Změna ve volbách do Evropského parlamentu? 

Evropský parlament nedávno přijal legislativní návrh na změnu volebního systému. Ten však ještě bude muset být jednohlasně schválen v Radě EU, než bude moci vejít v platnost. Schválení návrhu by umožnilo voličům disponovat ve volbách do Evropského parlamentu dvěma hlasy: jedním by, jako doposud, volili mezi kandidáty z vnitrostátních kandidátek, druhým by volili mezi 28 kandidáty z geograficky vyvážené celoevropské kandidátky. 

Reforma volebního systému také počítá s tím, že unijní občané budou mít větší vliv na výběr předsedy Evropské komise přes tzv. Spitzenkandidaten proces. Podle tohoto systému by se předsedou Komise stal preferovaný kandidát evropské strany s nejvíce mandáty v Evropském parlamentu. V neposlední řadě návrh usiluje o uzákonění korespondenčního hlasování, genderovou vyrovnanost kandidátů do Evropského parlamentu a možnost kandidatury pro všechny unijní občany starší 18 let.

Ordo Iuris žaluje Evropský parlament kvůli jeho usnesení ohledně zákazu potratů v Polsku

V lednu podalo Ordo Iuris, polská ultrakonzervativní katolická organizace a think tank, u Tribunálu žalobu na Evropský parlament. Žaloba se týká usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o de facto zákazu potratů v Polsku. Ordo Iuris navrhuje zrušení tohoto usnesení, ve kterém Evropský parlament odsoudil Polsko za jeho přístup k potratům, vyzval ho k napravení situace a vyjádřil solidaritu s polskými ženami. 

Ordo Iuris uvádí, že Evropský parlament nemá pravomoci k přijetí takového usnesení a porušuje Smlouvy či právní normy EU, konkrétně články 3, 4 odst. 2 a 6 odst. 3 SEU a článek 10 SFEU.

Ordo Iuris argumentuje, že usnesení „vychází z neověřených a nepravdivých informací o skutkovém a právním stavu v Polsku, obsahuje neobjektivní analýzu a výklad mezinárodního práva veřejného v otázce interrupcí a neodůvodněně připisuje zákazu interrupcí a ochraně lidského života v prenatální fázi údajný rozpor s hodnotami zakotvenými v článku 2 SEU, přičemž opomíjí fakt, že otázka přípustnosti interrupce není součástí společné ústavní tradice členských států.“

Evropská veřejná ochránkyně práv vyšetřila povinnosti Evropské komise ohledně podpory práv osob se zdravotním postižením

Evropská veřejná ochránkyně práv provedla šetření ohledně toho, jak Evropská komise monitoruje využívání evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) členskými státy. Konkrétně se zaměřila na to, jestli Komise sleduje, zda jsou tyto fondy použity k podpoře právu osob se zdravotním postižením na nezávislý život, popřípadě jestli Komise ukládá sankce v případě, když nejsou.

Deinstitucionalizace osob se zdravotním postižením je jedním z cílů Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která byla ratifikována i Evropskou unií. 

Veřejná ochránkyně práv zjistila, že Komise by měla poskytnout jasnější informace ohledně nutnosti podpory deinstitucionalizace v kontextu využívání ESIF. Taktéž poznamenala, že by Komise mohla zlepšit monitorování aktivit financovaných ESIF. V poslední řadě by Komise dle ombudsmanky mohla být aktivnější ve vymáhání těchto pravidel, především v případech, kde existuje podezření, že aktivity financované ESIF jdou proti povinnosti podporovat deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením. 

 

Zdroje

Evropský parlament. (2022). Zpráva o návrhu nařízení Rady o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, kterým se ruší rozhodnutí Rady (76/787/ESUO, EHS, Euratom) a Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojený k tomuto rozhodnutí. Získáno z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0083_CS.html.

Evropský parlament. (3. května 2022). MEPs begin revising rules on EU elections, calling for pan-European constituency [tisková zpráva]. Získáno z: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28242/meps-begin-revising-rules-on-eu-elections-calling-for-pan-european-constituency.

Evropský veřejný ochránce práv. (2022). How the European Commission monitors EU Structural and Investment funds to ensure they are used to promote the right of persons with disabilities to independent living and inclusion in the community. Získáno z: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/58464.

Jack, V. (2022). European Parliament votes in favor of reforming EU elections. Získáno z: https://www.politico.eu/article/european-parliament-vote-favor-reform-eu-election/.

Úřední věstník Evropské unie. (2022). Žaloba podaná dne 21. ledna 2022 – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris v. Parlament (Věc T-41/22) (2022/C 148/41). Získáno z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022TN0041&from=EN.

Fotografie

[1] Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reilly. Emily O’Reilly re-elected European Ombudsman, autor: European Union 2019, 18. prosince 2019, zdroj: EP, CC BY 4.0, editace: ořez.