Soudní dvůr Evropské unie v červnu letošního roku upřesnil pravidla směrnice o volném pobytu. Ta stanoví, že rodinní příslušníci občanů EU, kteří jsou občany daného státu EU, nemají vízovou povinnost vůči ostatním unijním zemím.

V říjnu roku 2017 přiletěl se společností Ryanair z Londýna do Budapešti ukrajinský cestující. U sebe měl nebiometrický cestovní pas, již neplatnou pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie („Unie“) vydanou Spojeným královstvím a platnou kartu trvalého pobytu vydanou stejným státem. Vízum do Maďarska však neměl. Z toho důvodu mu policie zabránila ve vstupu do země a vyzvala Ryanair, aby cestujícího dopravil zpět do Londýna.

Maďarské generální ředitelství policie udělilo společnosti Ryanair pokutu ve výši 3 000 eur. Uloženou pokutu maďarská policie zdůvodnila tím, že společnost Ryanair nepřijala jakožto dopravce nezbytná opatření, aby zjistila, zda má uvedený cestující požadované cestovní doklady.

Směrnice o volném pohybu rodinných příslušníků občanů EU

Předmětem řízení o předběžné otázce byl výklad ustanovení směrnice, která upravuje podmínky výkonu jednoho ze základních pilířů evropské integrace – svobody pohybu osob. Konkrétně se jedná o právo volného pohybu a pobytu na území členských států pro občany Unie a jejich rodinné příslušníky (dále jen “Směrnice”). Základním východiskem Směrnice je teze, která uvádí: „Má-li být právo všech občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států vykonáváno v objektivně existujících podmínkách svobody a důstojnosti, je třeba je zaručit také jejich rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost.“[1] Rodinnými příslušníky jsou ve smyslu Směrnice primárně manžel nebo manželka, resp. registrovaní partneři, dále pak děti mladší 21 let a vyživovaní rodiče občanů EU.

Řízení o předběžné otázce

Maďarský soud přerušil soudní řízení o pokutě uložené společnosti Ryanair a předložil Soudnímu dvoru EU několik předběžných otázek.

V první z nich se tázal, jak je třeba vykládat článek 5 odst. 2 Směrnice, který stanoví, že od vízové povinnosti jsou osvobozeni rodinní příslušníci s platnou pobytovou kartou. Maďarský soud se ptal, zda lze Směrnici vykládat v tom smyslu, že držení jak platné pobytové karty, tak karty trvalého pobytu osvobozuje rodinného příslušníka, který je jejím držitelem, od povinnosti získat vízum ke vstupu na území členského státu.

Ustanovení osvobozující od vízové povinnosti odkazuje pouze na držení pobytové karty, což je doklad, kterým členský stát EU stvrzuje právo pobytu rodinných příslušníků občana EU, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu. Pobytová karta pak je při pobytu přesahujícím pět let nahrazena kartou trvalého pobytu. Ta se vždy po deseti letech automaticky prodlužuje. Cestující v daném případě měl kartu trvalého pobytu, nicméně pobytovou kartu, jejíž vydání předchází kartě trvalého pobytu, měl již propadlou.

Soudní dvůr uvedl, že neexistence odkazu na kartu trvalého pobytu nemůže sama o sobě a contrario prokázat vůli unijního normotvůrce vyloučit rodinné příslušníky občana Unie, kteří jsou držiteli karty trvalého pobytu, z nároku na osvobození od povinnosti získat vízum ke vstupu na území členských států. Jak pobytová karta, tak karta trvalého pobytu jsou dokumenty, jejichž držení rodinné příslušníky osvědčuje, že tyto osoby mají právo pobytu, a tedy právo na vstup na území členských států.

Kromě toho Soudní dvůr upozornil, že nabytí práva trvalého pobytu je podmíněno tím, že rodinní příslušníci s občanem Unie v hostitelském členském státě nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let, což nutně znamená, že předtím měli právo pobytu v tomto státě po dobu delší než tři měsíce. Soudní dvůr EU předběžnou otázku zodpověděl na základě výkladu ve světle preambule Směrnice. Z článku 5 odst. 2 dle něj vyplývá, že rodinní příslušníci občana Unie, kteří již získali pobytovou kartu, jsou osvobozeni od povinnosti získat vízum ke vstupu na území členských států.

Stačí trvalý pobyt ve Spojeném království pro vstup do Schengenského prostoru?

Druhá předběžná otázka se týkala státu, který rodinnému příslušníkovi občana EU vydal kartu trvalého pobytu. V tomto případě tak učinilo Spojené království, tedy stát, jenž není součástí schengenského prostoru. Soudní dvůr opět provedl kontextuální výklad. Uvedl, že obecné ustanovení obsažené v čl. 3 odst. 1 Směrnice stanoví, že se vztahuje na všechny občany Unie, kteří se stěhují do jiného členského státu a na rodinné příslušníky, kteří je doprovázejí nebo následují. Zavedení rozdílů mezi rodinnými příslušníky podle členského státu, který jim vydal kartu trvalého pobytu, by vyloučilo některé z nich z nároku na toto osvobození od vízové povinnosti, a bylo by tedy v rozporu s uvedeným obecným ustanovením.

Ve třetí předběžné otázce Soudní dvůr na základě námitek maďarské policie odpovídal na otázku, zda je držení pobytové karty dostatečným důkazem toho, že držitel karty má postavení rodinného příslušníka občana Unie, nebo zda je nutné jeho vztah k občanovi EU dále ověřovat. K tomu Soudní dvůr stručně uvedl, že pobytové karty i karty trvalého pobytu jsou udělovány pouze rodinným příslušníkům občanů EU a další ověření by tedy bylo nadbytečné. 

Soudní dvůr ve věci Ryanair Designated Activity Company proti Országos Rendőr-főkapitányság upřesnil výklad Směrnice o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Občané Unie, ale i jejich rodinní příslušníci ze zemí mimo EU mají nyní větší jistotu v oblasti svého práva na volný pohyb.

 

Poznámky

[1] Bod pět preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS).

Zdroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS).

Soudní dvůr Evropské unie. Věc C-754/18: Ryanair Designated Activity Company v Országos Rendőr-főkapitányság, 18. června 2020 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227563&p…).

Fotografie

Spor vznikl na základě udělení pokuty společnosti Ryanair. autor: novakrider, 19. března 2019, zdroj: pixabay, CC0, editace: ořez.