FRA: Aktuální lidskoprávní situace v EU

Agentura EU pro základní práva (FRA) v červnu vydala souhrnnou zprávu k aktuálnímu stavu lidských práv v Evropě. Klíčovým tématem je lidskoprávní rozměr pandemie Covid-19. Na základě této bezprecedentní zkušenosti získal evropský důraz na sociální práva zcela nový rozměr. 

Praxe potvrdila, že koncept „sociální Evropy“ představuje prioritu jak pro evropské občany, tak pro unijní instituce. To se projevilo uvolněním velkého množství finančních prostředků a podporou vytváření komplexních koncepčních nástrojů, kterými jsou např. národní plány obnovy.

Současnou Evropou hýbe také otázka práv LGBTQ+ osob, vzrůstající sklony ke xenofobnímu myšlení a s ním spojený fenomén hate speech. Stále aktuální je také problematika integrace romské menšiny. Nadčasovým problémem je ochrana soukromí a osobních údajů. Nejen v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině je potřeba věnovat pozornost také migraci a s ní související ochraně vnějších hranic, integračním politikám a unijním informačním systémům.

ESLP: Případ sovětských důchodů

Významný červnový rozsudek ESLP ve věci Savickis a ostatní proti Lotyšsku se týká vyplácení pracovních důchodů "osobám bez trvalého pobytu", které nezohledňovaly doby odpracované v jiných sovětských republikách během okupace Lotyšska Sovětským svazem. Stěžovatelé namítali, že taková situace je porušením zákazu diskriminace a práva pokojně užívat majetek, neboť v případě lotyšských občanů se takto odpracované hodiny započítávaly.

Podle ESLP však k porušení zákazu diskriminace ani práva na ochranu majetku nedošlo. Soud upozornil na široký prostor pro uvážení, který státy mají při stanovování plateb sociálního zabezpečení, a rozhodl, že podpora lotyšského národa po znovunabytí nezávislosti byla dostatečným důvodem pro ospravedlnění rozdílného zacházení. Stěžovatelům navíc po dlouhou dobu nic nebránilo úspěšně žádat o lotyšské občanství, které by jim poskytovalo stejná privilegia.

ESLP: I provoz hřbitova může představovat ohrožení zdraví 

Ve svém rozsudku ve věci Solyanik proti Rusku ESLP v červnu potvrdil, že i prostá hrozba ohrožení zdraví může představovat zásah do soukromého a rodinného života. Případ se týkal stížnosti na znečištění ze hřbitova, který se nachází v těsné blízkosti domu stěžovatele. Ačkoli neexistoval žádný konkrétní důkaz o skutečné újmě na zdraví stěžovatele, vzhledem ke stupni znečištění vody na pozemku taková újma údajně hrozila.

Takové ohrožení shledal ESLP dostačujícím proto, aby konstatoval příčinnou souvislost mezi fungováním hřbitova a porušením čl. 8 Úmluvy. Hřbitov navíc fungoval v hrubém rozporu s vnitrostátními předpisy, a to i přes výtky ze strany orgánů na ochranu spotřebitele a soudního příkazu k vytvoření ochranného pásma, ke kterému však nikdy nedošlo.

EU: Uchovávat důkazy o válečných zločinech je nezbytné

Ač je ochrana osobních údajů velkým tématem posledních let, ne každý má za všech okolností právo být zapomenut. I v souvislosti s válkou na Ukrajině je zřejmé, že tím, co by  mělo zůstat uchováno v paměti nejen informačních systémů, jsou důkazy o spáchaných válečných zločinech.

Evropský parlament a Rada EU schválili v květnu novelu nařízení o Eurojustu, na jejímž základě bude možné centrálně shromažďovat a evidovat informace a záznamy týkající se zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy. Zároveň bude docházet k výměně takových údajů s Mezinárodním trestním soudem a úřady ostatních států.

 

Zdroje

Evropský soud pro lidská práva. 2022. Rozsudek ve věci Savackis a ostatní proti Lotyšsku. Rozsudek. Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva. (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217963)

Evropský soud pro lidská práva. 2022. Rozsudek ve věci Solyanik proti Rusku. Rozsudek. Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva. (https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216949

European Union Agency for Fundamental Rights. (2022). Fundamental Rights Report 2022. Dostupné z https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-fundamental-rights-report-2022_en.pdf 

Fotografie

[1] Největší výzvu pro Evropu roku 2021 představoval COVID-19, autor: valerioerrani, 9. prosinec 2021, zdroj: Pixabay, CC0, editace: ořez.