V rámci jednotlivých kategorií jsou organizace řazeny abecedně.

Státní instituce (GOs)

Zastoupení mezinárodních organizací v ČR (IGOs)

Akademická centra

 • Centrum pro lidská práva a demokracii - na měsíční bázi vydává odborný online časopis s lidskoprávními aktualitami z ČR i ze světa (Bulletin lidských práv), pořádá odborné akce a věnuje se dalším aktivitám v oblasti lidských práv a demokracie

Nevládní organizace (NGOs)

pozn. (i) = organizace je součástí mezinárodního celku (INGO)

věnující se lidským právům komplexně

 • Amnesty International (i) - organizuje kampaně zejména na podporu vězňů svědomí, věnuje se vzdělávání v oblasti LP a vypracovává zprávy o stavu LP v ČR

 • Český helsinský výbor - věnuje se lobbyingu, monitorování činnost policie apod., řešení konkrétních případů a informování a vzdělávání v oblasti LP

 • Člověk v tísni - podporuje opoziční aktivisty a disidenty v zemích jako jsou Kuba, Barma, Bělorusko, Moldavsko/Podněstří, Ukrajina a Čína

 • DEMAS - sdružuje 11 nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí

 • Iuridicum Remedium - poskytuje právní pomoc sociálně znevýhodněným osobám, upozorňuje na porušování práva na soukromí (zejm. ve spojitosti s technologiemi a státní správou)
 • Liga lidských práv - věnuje se zejména právům dětí, zdravotnictví, soudnictví a policii, zastupuje postižené ve strategických případech, prosazuje systémové změny

 • NESEHNUTÍ - informuje a vzdělává v oblasti multikulturní společnosti, usiluje o rovnost žen, provozuje ekoporadnu, podporuje občanské iniciativy v ČR, na Kavkaze a v Podněstří

specializující se na občanská práva

 • Asociace občanských poraden - sdružuje 40 občanských poraden poskytujících odborné sociální a/nebo právní poradenství, realizuje další projekty
 • Frank Bold - dříve Ekologický právní servis; navrhuje a prosazuje legislativu narušující propojení politiky a byznysu, řeší případy poškozování přírody a ohrožování zdraví, poskytuje právní poradenství především v oblasti občanských práv, podporuje občanské iniciativy
 • Nadace rozvoje občanské společnosti - podporuje organizace občanské společnosti jejich propojováním, financováním, vzděláváním a profesionalizací

 • Lidská práva bez hranic - soustředí se na porušování lidských práv v komunistických zemích, zaměřuje se především na Čínu a na tamější vězně svědomí. 

specializující se na práva žen, podporující rovné příležitosti

 • Česká ženská lobby - sdružuje 21 českých nevládních organizací, je součástí Evropské ženské lobby, věnuje se medializaci genderové problematiky a lobbyingu

 • Evropská kontaktní skupina - prosazuje rovné příležitosti, poskytuje vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb a jejich příjemce

 • Fórum 50 % - usiluje o rovné zastoupení žen a mužů v politice, pořádá semináře, organizuje kampaně, věnuje se lobbyingu

 • Otevřená společnost, o.p.s. - věnuje se zejména podpoře rovných příležitostí pro ženy a muže, zlepšování postavení Romů, prosazování práva na informace a konceptu policie jako služby veřejnosti

 • proFem - poskytuje právní poradenství obětem domácího násilí, věnuje se lobbyingu a zpracovávání studií

specializující se na dětská práva

 • Dětské krizové centrum - věnuje se týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, provozuje linku důvěry, poskytuje právní poradenství

 • Nadace naše dítě - zaměřuje se na vzdělávací projekty v oblasti dětských práv, uděluje granty, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy

 • Sdružení zastánců dětských práv ČR (i) - rozšiřuje povědomí o Mezinárodní úmluvě o právech dítěte, pořádá vzdělávací semináře, dává podněty k implementaci jednotlivých ustanovení v rámci státní správy

specializující se na práva menšin

 • IQ Roma servis - poskytuje sociálně právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především romského původu

 • In Iustitia - poskytuje právní pomoc osobám vystaveným násilí z nenávisti, zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem (zejména skrze lobbying, terénní práci)

specializující se na práva migrantů a uprchlíků

 • Asociace pro právní otázky imigrace - poskytuje právní poradenství cizincům zajištěným za účelem správního vyhoštění, provozuje online právní poradnu, zastupuje cizince ve strategických případech, zprácovává právní analýzy

 • Most pro lidská práva - provozuje poradnu pro cizince, realizuje integrační jazykové kurzy, informuje a vzdělává s cílem podporovat multikulturní společnost

 • Multikulturní centrum Praha - realizuje celou řadu projektů zybývajících se multikulturními tématy, podporuje interkulturní gramotnost jednotlivců a institucí

 • Organizace pro pomoc uprchlíkům - poskytuje právní a sociální poradenství cizincům a žadatelům o mezinárodní ochranu, spolupracuje na projektech v zahraničí

 • Poradna pro integraci - poskytuje sociální a právní poradenství cizincům žijícím v ČR, zajištuje doučování dětí a výuku českého jazyka

 • Sdružení občanů zabývajících se emigranty - poskytuje právní a sociální poradenství cizincům a žadatelům o mezinárodní ochranu a sociálně-právní asistenci přii integraci do majoritní společnosti (např. formou jazykových kurzů a volnočasových aktivit)

 • Sdružení pro integraci a migraci - poskytuje právní a sociální poradenství cizincům, usiluje o systémové změny (především legislativní), rozšiřuje povědomí o cizincích v ČR s cílem předcházet xenofobii a rasismu

 • Slovo 21 - realizuje kulturní a vzdělávací projekty v oblasti integrace cizinců žijících v ČR a romské projekty

specializující se na problematiku obchodování s lidmi

 • La Strada (i) - provozuje SOS a INFO linku, vyhledává ohrožené osoby v terénu, nabízí ubytování a další materiální pomoc, zprostředkovává právní a sociální poradenství, věnuje se lobbyingu

specializující se na ochranu životního prostředí

 • Greenpeace (i) - organizuje výrazné kampaně na ochranu životního prostředí

 • Hnutí DUHA - prosazuje změny zákonů a další ekologická opatření, sleduje a komentuje ekologická témata

 • Veronica - poskytuje ekologické poradenství, realizuje modelové ekologické projekty, zakládá občanská sdružení a podporuje jejich činnost

   

Zapomněli jsme na nějakou klíčovou lidskoprávní organizaci? Chtěli byste, aby byla Vaše organizace naším partnerem? Kontaktujte nás

 

Odkazy na neziskové organizace zabývající se jinými tématy lze najít například zde