Rozporuplný případ Dominica Ongwena, dětského vojáka, později velitele brigády Armády božího odporu, je ve své poslední fázi. V polovině března roku 2020 byla přednesena závěrečná vyjádření před senátem Mezinárodního trestního soudu týmem žalobců, obhájců i právních zástupců obětí. Ongwen byl obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spácháných v severní části Ugandy.

Řízení před Mezinárodním trestním soudem

Již v roce 2004 byl Mezinárodní trestní soud (MTS) vyzván ugandskou vládou k prošetření tamní situace na základě podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v souvislosti s konfliktem mezi Armádou božího odporu (Lord’s Resistance Army, dále jen LRA) a vnitrostátními orgány. 

O dva roky později v návaznosti na poslední útok na tábor vnitřně vysídlených osob [1] ze strany LRA shledal tehdejší žalobce MTS důvody pro zahájení vyšetřování těchto zločinů.

Způsob vyšetřování případu

V roce 2005 byl žalobcem MTS vydán zatýkací rozkaz na podezřelé ve věci ugandského konfliktu, kterými byli Joseph Kony, Dominic Ongwen, Vincent Otti, Okot Odhiambo a Raska Lukwiya. Deset let poté uprchl obviněný Ongwen z LRA, vzdal se ve Středoafrické republice povstalcům Seleka a byl následně převezen do Haagu. V roce 2016 byl případ Dominica Ongwena zahájen (více viz Bulletin září 2018, s. 13).

Zatykač na ostatní obviněné, Konyho a Ottiho, zůstal nadále v platnosti, ačkoli několik zpráv tvrdí, že byl Vincent Otti zabit. Případy proti Odhiambovi a Lukwiyaovi byly skončeny z důvodu jejich smrti. Joseph Kony, vůdce LRA, je stále na svobodě.

Závěrečná vyjádření

Ve dnech 10. až 12. března tohoto roku proběhla v případu Dominica Ongwena závěrečná vyjádření žalobců MTS, obhájců obžalovaného a právních zástupců obětí. Žalobci během své závěrečné řeči uvedli, že jako jeden z velitelů LRA, Dominic Ongwen úmyslně spáchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, na kterých se podílel před více než patnácti lety.

Ongwen byl obviněn ze tří kategorií zločinů:

  • útoky na tábory vnitřně přesídlených osob;
  • sexuální a genderově podmíněné zločiny;
  • odvod dětských vojáků.

Ongwen údajně velel útokům na tábor vnitřně přesídlených osob v Pajule roku 2003, Odeku v dubnu, Lukodi v květnu a Aboku v červnu 2004.

Tým žalobců

Před senátem MTS vystoupil tříčlenný tým žalobců vedený Benjaminem Gumpertem, který v úvodu sdělil, že v závěrečné řeči nebude rozebírat celý případ, k němuž se tým žalobců již vyjádřil, ale bude se věnovat jen určitým otázkám, které vyvstaly z obsahu předloženého shrnutí obhajoby z února tohoto roku.

Žalobci se tak zabývali v první řadě sexuálními a genderově podmíněnými zločiny, které měl Ongwen spáchat nejen na ženách, které dosvědčily, že byly oběťmi nuceného manželství, znásilnění, sexuálního otroctví a dalších sexuálních a genderově podmíněných zločinů.

Ongwen je první osobou, která má být podle čl. 7 odst. 1 písm. k) Římského statutu obviněna ze zločinu nuceného sňatku jako zločinu proti lidskosti. Rozhodnutí žalobkyně vznést tato obvinění je významné nejen proto, že Římský statut konkrétně tento zločin nestanovuje a je tedy podřazen pod obecnější ustanovení, ale také protože představuje pokus zachytit plný rozsah zneužívání obětí LRA, které obvinění ze zločinů sexuálního otroctví a znásilnění samy o sobě nedokáží pokrýt.

Dále se žalobci zaměřili na tvrzení obhajoby rozporující zachování práva na spravedlivý proces obžalovaného. V této části žalobce Gumpert reagoval na závěry obhajoby ohledně tzv. způsobů odpovědnosti (modes of liability) a současně zmínil, že by se soud neměl spolehnout na důkazy předložené obhajobou týkající se radiové komunikace LRA, ani na tvrzení o duševní chorobě a o údajném nátlaku vyvíjeném na obžalovaného v rámci jeho působení v LRA. 

Žalobce se dále věnoval tématu „pachatel jako oběť“, které představuje jedno z klíčových pilířů obhajoby, neboť Ongwen byl v dětství unesen zástupci LRA, vychován dětským vojákem a dospělosti se stal jedním z velitelů této armády.

Žalobce Gumpert uvedl, že z žalobci předložených záznamů vyplývá, že se Dominic Ongwen úmyslně dopustil ve všech ze čtyř útoků na tábory vnitřně přesídlených osob zločinu perzekuce. Žalobce vybral několik příkladů, kde byl na záznamech rozpoznán hlas obžalovaného, který dává příkazy jednotlivým vojákům brigády k zabití, únosům a vypálení táboru vnitřně přesídlených osob. 

Gumpert uvedl, že v mezinárodní trestní praxi může být fenomén oběti, která se stala pachatelem, nový. Avšak pro ty, kteří se zabývají trestním právem na vnitrostátní úrovni, se nejedná o neznámý jev. Uvedl příklad osob, které jsou obviněny ze spáchání sexuálních zločinů, a které se ve svém dětství samy staly oběťmi sexuálního zneužívání.

Přestože žalobci přiznali a nezpochybňovali tragičnost uvedené situace, Gumpert uvedl, že v takových případech není navrhováno, aby byly dané osoby zproštěny viny. Není totiž možné, aby měly celoživotní povolení k páchání zločinů jen proto, že na nich byly v minulosti spáchány obdobné zločiny.

Právní zástupci obětí

Závěrečná prohlášení zástupců obětí se zaměřila na zdůraznění jednotlivých zločinů, včetně těch genderově podmíněných, a rovněž únosů žen, dívek a chlapců mladších 15 let. Projekce závěrečných řečí z Haagu ve městě Gulu v Ugandě se zúčastnilo přes sto zástupců veřejnosti. Promítání vzbuzovalo různorodé reakce.

Veřejnost projevovala rozdílné názory na vinu Dominica Ongwena, zejména v souvislosti s jeho zkušeností s únosem v dětství a výchovou v dětského vojáka.

Právní zástupkyně obětí uvedla, že "Skutečnost, že byl pan Ongwen unesen v mladém věku, jej nezbavuje odpovědnosti za činy, které spáchal v dospělosti. Ne všechny oběti se stávají pachateli a zločinci“. Zástupkyně obětí pak vyzvala soud k prohlášení obžalovaného vinným za všechny zločiny, za které byl žalobci obviněn.

Tým obhájců

Ve své závěrečné řeči obhajoba požádala soudce, aby shledali Dominica Ongwena nevinným, jelikož jeho vina nebyla prokázána nade vší pochybnost a současně požádala o zastavení řízení, neboť ho nelze považovat za spravedlivé a již od počátku byla porušována práva obžalovaného.

Třetí požadavek obhajoby byl uveden pro případ odsouzení Ongwena, a to na uložení trestu  v délce několika let vězení, protože „ve vězení“  strávil už celých 27 let, kdy byl v LRA. Obhajoba také požádala, aby Ongwen vykonal trest, který mu určí místní starší národnosti Acholi v Ugandě, v souladu se zásadou komplementarity stanovenou v Římském statutu. Poprvé v historii MTS tak tým obhájců učinil závěrečné vyjádření s očekáváním seznání obžalovaného vinným.

Obhájce Odongo uvedl, že se domnívá, že bude pro soudce těžkým úkolem dosáhnout spravedlivého rozsudku a zároveň vyjádřil pochyby o tom, zda měl být případ Dominica Ongwena vůbec souzen před MTS.

Podle interních pokynů senátu MTS z října roku 2019 mohou soudci o případu rozhodnout nejdéle za deset měsíců od konání závěrečných vyjádření.

 

Poznámky

[1] Vnitřně vysídlené osoby (internally displaced persons, často se uvádí zkratka IDPs), jsou na rozdíl od uprchlíků osoby, které byly nuceny opustit svůj domov, ale nepřekročily mezinárodní hranici.

Zdroje

International Criminal Court. Ongwen case. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen

Kasanda, S. K. The International Center for Transitional Justice. The Trial of Dominic Ongwen:Has the Time for Accountability for Sexual Crimes in Contexts of War Finally Come?. 03. Března 2020. Dostupné z: https://www.ictj.org/news/trial-dominic-ongwen-has-time-accountability-sexual-crimes-contexts-war-finally-come

Maliti, T. International Justice Monitor. Closing Statements Conclude in Ongwen Trial; Defense Ask for One of Three Outcomes.16. března 2020. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2020/03/closing-statements-conclude-in-ongwen-trial-defense-ask-for-one-of-three-outcomes/

Maliti, T. International Justice Monitor. Lawyers Say Victims Had Given Up Hope for Justice Until Ongwen’s Trial Began. 11. března 2020. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2020/03/lawyers-say-victims-had-given-up-hope-for-justice-until-ongwens-trial-began/

Maliti, T. International Justice Monitor. In Closing Statements, Prosecutors Say Ongwen Willingly Committed Crimes. 10. března 2020. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2020/03/in-closing-statements-prosecutors-say-ongwen-willingly-committed-crimes/

Ogora, L. O. International Justice Monitor. Community Members in Northern Uganda Moved by Closing Statements of Victims’ Lawyers. 12. března 2020. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2020/03/community-members-in-northern-uganda-moved-by-closing-statements-of-victims-lawyers/

Ogora. L. O. International Justice Monitor. Defense Closing Statement Renews Discussion on Ongwen’s Victim-Perpetrator Status.17. března 2020. Dostupné z:https://www.ijmonitor.org/2020/03/defense-closing-statement-renews-discussion-on-ongwens-victim-perpetrator-status/

Fotografie

Dominic Ongwen, zdroj: ICC-CPI, editace: ořez.