Žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensouda zveřejnila v listopadu 2019 shrnutí zprávy externích odborníků o tom, jak Úřad žalobce MTS postupoval v keňských případech, které byly prvním vyšetřováním, jež Úřad žalobce zahájil ze své vlastní iniciativy. Společně se zprávou odborníků zveřejnila žalobkyně i své stanovisko k předmětné zprávě.

Pozadí keňských případů

Keňa ratifikovala Římský statut, zakládající smlouvu Mezinárodního trestního soudu (MTS) v roce 2005. MTS má však pravomoc pouze v případech, kdy se stát ukáže jako neochotný nebo neschopný (unwilling or unable) tyto zločiny vyšetřovat a stíhat.

Keňská vláda zřídila v únoru 2008 mezinárodní vyšetřovací komisi zabývající se povolebním násilím, které si v roce 2007 vyžádalo přes tisíc dvě stě nahlášených úmrtí. Tato komise se stala známou jako tzv. komise Waki, podle jejího předsedy Phillipa Wakiho, soudce keňského odvolacího soudu, která ​​zveřejnila zprávu doporučující vládě zřídit zvláštní tribunál složený z národních a mezinárodních soudců, který bude vyšetřovat a stíhat pachatele povolebního násilí.

Komise Waki však k tomuto doporučení dodala podmínku, že pokud by tribunál nebyl zřízen v určité lhůtě, informace shromážděné Komisí Waki ​​budou předány MTS, včetně zapečetěné obálky se jmény podezřelých osob. Jelikož nebyl tento návrh parlamentem odsouhlasen a vláda neučinila další kroky, byla žalobci MTS tato nashromážděná dokumentace zaslána.

V historii MTS se tak jednalo o páté vyšetřování. V roce 2010 požádal žalobce MTS, aby bylo do Haagu předvoláno šest osob ve dvou samostatných případech. Obvinění proti dvěma z nich byla v lednu 2012 v rámci přípravného řízení stažena.

Zbývající čtyři obvinění byli rozděleni do dvou samostatných případů. První případ se týkal dvou členů Oranžového demokratického hnutí (ODH), opoziční strany v době voleb, přičemž druhý případ se zaměřoval na dva členy Strany národní jednoty (SNJ). Žalobce vznesl obvinění proti Williamu Rutovi a Joshua Sangovi, členům ODH za zločiny proti lidskosti tj. vražda, násilné vysídlení a pronásledování údajně spáchané proti příznivcům SNJ. Po představení důkazů ze strany žalobkyně byli Ruto a Sang dle rozhodnutí soudu zproštěni viny.

Na druhé straně žalobce také obvinil Francise Muthaura a Uhuru Kenyattu, členy PNU, za zločiny proti lidskosti tj. vražda, násilné vysídlení, znásilnění, pronásledování a další nelidské činy údajně spáchané proti příznivcům ODH. Obvinění proti Muthaurovi byla stažena v březnu 2013. Obvinění proti Kenyattovi byla žalobkyní pro nedostatek důkazů stažena v prosinci 2014, čímž byl případ ukončen. Uhuru Kenyattu je od dubna 2013 keňským prezidentem.

Tým odborníků

Na základě pověření žalobkyně MTS byl v roce  sestaven tříčlenný tým odborníků tvořený Dior Fall Sow, Robertem Reidem, Brendou J. Hollis, za účelem objektivního zhodnocení postupu Úřadu žalobkyně (Office of the Prosecutor, OTP) při šetření keňských případů. Spolu s hodnocením měl tento tým předložit doporučení ke změnám v postupu OTP.

Ačkoli existovalo více faktorů, na které se tým odborníků zaměřil, nejvýraznějším z nich byly autokratický způsob vedení týmu žalobce, koncentrovaný systém rozhodovací činnosti žalobce a výkonné rady, což způsobilo zpomalení rozhodovací činnosti či neschopnost rozhodnout byť o základních či běžných krocích. Třetím zásadním faktorem bylo zaplnění příliš mnoha pracovních míst v týmu OTP pracovníky s nedostatkem odbornosti či zkušeností s případem keňského rozsahu. 

Kritika vedení trestního řízení

Tým odborníků dále kritizoval zejména vedení trestního řízení žalobcem, kterým byl v té době Luis Moreno Ocampo, v přípravné fázi, neboť stanovení krátkých lhůt pro prověření případu mělo za důsledek předčasné ukončení právních analýz před zahájením vyšetřování, potažmo předvoláním obviněných do Haagu.

Účinnost vyšetřování byla významně narušena přístupem žalobce k vedení řízení zejména tím, že preferoval označení cílů a rychlý postup v řízení před nashromážděním dostatku důkazů.

Důsledkem výše uvedeného bylo zatížení trestního řízení slabými důkazy a nízkým počtem svědků. Ten, kdo spolupracoval s OTP, byl většinou v ohrožení na základě všudypřítomného ovlivňování svědků a problémů s programem na jejich ochranu. Svědci se pak v důsledku těchto těžkostí často odmítli soudního jednání zúčastnit. Během přípravné fáze docházelo v rámci hlavního líčení také ke zjišťování nedostatků v důkazním materiálu, které se projevovaly zejména u výslechů obviněných, kteří byli zastoupeni zkušenými obhájci.

Svědci

Již od počátku se v obou keňských případech vyskytovaly problémy s důvěryhodností jednotlivých svědků, na které OTP spoléhal. Existovalo nebezpečí jak manipulace se svědky ze strany podezřelých či obviněných, ale i ovlivňování svědků mezi sebou navzájem. Problémem byla rovněž skutečnost, že někteří svědci byli umístěni do stejných budov po delší dobu, což zvyšovalo pravděpodobnost, že se budou vzájemně ovlivňovat, proto bylo velice obtížné zajistit nezávislé ověření důkazů a výpovědí.

Většina svědků byli tzv. lidé zevnitř. Svědci, kteří nebyli v programu ochrany svědků a kteří pobývali v Keni či v zahraničí, byli přímo kontaktování, zastrašováni, podpláceni a pravděpodobně i fyzicky napadání a zabíjeni. Příbuzní svědků byli zastrašování a nuceni k tomu, aby přesvědčili svědky k odmítnutí spolupráce s OTP.

V souvislosti s vyšetřováním zásahů proti svědkům v keňských případech vydal MTS v roce 2013 zatykače na Waltera Barasu a Paula Gicheru, a na Philipa Betta v roce 2015. Zmíněné osoby se však zatím nepodařilo zatknout a soudu předat.

Vyjádření bývalého žalobce

Bývalý žalobce Ocampo vyjádřil s většinou závěrů zprávy expertů nesouhlas. Kritika mířila zejména k tomu, že tým odborníků nenavrhuje, jak by mohlo dojít ke kontrole zásahů vůči svědkům, které tak zásadně ovlivnily fázi soudního řízení. Dále bývalý žalobce kritizuje, že zpráva vytváří nepodložené osobní útoky vůči němu, současné žalobkyni a celému OTP, což znevažuje kvalitu celého personálu tohoto úřadu.

Prohlášení Fatou Bensoudy

Ve svém dvacetistránkovém prohlášení reagujícím na zprávu externích odborníků současná žalobkyně Bensouda uvedla, že cílem této zprávy nebylo hledat viníky či kritizovat, ale zjistit, jak by se OTP mohl poučit z chyb v keňských případech.

Bensouda taktéž uvedla, že OTP od té doby změnil způsob, jakým jsou vedeny případy, což umožňuje snadnější rozhodování o dalším postupu v řízení. Nyní má každý případ integrovaný tým, jenž je vedený vyšším úředníkem.

 

Zdroje

Maliti, T. International Justice Monitor. Experts Say OTP Did Not Follow the Evidence in Colapsed Kenya Cases. 10. 12. 2019. Dostupné z : https://www.ijmonitor.org/2019/12/experts-says-otp-did-not-follow-the-evidence-in-collapsed-kenya-cases/

Bensouda, F. Office of the Prosecutor, International Criminal Court. Full Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on external expert review and lessons drawn from the Kenya situation. 26. 11. 2019. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf

Bensouda, F. Office of the Prosecutor, International Criminal Court. Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on external expert review and lessons drawn from the Kenya situation. 26. 11. 2019. Dostupné z.: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191126-otp-statement-kenya

International Justice Monitor. Kenya Cases at the International Criminal Court. 10. 12. 2019, Dostupné z.: https://www.ijmonitor.org/category/kenya-cases/

Fotografie

Mezinárodní trestní soud v Haagu. Permanent Premises of the International Criminal Court. autor: United Nations Photo. 19. Dubna 2016. zdroj: flickr. CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.