Pět let poté, co vlna žadatelů o azyl vstoupila do Evropy, navrhuje Evropská komise změnit pravidla a předkládá nový pakt o migraci a azylu. Členské státy také nejsou se současnou situací spokojeny. Dokáží se ale shodnout na tom, jak ji napravit? Co Evropská komise v paktu navrhuje?

Podle článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie se politiky týkající kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví musí řídit zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy. Nyní na stole leží nový návrh, který by mohl státy přimět k tomu, aby si toto ustanovení vzaly k srdci. Návrh nového paktu zveřejnila Evropská komise po požáru v největším evropském uprchlickém táboře Moria. Katastrofa na Lesbu totiž připomněla naléhavou potřebu reformy společné azylové politiky.

Třípodlažní dům

Obsáhlý soubor návrhů můžeme přirovnat k metafoře domu, kterou začal používat viceprezident Evropské komise Margaritis Schinas. Přízemí představuje spolupráci s třetími zeměmi tak, aby co nejméně lidí mělo zapotřebí cestovat do EU nelegálním způsobem. První poschodí udává důkladnou správu vnějších hranic a otázku azylových procedur. Druhé a poslední patro zahrnuje spravedlivá vnitřní pravidla, která zajišťují solidaritu členským státům pod tlakem.

Spolupráce mezi zeměmi jako nezbytné základy domu 

Každoročně státy EU zamítnou přibližně 370 tisíc žádostí o mezinárodní ochranu, ale pouze třetinu žadatelů vrátí domů. Nadále se objevují problémy jako vykořisťování migrantů pašeráky či chybějící kapacity pro efektivní správu hranic. EU se proto chce do budoucna zaměřit na vzájemně výhodná partnerství šitá na míru konkrétní situaci, zájmům a potřebám každé partnerské země.

Tento přístup se bude opírat o kombinaci několika prvků, jako je například ochrana migrantů a podpora států, které se migrantů ujímají. Evropská komise chce vyřešit základní příčiny nelegální migrace a posilovat kapacity partnerských zemí v oblasti řízení a správy migrace. Taktéž by členské státy měly spolupracovat se zeměmi, odkud migranti pochází. Cílem je zlepšení situace pro všechny zúčastněné strany (členské státy, země původu migrantů a migranti). K tomuto je potřebný zejména dialog se zeměmi původu, což vyžaduje určitou politickou vůli včetně ochoty vysvětlovat tuto politiku občanům. 

V prvním patře ochrana vnějších hranic

Pakt navrhuje nový a povinný screening na vnějších hranicích Evropské unie. V současné době se lidem, kteří do členské země dorazili neoprávněně, odebírají otisky prstů. Evropská komise nyní přišla s plánem na důkladnější prověřování identity, zdraví a bezpečnostního rizika.

Pro osoby s nízkou pravděpodobností získání azylu se připravuje rychlé odmítnutí žádosti o azyl a následné zajištění návratu. Takový postup samozřejmě vyvolává řadu otázek. Jak EU například bude řešit návrat lidí, kterým nebude poskytnut azyl? Upřednostňovanou možností zůstane dobrovolné navrácení. Evropská komise má v plánu do jara 2021 přijmout novou strategii pro dobrovolné návraty a opětovné začlenění, která taktéž zahrne třetí země. Zároveň Komise jmenuje koordinátora EU pro navracení, jehož pozici podpoří síť národních zástupců. 

První patro vzbuzuje obavy z upřednostnění bezpečnosti hranic před udělením azylu. Pakt zavádí opatření, která mají spíše zkomplikovat možnost jednotlivců prchajících před pronásledováním a konflikty získat ochranu v EU. Na návrh proto někteří nahlížejí optikou, že se EU snaží migranty držet za každou cenu mimo své území.

Nejvyšší patro domu patří solidaritě

Návrh paktu klade důraz na spravedlivá vnitřní pravidla. Je třeba zajistit solidaritu v praxi tak, aby státy v první linii (Řecko, Itálie, Malta) dostaly potřebnou podporu. Evropská komise proto přišla s myšlenkou „patronátu nad návraty“. V rámci tohoto konceptu členský stát jménem jiného členského státu navrátí přímo z území tohoto jiného státu nelegální migranty (Česká republika by tedy například jménem Itálie navrátila migranty do jejich zemí a migranti by vůbec nevstoupili na území ČR). Pokud se ovšem tyto osoby nepodaří vrátit do 8 měsíců, přemístí se na území státu poskytujícího patronát (tedy ve jmenovaném případě ČR), a zde se proces návratu dokončí.

Evropskou komisi někteří kritizují za přílišnou starost o priority konzervativnějších členských států, jako jsou Maďarsko, Polsko, Slovensko či Česká republika. Zmíněný koncept patronátu nad návraty proto vyvolává určité pochybnosti.

Čeká nás dlouhé a citlivé vyjednávání  

Evropská komise sama přiznává, že taková dohoda, kdy bude každý členský stát spokojený, je nereálná. Cesta k dohodě bude dlouhá, nicméně za úspěch můžeme považovat to, že všechny členské státy jsou na samotném počátku ochotny jednat.

Situaci je potřeba vyřešit co nejdříve, čemuž nepomáhá, že návrh paktu skoro vůbec nezohledňuje dopad pandemie COVID-19 na migrační a azylovou politiku EU. Aktuální situace hluboce ovlivňuje schopnost hostitelských zemí zajišťovat ochranu uprchlíků. Podle Světové banky budou pandemií nejvíce zasaženy rozvojové země, ze kterých pochází více než 85 % migrantů. Z tohoto důvodu nemůžeme vyloučit opakování situace, která nastala v letech 2015 až 2016.

Na druhou stranu návrh paktu dokazuje, že EU pokračuje s pokusy o řešení citlivých politických problémů a konfliktů. Nyní začíná práce na navrhování změn, které by měly vést k vyřešení případných nedostatků. Návrh musí získat podporu Evropského parlamentu a přesvědčit jednotlivé členské státy. Čas ukáže, zda základy domu ustojí vichřici v podobě vyjednávání. 

Zdroje

Evropská unie. 2016. Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12016E080). 

Kirişci Kemal, M. Murat Erdoğan a Nihal Eminoğlu. The EU’s “New Pact on Migration and Asylum” is missing a true foundation. Brookings Institution. 6. 11. 2020 (https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/06/the-eus-new-pact-on-migration-and-asylum-is-missing-a-true-foundation/).

Maas-Albert,  Kirsten. You can’t build on that: Externalisation as the cornerstone of the EU Pact on Migration and Asylum. Heinrich Böll Stiftung. 12. 10. 2020 (https://eu.boell.org/en/2020/09/30/you-cant-build-externalisation-cornerstone-eu-pact-migration-and-asylum). 

New Pact on Migration and Asylum: Questions and Answers. Evropská komise. 23. 9. 2020 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1707#deepen-coordination).

Speech by Vice-President Schinas on the New Pact on Migration and Asylum. Evropská komise. 23. 9. 2020 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_20_1736).

Woollard, Catherine. The Pact on Migration and Asylum: it’s never enough, never, never. European Council on Refugees and Exiles. 25. 9. 2020 (https://mailchi.mp/ecre/ecre-weekly-bulletin-25092020?e=a369155129#Editorial).

Fotografie

[1] Pobřeží Lesbu plné záchranných vest a člunů. Nordküste von Lesbos, autor: Rosa-Maria Rinkl, 18. září 2015, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. editace: ořez.