Za téměř deset let fungování si Centrum vybudovalo síť odborníků, kteří s Centrem v minulosti aktivně spolupracovali. Přestože se současné době primárně věnují jiným činnostem, s Centrem je pojí pracovní minulost i přátelské vztahy. Na nepravidelné bázi k činnosti Centra přispívají.

Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a právo na Právnické fakultě UK. Jako držitelka George Spyrou Scholarship absolvovala LLM se specializací na mezinárodní právo na Cambridge University. V současné době je doktorandkou na Právnické fakultě UK a asistentkou soudce na Vrchním soudu v Praze.

Je předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon. Věnuje se islámskému právu a lidským právům. Byla expertkou Rady Evropy v tzv. Moneyvalu, jež se zabývá prevencí a monitorováním praní špinavých peněz a financováním terorismu.

Ľubomír je jedním ze spoluzakladatelů Centra, nyní vedoucí analytického odboru Ústavního soudu ČR. Dříve vedoucí sekretariátu a tajemník Rady vlády pro lidská práva ČR a také právník u Evropského soudu pro lidská práva a v Radě Evropy.

Lukáš je jedním ze spoluzakladatelů Centra, kde působil v letech 2009 až 2018 a vedl sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva. Vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Jako Fulbright Scholar vystudoval mezinárodní právo na Georgetown University (LL.M.). V současnosti působí v advokacii.

Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a již od dob studií se její aktivity zaměřují na oblasti práva mezinárodního, trestního a lidských práv. V současnosti je asistentkou soudce trestního úseku Městského soudu v Praze, působí mj. jako právní poradkyně neziskové organizace pomáhající obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí.

Tereza vystudovala PF UK. Dříve pracovala v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, v současnosti působí jako právní koncipientka a zaměřuje se na ochranu lidských práv, azylové a cizinecké právo.

Kateřina je odbornou asistentkou na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU. Má řadu pracovních a akademických zkušeností ze zahraničí a učí řadu předmětů, které se týkají mezinárodního práva veřejného.

Zuzana vystudovala právo na Právnické fakultě MU v Brně a LL.M. program na univerzitě KU Leuven v Belgii. V současné době působí v Kanceláři veřejného ochránce práv a věnuje se mezinárodním vztahům instituce a ústavněprávním a lidskoprávním aspektům práce kanceláře.

Vystudoval právo na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v doktorském studiu ústavního práva. Působí na Ústavu pro otázky soudnictví a jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.

Kristýna studuje druhým rokem magisterský obor právo na Právnické fakultě v Olomouci. V rámci lidských práv ji nejvíce zajímá svoboda projevu a prozařování lidskoprávní problematiky do jinými právních odvětví, jako je rodinné či medicínské právo.

Helena vystudovala právo na Masarykově univerzitě a LLM v Lucemburku, působila jako asistentka soudkyně na Nejvyšším soudu a nyní pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu ČR.

Barbora vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Nyní pracuje jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zabývá právy osob se zdravotním postižením. Zajímá se také o dění v zahraniční politice.

Lenka vystudovala právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a zde též pokračuje v doktorském studiu na Katedře ústavního práva a politologie. Zároveň působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu a zabývá se především odpovědností státu za škodu.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti působila jako právnička v Orchanizaci pro pomoc uprchlíkům, stážistka OSN a následně jako pro bono právní konzultant na Zvláštních senátech soudů v Kambodži. V současné době pracuje jako asistentka soudkyně na trestním úseku Městského soudu v Praze.

Vystudovala právo a ruštinu na Masarykové univerzitě v Brně. Irena pracovala jako koncipientka v advokátní kanceláři. Zajímají ji lidská práva - zejména svoboda projevu, Rusko a literatura.

Martina vystudovala právo na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v doktorskému studiu ústavního práva. Zaměřuje se zejména na oblast práv dětí a přístupu k rodičovství. Působila jako asistentka soudce Nejvyššího soudu a nyní působí jako právnička u Evropského soudu pro lidská práva.

Michal studuje magisterský studijní obor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, v současné době je ve druhém ročníku. Dlouhodobě se zajímá o systém ochrany lidských práv především v evropském kontextu.

Barbora studuje doktorský program v oboru politické vědy na Středoevropské univerzitě. Magisterské studium mezinárodních vztahů absolvovala na Masarykově univerzitě a semestr strávila na University of Essex. Specializuje se na problematiku řešení konfliktů, rekonciliaci a recidivu válek.

Kamila je doktorandkou na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Momentálně působí jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu. Specializuje se na trolling a náboženské symboly ve veřejném prostoru.

V Centru působila od roku 2009. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě a na University of Oxford. Byla mládežnickou delegátkou Slovenska v OSN. Pracovala u obhájců na ICTY v Haagu a na odboru Evropských záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu. Nyní je advokátkou v CMS a prezidentkou Oxbridge Alumni Society.

Ladislav je jedním ze spoluzakladatelů Centra, nyní odborný asistent na Právnické fakultě MU. Zaměřuje se zejména na otázky ústavního práva a lidských práv. Působí také na částečný úvazek jako asistent soudce Ústavního soudu. Pravidelně publikuje na témata týkající se ústavního soudnictví.

Získala doktorát na Fakultě sociálních studií MU a titul MSt v Oxfordu. Zajímá ji soudnictví v tranzicích a demokratizace států střední a východní Evropy. Působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu a v současnosti pracuje na Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty MU.

Působila v advokacii, neziskových organizacích a rovněž u Evropského soudu pro lidská práva. Je členkou poradních výborů pro základní práva a pro práva dítěte při Radě vlády.

Zuzana vystudovala právo na PFUK a strávila rok na Univerzitě ve Štrasburku. Pracuje jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působila rovněž krátce u Soudního dvora EU v Lucemburku na českém právně-překladatelském oddělení. Specializuje se na evropské právo (zejména ochranu osobních údajů) a právo informačních a komunikačních technologií.