Dne 3. dubna se v Maďarsku uskuteční volby do Národního shromáždění a referendum o tzv. zákonu na ochranu dětí. Na průběh volebního procesu bude dohlížet volební pozorovatelská mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). 

Volby do maďarského Národního shromáždění budou ostře sledovanou událostí. V případě vítězství současné vládní strany Fidesz by se mohl její předseda a současný premiér Maďarska Viktor Orbán stát předsedou vlády již popáté. Proti ní poprvé kandiduje sjednocená opozice šesti politických stran, jejíž kandidát na premiéra Péter Márki-Zay vzešel z primárních voleb. Volební průzkumy dlouho ukazují na těsný rozdíl v podpoře mezi těmito dvěma subjekty. Ten však v kontextu postupující autokratizace Maďarska prohlubuje obavy z možného zfalšování dubnových voleb.

Parlamentní volby 2014 a 2018: svobodné, ale ne zcela spravedlivé 

Kladně a bez výraznějších námitek vůči kvalitě volebního procesu hodnotila OBSE parlamentní volby naposled v roce 2010. Parlamentní volby konané v roce 2014 a 2018 již hodnotila kriticky. Jedním z problémů byla reforma volebního systému z roku 2012, která odstranila důležité brzdy a protiváhy. Při změně hranic volebních obvodů došlo taktéž k tzv. gerrymanderingu.[1] Kritizovány byly i neoprávněné výhody Fidesz jako hlavní vládní strany, která těžila z restriktivních pravidel volební kampaně, mediální zaujatosti nebo zneužívání státních financí pro stranickou kampaň.

V polovině letošního ledna uskutečnil v Maďarsku Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), spadající pod OBSE,[2] tzv. Needs Assessment Mission (NAM). Jejím účelem bylo zhodnotit předvolební situaci a přípravy na volby a poté rozhodnout o typu aktivity, kterou ODIHR ve vztahu k nim uskuteční. Počátkem února ODIHR vydal zprávu se závěry NAM.

Zpráva NAM: změna právního rámce voleb 

Od posledních parlamentních voleb byl několikrát změněn právní rámec voleb. Hlavní změnou je umožnění společně s volbami konat také referendum. Toho bude využito již v dubnových volbách. V listopadu loňského roku totiž provládní parlamentní většina schválila konání referenda o tzv. zákonu na ochranu dětí.

K poslední změně volebních pravidel došlo loni v prosinci během nouzového stavu, kdy bylo přijato hned několik zákonů. Výraznou změnu představuje modifikace volebního systému spočívající ve výrazném zvýšení počtu jednomandátových obvodů, ve kterých musí politická strana postavit kandidáty, aby jí bylo umožněno navrhnout i celostátní kandidátní listinu. Došlo též ke zkrácení lhůty, ve které mohou voliči požádat o hlasování mimo volební místnost či přijetí řady technických změn.

Změny byly jednotlivými respondenty, s nimiž mise ODIHR hovořila, hodnoceny různě. Zatímco zástupci opozičních stran a zástupci neziskových organizací poukazovali na absenci veřejných konzultací těchto změn, zástupci státních institucí či vládních stran naopak hodnotili přijaté změny kladně.

Obavy opozice a občanské společnosti 

Odlišně hodnotili jednotliví respondenti i další aspekty volební soutěže. Zástupci opozičních stran, občanské společnosti či médií vyjadřovali své obavy ohledně zhoršení podmínek pro konání férových voleb. Poukazovali především na nevyváženost mediálního pokrytí volební kampaně, zneužívání státních financí ve volební kampani či nedostatek prostoru pro výlep politické reklamy, v důsledku čehož nemohou kandidující subjekty konat volební kampaň za rovných podmínek.

Další problém spatřovali někteří respondenti v riziku možných volebních podvodů. Obávali se především vyvíjení tlaku na voliče včetně státních zaměstnanců, nakupování hlasů u zranitelných skupin voličů, především ve venkovských oblastech, či svážení voličů s bydlištěm mimo Maďarsko k volebním místnostem.

Doporučení uskutečnit „plnohodnotnou“ volební pozorovatelskou misi

ODIHR v závěru zprávy NAM doporučilo uskutečnit v Maďarsku tzv. volební pozorovací misi. Ta je nejkomplexnějším typem aktivity, kterou ODIHR ve vztahu k určitým volbám provádí. Kromě analytické práce tzv. core týmu spočívá volební pozorovací mise ve sledování předvolební a povolební fáze volebního procesu tzv. dlouhodobými pozorovateli a v systematickém pozorování průběhu volebního dne a procesu sčítání hlasů tzv. krátkodobými volebními pozorovateli. 

Dubnových voleb by se mělo zúčastnit 18 dlouhodobých a 200 krátkodobých volebních pozorovatelů. Jejich zajištění mají na starosti členské státy OBSE. Během voleb vydá ODIHR průběžnou zprávu a krátce po nich i tzv. předběžnou zprávu. Po skončení celého volebního procesu vydá i finální zprávu, v níž detailně zhodnotí proběhlé volby a poskytne další doporučení.

 

Poznámky 

[1] Gerrymandering je označení pro účelovou změnu hranic volebních obvodů se záměrem zvýhodnění politické strany, která jejich změnu prosadila.

[2] ODIHR je hlavní institucí OBSE pro „lidskou dimenzi“ bezpečnosti. Do její agendy patří kromě otázky voleb též otázky boje s terorismem, demokratizace, genderové rovnosti, legislativní podpory, lidských práv a základních svobod, migrace, právního státu, tolerance nebo nediskriminace a vzdělávání.

Zdroje

Europe Elects (2022). Hungary (https://europeelects.eu/hungary/).

Hegedüs, Daniel (2022). EU must be prepared for a possible rigged election in Hungary / View. Euronews (https://www.euronews.com/2022/01/12/eu-must-be-prepared-for-a-possible-rigged-election-in-hungary-view).  

OSCE/ODIHR (2010). Republic of Hungary: Parliamentary Elections 11 April 2010.  Election Assessment Mission Report (https://www.osce.org/files/f/documents/d/5/71075.pdf).

OSCE/ODIHR (2014). Hungary: Parliamentary Elections 6 April 2014.  Limited Election Observation Mission. Final Report (https://www.osce.org/files/f/documents/c/0/121098.pdf).

OSCE/ODIHR (2018). Hungary: Parliamentary Elections 8 April 2018.  Limited Election Observation Mission. Final Report (https://www.osce.org/files/f/documents/0/9/385959.pdf). 

OSCE/ODIHR (2022). Hungary: Parliamentary Elections 3 April 2022. Needs Assessment Mission Report. 17-21 January 2022 (https://www.osce.org/files/f/documents/7/6/511429.pdf). 

Fotografie     

Viktor Orbán (40462383173), autor: European People's Party, 20. březen 2019, zdroj: Wikimedia CommonsCC BY 2.0, editace: ořez.