V dubnu minulého roku byla podána žaloba proti Vládě České republiky a čtyřem ministerstvům, a to kvůli nedostatečné aktivitě státu při ochraně životního prostředí na území České republiky. Letos soud žalobě zčásti vyhověl. 

Kdo jsou žalobci

Žaloba byla podána několika subjekty. Podněcovatelem a vůdcem je spolek Klimatická žaloba ČR. Mezi další žalobce patří obec Svatý Jan pod Skalou, Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka a jednotliví občané, kteří zastupují obyvatele dotčené klimatickou změnou. 

Žalobní důvody

V žalobě byla státu vytýkána nedostatečná aktivita v odvětví ochrany životního prostředí. Česká republika má povinnost přijímat opatření ke snižování emisí skleníkových plynů. Vláda a ministerstva tuto povinnost neplní a porušením těchto povinností jsou ohrožená základní práva žalobců. 

Účel žaloby

Cílem žaloby bylo, aby soud potvrdil, že stát nedostatečně řeší dopady klimatických změn, a v důsledku toho zasahuje do veřejných subjektivních práv žalobců. Žalobci navrhli, aby byla žalovaným udělena povinnost přijmout potřebná opatření k ukončení nezákonných zásahů. Ta jsou dvojího druhu: snižování emisí skleníkových plynů a přizpůsobování se novým podmínkám, které zapříčiňuje klimatická změna. 

Výsledek řízení o klimatické žalobě

V polovině června letošního roku Městský soud v Praze rozhodl tak, že z větší části vyhověl žalobcům.[1] Soud uvedl, že vypouštění skleníkových plynů skutečně nepříznivě ovlivňuje klimatické podmínky, které jsou potřebné k lidskému životu, a tím dochází k zásahu do práva na příznivé životní prostředí.[2]

Česká republika je na základě Pařížské dohody z roku 2016 zavázána k přijetí takových kroků, aby došlo ke snížení emisí o 55 % do roku 2030 vůči roku 1990. Městský soud tvrdí, že je zmiňovaná povinnost proveditelná, ale pouze v případě, pokud bude stát přijímat dostatečná opatření. Z celkového počtu opatření došlo ke splnění nebo průběžnému plnění celkem 71 %. Největší nedostatky byly zjištěny v průřezových politikách a v oblasti energetiky, kde nebylo splněno vůbec nebo pouze částečně  až 40 % opatření. 

Soud shledal, že žalovaná ministerstva nepřipravila dostatečný plán, aby došlo k naplnění podmínek plynoucích z Pařížské dohody [3], a tím zasahují do práva žalobců na příznivé životní prostředí. Nicméně v druhé rovině soud přiznal, že se žalovaní přizpůsobují a reagují na klimatické změny, a v této části žalobu zamítl.

Prozatím případ není uzavřen

Ačkoliv soud rozhodl z větší části ve prospěch žalobců, prozatím se výrazné změny ze strany ministerstev nedějí. Jak se očekávalo, byla proti rozsudku Městského soudu v Praze podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.[4] 

Ať už řízení před Nejvyšším správním soudem dopadne jakkoliv, nepochybně je úspěch klimatické žaloby významnou událostí a přinejmenším pomáhá zvýšit povědomí české společnosti o situaci týkající se životního prostředí na území České republiky.   

 

Poznámky

[1] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2022, č. j. 14 A 101/2021-248.

[2] Právo na příznivé životní prostředí plyne z čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

[3] Zejména podmínek plynoucích z čl. 4 odst. 2 větou druhou Pařížské dohody.

[4] Kasační stížnost je vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 As 116/2022. 

Zdroje

Kordík, J. (2022, červen). Ministerstva udělala pro snižování emisí málo. Soud vyhověl spolu Klimatická žaloba. Česká televize. Získáno z https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3506511-ministerstva-udelala-pro-snizovani-emisi-malo-soud-vyhovel-spolku-klimaticka-zaloba.

Nádoba, J. (2022, červen). Klimatická žaloba na stát překvapivě uspěla, Česko musí přidat. Respekt. Získáno z https://www.respekt.cz/agenda/klimaticka-zaloba-na-stat-prekvapive-uspela-cesko-musi-pridat.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2022, č. j. 14 A 101/2021-248.

Snopková, T. a Müllerová, H. (2022, květen). O první české klimatické žalobě. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Získáno z https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/komentujeme/ceska-klimazaloba-podana.html.

Fotografie

[1] Neexistuje žádná planeta B. Protester with a sign that reads "There is no Planet B" at a rally against climate change, autor: Ivan Radic, 19. březen 2021, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.