Volební pozorovatelství spočívá v pozorování volebního procesu konkrétních voleb a v jejich následném hodnocení. Typicky se volby pozorují především ve státech procházejících procesem přechodu od nedemokratického k demokratickému režimu, kde může tato aktivita přispívat k větší akceptovatelnosti výsledků pozorovaných voleb.

Pravděpodobně nejznámější organizací, která se volebnímu pozorovatelství věnuje, je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Věnuje se mu ale i mnoho jiných organizací, např. Evropská unie či různé nevládní neziskové organizace.

Agora Election Observation (Agora), se kterou jsem na začátku dubna pozorovala maďarské parlamentní volby a referendum o zákonu „na ochranu rodiny,“ se zaměřuje na participaci mladších generací ve volebním procesu. Pozorování voleb se skrze tuto nevládní neziskovou organizaci, dříve přidruženou k mezinárodní studentské organizaci AEGEE, mohou zúčastnit mladí lidé ve věku od 18 do 30 let. I proto představuje pozorování voleb s touto organizací zajímavou aktivitu vhodnou především pro studenty vysokých škol.

Zaměření Agory na mladší generace se odráží i ve věkovém průměru jejího organizačního týmu. Ačkoli jsou jeho členové taktéž příslušníky spíše mladší generace, mnoho z nich absolvovalo již několik desítek volebních pozorovatelských misí nejen s OBSE, ale i s Evropskou unií nebo s National Democratic Institute. Nabyté zkušenosti se pak skrze Agoru snaží předat dál a inspirovat mladší a méně zkušenější k tomu, aby se v budoucnu věnovali volebnímu pozorovatelství profesionálněji. 

Volební týden s Agorou: návštěva parlamentu i socializace

Konkrétnější podobu volební pozorovatelské mise určují jednotlivé organizace, které ji provádějí. Agora do určité míry vychází z podoby volebních misí, kterou uplatňuje OBSE. Její účastníky pak staví do role tzv. krátkodobých volebních pozorovatelů, tedy těch, jejichž činnost je v rámci mise zaměřena na pozorování volebního dne a sběr dat za jednotlivé volební místnosti. 

S ohledem na zaměření organizace je pak podoba mise upravena tím způsobem, že jsou pro její účastníky v rámci jednoho týdne konány též vzdělávací přednášky o politickém systému, aktuální politické situaci v dané zemi nebo o zapojení mladých lidí do veřejného dění. Dále se konají workshopy, které mají za cíl připravit účastníky na volební den. Tradiční součástí mise s Agorou je návštěva budovy parlamentu, v případě maďarské mise tedy monumentálního novogotického Országházu ležícího na břehu Dunaje.

Jelikož je mise zaměřena na mladé, zcela přirozeně se zde najde i určitý prostor pro socializaci a poznávání nových přátel z různých částí světa. Pro volební pozorovatelské mise je totiž klíčová národnostní různorodost zaručující v hodnocení voleb určitou názorovou pluralitu. Z tohoto důvodu například nesmí být členy jednoho týmu dva pozorovatelé ze stejného státu. Maďarské mise se nás zúčastnilo 28 z 18 různých států, z těch vzdálenějších lze zmínit Ekvádor, Filipíny, Kazachstán, Turecko či Thajsko.

Volební den: velmi dlouhý den

Nejdůležitějším dnem volební mise je samotný volební den. Jednotlivé pozorovatelské týmy sledují nejen průběh samotného hlasování, když v průběhu dne navštěvují vybrané volební místnosti v přidělené lokalitě, ale taktéž i ranní přípravu vybrané volební komise na zahájení hlasování, a dále večerní ukončení hlasování a následné sčítání hlasů další vybranou volební komisí. 

Jelikož v Maďarsku hlasování probíhá již od šesté hodiny ranní, schází se jednotlivé volební komise přibližně o půl šesté ráno. Ve stejnou dobu tak musí být na místě připraveni i volební pozorovatelé. Pro mě a mého týmového partnera to znamenalo vstávání nejpozději ve tři čtvrtě na pět. Do nám přidělené lokality („Area of Observation“), II. a III. budapešťského obvodu, jsme se totiž potřebovali dostat z opačné strany Budapešti. 

Nicméně, my jsme byli ti šťastnější, budapešťská hromadná doprava navíc funguje výborně. Týmy, které byly přiděleny do lokalit od Budapešti vzdálenějších, vyjížděly vlaky již ve čtyři ráno. Týmy, které byly přiděleny ještě do vzdálenějších lokalit Maďarska, jako příklad lze zmínit město Guyla na hranicích s Rumunskem, se na svou cestu z Budapešti vydávaly již den předem. To, kam budou jednotlivé týmy vyslány, bylo určeno dostupností překladatelů. Sehnat je bylo pro Agoru obtížnější než obvykle. Většina z potenciálních překladatelů totiž logicky dala přednost placené práci pro pozorovatelskou misi OBSE.

Překladatelé přitom představují nezbytný prvek pozorovatelských misí. Jedním z úkolů volebních pozorovatelů je totiž provádět rozhovory se členy volebních komisí a získávat tak data za jednotlivé volební místnosti. Přítomnost překladatele je tedy klíčová, v Maďarsku kvůli specifičnosti jazyka obzvlášť. Informace, které volební pozorovatelé získají, se pak prostřednictvím určitého softwaru (v případě Agory skrze aplikaci v mobilu) zasílají hlavnímu týmu, který je používá jako podklad pro sestavení hodnotících zpráv.

Dalším důležitým úkolem pozorovatelů je pak pozorování procesu vyhodnocování platnosti hlasovacích lístků a sčítání hlasů. V Maďarsku se zavírají volební místnosti v sedm hodin večer, sčítání hlasů tak probíhalo do pozdních večerních hodin (na odlehčení lze zmínit, že můj týmový partner v tuto důležitou chvíli velmi bojoval s tím, aby neusnul). Volební komise ve volební místnosti, v níž proces sčítání pozoroval náš tým, dokončila sčítání hlasů za parlamentní volby před dvanáctou hodinou večer. Nicméně tyto volby byly pro volební komise delší než obvykle, musely totiž ještě vyhodnotit hlasování v referendu o zákonu „na ochranu rodiny.“ 

Hodnocení maďarských voleb 

Volby jsou hodnoceny na základě informací sesbíraných jak dlouhodobými, tak krátkodobými volebními pozorovateli. Jednotlivé organizace pak tradičně sestavují nejprve předběžnou zprávu, která je vydávána co nejdříve po skončení volebního dne. Po vyhodnocení povolební fáze voleb, do které spadá např. i sledování procesu vyhodnocování stížností na volby, pak i závěrečnou zprávu.

I předběžná zpráva Agory reflektuje především samotný volební den. Ten podle ní proběhl “v poklidu, bez napětí, nepokojů, známek volební kampaně ve volebních místnostech či v jejich bezprostřední blízkosti.” Kladně hodnotila též činnost jednotlivých okrskových volebních komisí, podle ní jednaly profesionálně a v souladu s předepsanými procedurami. Nyní Agora připravuje závěrečnou zprávu, která však s ohledem na problémy maďarského volebního systému tak pozitivní již být nemusí.[1]

Závěrem

Tento příspěvek nelze uzavřít jinak než doporučením se volebního pozorovatelství s Agorou zúčastnit, a to především, ale nejen, studentkám a studentům mezinárodních vztahů, politologie či práva. Jedná se o milou příležitost potkat se s vrstevníky s podobnými zájmy, rozšířit si své portfolio mimoškolních aktivit, navštívit cizí zemi a vyzkoušet si tuto zajímavou činnost.

 

Poznámky

[1] K některým problémům maďarského procesu viz můj příspěvek na blogu Centra.

Fotografie

[1] Akreditace volebního pozorovatele. Autorka: Kateřina Ochodková, zdroj: archiv autorky, editace: ořez