Komise navrhla zákaz produktů vyrobených nucenou prací

Evropská komise v polovině září 2022 navrhla zakázat na trhu EU produkty vyrobené nucenou prací. Návrh se vztahuje na všechny výrobky, a to jak na produkty vyrobené v EU, tak i na výrobky dovážené ze třetích zemí. Nucené práce se ve světě vyskytují převážně v soukromé ekonomice. V některých případech však využívají nucené práce i státy. Odhaduje se, že nucenou práci vykonává zhruba 27,6 milionů osob rozprostřených v mnoha průmyslových odvětvích a na všech kontinentech.

Dle návrhu Komise zahájí členské státy vyšetřování u výrobků, u kterých existují opodstatněná podezření, že výrobci využívají nucené práce. Národní orgány budou moci požadovat informace od společností, provádět kontroly a inspekce, a to i v zemích mimo EU. Pokud vnitrostátní orgány narazí na nucené práce, nařídí stažení výrobků již uvedených na trh, zakážou je na trh dále uvádět a vyvážet je. Firmy budou muset takové zboží zlikvidovat. O dodržování zákazu na hranicích EU se budou starat celní orgány členských států. Před vstupem zákazu v platnost musí návrh ještě projednat a schválit Evropský parlament s Radou.

ESLP: Zákaz kandidovat ve volbách z důvodu dvojího občanství je porušením práva na svobodné volby

Stěžovatel, opoziční politik a novinář žijící v Moskvě, je ruským i britským státním občanem. S odvoláním na dvojí státní příslušnost zrušily ruské soudy jeho registraci jako kandidáta ve volbách v roce 2013. Stěžovatel před Evropským soudem pro lidská práva namítal, že soudy mu zakázaly kandidovat ve volbách kvůli dvojímu státnímu občanství, aniž by individuálně posoudily jeho situaci. Uvedl také, že zákaz se dotkl velkého množství ruských občanů vzhledem k tomu, že mnoho osob nabylo státní příslušnost nástupnických zemí vzniklých po rozpadu Sovětského svazu.

Štrasburští soudci shledali automatické uplatnění zákazu kandidovat ve volbách z důvodu dvojího státního občanství v rozporu s právem na svobodné volby (článek 3 Protokolu č. 1 Úmluvy). Dle Soudu je třeba omezení volebních práv „individualizovat“. Toho by měl stát dosáhnout opatřeními přijatými za konkrétních okolností případu a na základě konkrétních informací, jako jsou například sankce za protiprávní chování nebo jednání ohrožující národní zájmy. Automatické uplatnění zákazu totiž vychází z všeobecného předpokladu, že všichni vícenásobní státní příslušníci představují hrozbu pro národní bezpečnost a nezávislost.

ESLP: Vynucené poskytnutí informací pro účely vyměření daně nespadá pod ochranu zákazu nucení k sebeobviňování

Případ se týkal daňového penále uloženého panu Lége, nizozemskému státnímu příslušníkovi, poté, co odmítl splnit svoji zákonnou povinnost poskytnout veškeré relevantní informace pro účely vyměření daně včetně dokumentů o jeho bankovním účtu vedeném v Lucembursku. Odvolával se přitom na princip nemo tenetur, tj. zákaz nucení k sebeobviňování. Soud od pana Lége dokumenty nakonec získal soudním příkazem pod hrozbou značného penále. Stěžovatel následně namítal porušení práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy).

Evropský soud pro lidská práva shledal, že použití bankovních výpisů a souhrnů portfolií týkajících se stěžovatelova zahraničního bankovního účtu, které od něj úřady získaly soudním příkazem, nespadají pod ochranu zákazu nucení k sebeobviňování. Jedním z důvodů bylo, že soud nařídil předložit dokumenty k bankovním účtům v době, kdy již úřady vymáhaly daňové penále za nesplnění povinnosti. Soudní příkaz navíc konkrétně uváděl, jaké dokumenty má stěžovatel vydat, a penále, které by soud uložil za nesplnění příkazu, nešlo považovat za nelidské nebo ponižující zacházení. Soud proto uzavřel, že nelze tvrdit, že by bylo poškozeno právo na spravedlivý proces.

Komise navrhla soubor pravidel na ochranu nezávislosti médií v EU

Evropská komise v září 2022 přijala Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, který obsahuje nový soubor pravidel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EU. Navrhované nařízení zahrnuje záruky proti politickému vměšování do redakčních rozhodnutí a proti sledování. Důraz klade nejen na nezávislost a stabilní financování veřejnoprávních médií, ale také na transparentnost v oblastech vlastnictví sdělovacích prostředků a přidělování státní reklamy. Stanovuje také opatření na ochranu nezávislosti redaktorů a odhalení střetu zájmů.

Komise v aktu navrhuje vytvořit novou nezávislou Evropskou radu pro mediální služby složenou z vnitrostátních orgánů pro sdělovací prostředky. Ta by mimo jiné měla pravomoc vydávat stanoviska k národním opatřením a rozhodnutím ovlivňujícím mediální trh a koncentrace tohoto trhu. Koordinovala by také vnitrostátní regulatorní opatření týkající se médií ze třetích zemí, aby se zajistilo, že nebude docházet k obcházení unijních pravidel. Návrh Komise musí nyní v běžném legislativním procesu projednat Evropský parlament a Rada EU. V případě přijetí bude nařízení přímo použitelné v celé Evropské unii.

 

Zdroje

Evropská komise. Commission moves to ban products made with forced labour on the EU market. Europa.eu. Brusel. 14. 9. 2022 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5415).

Evropská komise. European Media Freedom Act: Commission proposes rules to protect media pluralism and independence in the EU. Brusel. 16. 9. 2022 (European Media Freedom Act (europa.eu)).  

Evropský soud pro lidská práva. 2022. Rozsudek ve věci De Legé proti Nizozemí, stížnost č. 58342/15.  Rozsudek. Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219556).

Evropský soud pro lidská práva. 2022. Rozsudek ve věci De Legé proti Nizozemí, stížnost č. 58342/15.  Tisková zpráva. Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-7453168-10211697).

Evropský soud pro lidská práva. 2022. Rozsudek ve věci Kara-Murza proti Rusku, stížnost č. 2513/14.  Rozsudek. Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva (https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-219462).

Evropský soud pro lidská práva. 2022. Rozsudek ve věci Kara-Murza proti Rusku, stížnost č. 2513/14.  Tisková zpráva. Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva (https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-7453137-10211647).

Fotografie

[1] Mnohé dětské hračky jsou vyrobené v rámci nucených prací v Číně. Autor: PublicDomainPictures / 17901, 5. duben 2014, zdroj: Pixabay, CC0, editace: ořez.