SDEU: Polsko opět nedodržuje unijní právo 

Evropská komise zahájila řízení proti Polsku kvůli vnitrostátním opatřením zavádějícím nový disciplinární režim pro soudce Nejvyššího soudu. Pravidla z roku 2017 vytvořil v rámci Nejvyššího soudu senát zvaný Izba Dyscyplinarna zabývající se případy disciplinárního řízení samotných soudců. Komise se domnívá, že tento režim je v rozporu s právem EU, protože nezávislost a nestrannost disciplinární komory nejsou zaručeny. Komora je totiž složena výhradně ze soudců vybraných Národní soudní radou, jejíž členové jsou voleni dolní komorou polského parlamentu.

Jedná se již o třetí žalobu, kterou Komise podala proti Polsku kvůli legislativním změnám ovlivňujících nezávislost soudnictví v zemi. Generální advokát Tančev již v květnu navrhl, aby Soudní dvůr vyhověl žalobě Komise pro nesplnění povinností podle čl. 19 SEU a čl. 267 SFEU. Ten v polovině července konstatoval, že Polsko nesplnilo své povinnosti poskytnout dostatečné prostředky k zajištění právní ochrany v oblastech, na které se vztahuje unijní právo.

Evropská komise: 2021 Rule of Law Report 

Evropská komise zveřejnila svou zprávu o právním státu. Každoroční hodnocení pozitivního i negativního vývoje týkajícího se této problematiky veřejnosti představila Věra Jourová. „Rozdíly v Evropě se prohlubují,“ zahájila eurokomisařka jasným vzkazem svůj proslov. Zatímco zpráva ocenila reformní úsilí v mnoha členských státech (např. na Maltě, Slovensku a v Rumunsku), na jiných místech, jako je Polsko a Maďarsko, kvalita demokracie zaznamenala zhoršení. 

Místopředsedkyně zdůraznila závažnost oslabení polské demokracie i vyjádřením se k nejnovějšímu rozsudku týkajícího se Nejvyššího soudu. Pokud totiž Polsko nepotvrdí přijetí veškerých opatření, zahájí Komise řízení o nesplnění povinnosti. To by pro Polsko mohlo znamenat finanční sankce. Naopak Slovensko podniklo důležité kroky k posílení integrity a nezávislosti soudnictví a vynaložilo úsilí k odstranění korupce v soudnictví. Zároveň Komise pozitivně vnímá probíhající přípravu reformy „soudní mapy“, na které se Slovenskem spolupracuje i Rada Evropy.

Česká republika a zpráva o právním státu

Česká republika za poslední rok pokročila v reformě soudního systému, která má vést k větší soudní nezávislosti. Zpráva oceňuje pokroky v digitalizaci soudnictví (např. spuštění centrální databáze soudních rozhodnutí). Evropská komise však identifikuje nedostatky v implementaci protikorupční strategie vlády. V rámci Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018-2022 Komise nezaznamenala potřebný pokrok. Zároveň Česká republika některá protikorupční opatření kvůli pandemii odložila. 

Část zprávy se také zaměřuje na svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků. Objevují se problémy se zákonem o svobodném přístupu k informacím, který potřebuje novelizaci. Navíc se některé veřejné orgány snažily během pandemie o zásah do volného šíření informací. Konkrétně Ústav zdravotnických informací a statistiky odmítal dostatečně zveřejňovat data o postupu onemocnění COVID-19.

Rada Evropy k Afghánistánu: mezinárodní společenství musí zůstat jednotné

Jednota mezi členskými státy nesmí být narušena, jedině tak podle Rady Evropy dospějeme požadavku na ukončení násilí a dodržování lidských práv při současném a budoucím dění v Afghánistánu. Rik Daems, prezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy, poznamenal, že členské státy Rady Evropy musí jednat tak, aby byl zachován pokrok, kterého dosáhly společným úsilím, finančními prostředky a lidskými zdroji. Jde zejména o ochranu žen, dívek, dětí a menšin, kterým nyní hrozí omezení lidských práv. Obzvláště důležitou úlohu hrají národní parlamenty, které by měly zajistit, že vlády budou zodpovídat za způsob, jakým reagují na tuto rozvíjející se humanitární katastrofu. 

Kromě toho by členské státy měly umožnit civilistům prchajícím z Afghánistánu přístup na jejich území, jak připomněl Vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR). Mluvčí UNHCR zároveň uvedl, že v zemi zůstává na dvě stě zaměstnanců této agentury, tudíž pomoc Afgháncům pokračuje. 

 

Zdroje

Bayer, Lili. EU unveils critical rule-of-law report as internal fissures widen. Politico. 20. 7. 2021 (https://www.politico.eu/article/commission-presents-rule-of-law-update-amid-growing-concerns/).

Evropská komise. 2021. Remarks by Vice-President Věra Jourová at the press conference on Rule of Law Report 2021. Brusel: Press corner (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_3808).

Evropská komise. 2021. Správa o právnom štáte 2021 Kapitola o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku. Brusel: Evropská komise (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_slovakia_sk.pdf).

Evropská komise. 2021. Zpráva o právním státu 2021 Kapitola o stavu právního státu v Česku. Brusel: Evropská komise (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_czechia_cz.pdf).

OSN. 2021. ‘No way out’ for imperilled Afghans, broader international response needed. UN News (https://news.un.org/en/story/2021/08/1098162?poij). 

Rada Evropy. 2021. PACE President: international community should demand respect for human rights and an immediate end to violence in Afghanistan. Štrasburk: Parliamentary Assembly President (https://www.coe.int/en/web/portal/-/afghanistan-international-community-should-demand-an-immediate-end-to-violence-and-respect-for-human-rights). 

Soudní dvůr Evropské unie. 2021. Case C791/19 European Commission v Republic of Poland. Lucemburk: SDEU (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244358&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6553482).

Soudní dvůr Evropské unie. 2021. Opinion of Advocate General Tanchev. Lucemburk: SDEU (https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=240848&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=226655). 

Fotografie 

[1] Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Hearing of Věra Jourová (Czech Republic) - Vice president-designate - Values and Transparency (48859288246) (cropped), autor: European Parliament from EU, 7. říjen 2019, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, editace: ořez.