Manuál výzkumu lidských práv

Tento výzkumný manuál nabízí přehled některých základních zdrojů užitečných pro výzkum lidských práv. Nejde o úplný výčet, ale o komentovaný seznam, který umožní studentům či zájemcům o lidská práva udělat si základní přehled o tématech, která jsou v rámci disciplíny studována, a o zdrojích, kde mohou najít další informace.

Ambicí tohoto manuálu je naplnit především dva cíle. Prvním je představit základní systém mezinárodní ochrany lidských práv (především v rámci OSN) a druhým je ukázat některé zdroje, které jsou volně přístupné na internetu a které čtenářům otevřou přístup k dalším užitečným zdrojům, jako jsou například databáze nevládních organizací nebo výzkumné manuály amerických univerzit.

Manuál se dále člení na několik částí:

  1. ochrana lidských práv obecně
  2. mezinárodní trestní spravedlnost
  3. další zdroje
  4. tematicky zaměřené zdroje

1. Ochrana lidských práv obecně

Univerzální systém ochrany lidských práv

Základním dokumentem ochrany lidských práv je Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1948. Obsahuje seznam základních práv, která jsou společná všem lidem bez rozdílu. Mezi ty patří právo na život, zákaz otroctví, zákaz mučení, rovnost před zákonem, svoboda sdružování a další. Na základě Všeobecné deklarace a Charty OSN pak vyrůstá celá spleť dalších mezinárodních smluv a výborů OSN, které jejich dodržování sledují.

Obecně se lidskoprávní orgány OSN dělí na ty, které svoji pravomoc odvozují z Charty OSN a na ty, které jsou založeny na základě dalších mezinárodních smluv.

a) Lidskoprávní orgány založené na základě Charty OSN

b) Lidskoprávní orgány OSN založené na základě mezinárodních smluv

Mezinárodní smlouva Relevantní orgán OSN
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Committee against Torture (CAT)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Convention on the Rights of Persons with Disabilities Committee on the Rights of Persons with Disabilities
Convention on the Rights of the Child Committee on the Rights of the Child (CRC)
International Covenant on Civil and Political Rights Human Rights Committee (HCR)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Committee on Migrant Workers (CMW)

Regionální systémy ochrany lidských práv

Regionální systémy ochrany lidských práv jsou relativně mladým jevem, existují jen několik málo let či desítek let. Nejrozvinutějším je v tomto smyslu evropský kontinent, následují Ameriky a Afrika. V Asii se prozatím podobná struktura nevytvořila.

2. Soudní orgány mezinárodní trestní spravedlnosti

Mezinárodní a speciální soudní tribunály často publikují svá rozhodnutí na specializovaných webových stránkách.

Další významné soudní instituce:

3. Další zdroje

Mezi dalšími zdroji uvádíme na prvním místě výzkumné manuály amerických univerzit, které obsahují řadu odkazů na doplňující zdroje. Mezi ty patří například blogy a databáze, které sledují členové Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Lidskoprávní výzkumné manuály, časopisy a databáze

Vybrané mezinárodní nevládní organizace

Lidskoprávní instituty a jejich asociace

Blogy zaměřené na lidská práva

4. Tematicky zaměřené zdroje

Migrace

Práva žen

Byznys a lidká práva

Připravujeme samostatný výzkumný manuál na toto téma.