ke zvolení. Nedá se tedy hovořit o výběru nebo nějakém velkém poměřování znalostí.“[6] Aleš Pejchal působil dříve jako místopředseda České advokátní komory. Ve funkci soudce ESLP nahradil svého předchůdce Karla Jungwierta, který byl dříve soudcem Nejvyššího soudu České republiky. 

Současné výběrové řízení bylo otevřeno do konce září tohoto roku. Dle informací Ministerstva spravedlnosti je do výběrového řízení přihlášeno sedm kandidátů. Mezi zatím známé uchazeče o tento výjimečný post patří soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková či Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebo dokonce Jiří Kmec, který advokátem jedné z největších českých advokátní kanceláří Havel&Partners.

 

Poznámky

[1] Čl. 21 odst. 1 Evropské úmluvy

[2] Stanoveno rezolucí Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1366 z roku 2004 a doporučením č. 1649 z roku 2004

[3] Čl. 4 odst. 1 Pravidel

[4] Čl. 5 odst. 3 Pravidel

[5] Poradní panel expertů na výběr kandidátů na soudce ESLP vznikl v roce 2010 na základě přání tehdejšího prezidenta ESLP Jean-Paul Costa k posuzování kandidátů navržených členskými státy a jejím cílem je prověřit vhodnost a apolitičnost navrhovaných kandidátů.

[6] Januš, Jan. 2012. ,,Vyšlo to moc hezky“. Právní rádce, č. 8, str. 42–43.

Zdroje 

Česká advokátní komora, 2012, Místopředseda ČAK JUDr. Aleš Pejchal zvolen soudcem ESLP (dostupné na https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8683)

Česká justice. Post soudce Evropského soudu pro lidská práva chce sedm zájemců, 2. 10. 2020. Dostupné na: https://www.ceska-justice.cz/2020/10/post-soudce-evropskeho-soudu-lidsk….

Ministerstvo spravedlnosti, 2020, Vyhlášení výběrového řízení na kandidáta na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (dostupné na: https://justice.cz/?clanek=vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-kandidaty-na-funkci-soudce-evropskeho-soudu-pro-lidska-pra-1)

Příloha usnesení vlády ze dne 15. června 2020 č. 648, o Pravidlech pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva, dostupná na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABQPGWTE6.  

Usnesení Výboru ministrů CM/Res(2010)26, o zřízení poradního panelu expertů na kandidáty na funkci soudce ESLP, přijaté dne 10. listopadu 2010 (https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/Res_2010_26_eng.pdf).  

Fotografie

Evropský soud pro lidská práva. European Court of Human Rights @ European district @ Strasbourg, autor: Guilhem Vellut, 22. září 2018, 2018, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.