ESLP: Řecko porušilo práva migrantů, s nimiž se potopila loď v Egejském moři 

Evropský soud pro lidská práva vydal začátkem července rozsudek ve věci Safi a další proti Řecku. Stížnost, kterou podala skupina 16 stěžovatelů, se týkala potopení rybářské lodě přepravující 27 cizinců z ostrova Farmakonisi, při kterém zemřelo 11 lidí. Soud rozhodl, že Řecko porušilo své pozitivní i negativní závazky vyplývající z práva stěžovatelů na život (čl. 2 Úmluvy) a práva nebýt mučen a vystaven nelidskému nebo ponižujícímu zacházení (čl. 3 Úmluvy). 

Soud rozhodll, že řecké orgány porušily čl. 2 Úmluvy v jeho procesní části ve vztahu ke všem stěžovatelům. Událost, při které přišlo o život 11 uprchlíků včetně příbuzných stěžovatelů nebyla dostatečně prošetřena. Vyšetřování mělo závažné vady; řecké orgány neprošetřily námitky stěžovatelů týkající se nedostatečné kompetence tlumočníků a z ní vyplývajícího obsahu jejich svědectví, který tvořil podstatnou část spisu, a který se neshodoval s jejich výpovědí. Dále nebyly prošetřeny námitky stěžovatelů ohledně nesprávného postupu, špatné koordinace a celkové organizace záchranné akce, při které nebylo dostatečně dbáno na ochranu práv a život zúčastněných. Podle soudu byly zřejmé linie vyšetřování, které nebyly dostatečně prozkoumány, čímž se snížila možnost určit přesné okolnosti, za kterých se loď potopila.

Řecko také porušilo pozitivní závazky vyplývající z práva na život stěžovatelů. Soud rozhodl, že řecké orgány nevykonaly všechno, co může být rozumně očekáváno pro ochranu života stěžovatelů a jejich příbuzných. V neposlední řadě prohlídka těla, které byli přeživší vystaveni po příchodu na ostrov Farmakonisi, byla vykonaná za okolností, ve kterých se jednalo o ponižující zacházení ve smyslu článku 3 Úmluvy.

Evropská komise postoupila případ Maďarska Soudnímu dvoru EU za porušování práv LGBTIQ+ 

Postoupení věci Soudnímu dvoru je dalším krokem v řízení o nesplnění povinností, které Komise zahájila 15. července 2021 proti Maďarsku jako odpověď na přijetí zákona, který diskriminuje lidi na základě jejich sexuální orientace a genderové identity. 

Maďarský zákon, jehož cílem je údajně přísnější postup proti pachatelům pedofilních trestných činů a změna některých zákonů na ochranu dětí, obsahuje některá ustanovení, která omezují přístup nezletilých k obsahu a reklamám, které "propagují nebo zobrazují" takzvanou "odchylku od vlastní identity odpovídající pohlaví při narození, změnu pohlaví nebo homosexualitu". 

Komise se domnívá, že zákon porušuje pravidla vnitřního trhu, základní práva jednotlivců (zejména LGBTIQ+ osob), jakož i hodnoty EU. Vzhledem k tomu, že maďarské orgány dostatečně nereagovaly na obavy Komise týkající se rovnosti a ochrany základních práv a neuvedly žádný závazek k nápravě neslučitelnosti, zaslala Komise Maďarsku dne 2. prosince 2021 odůvodněné stanovisko. Jelikož ani poté nedošlo k nápravě ze strany členského státu, Komise se obrátila na Soudní dvůr Evropské Unie. 

Nezávislost soudnictví v Polsku: ESLP přijal předběžná opatření v případě imunity polského soudce

Evropský soud pro lidská práva požaduje odpolské vlády, aby ve věci Raczkowski proti Polsku zajistila, že řízení týkající se zrušení soudní imunity pana Raczkowského (vojenského soudce), bude vedeno v souladu s požadavky spravedlivého procesu, jak je zaručuje článek 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech, a aby nebylo přijato žádné rozhodnutí až do konečného rozhodnutí o jeho stížnostech Evropským soudem.

Stěžovatel Piotr Raczkowski je polský státní příslušník, vojenský soudce a kritik justičních reforem současné vlády. V letech 2014 až 2018, byl rovněž místopředsedou Národní rady soudnictví (Krajowa Rada Sądownictwa), ústavního orgánu chránícího nezávislost soudů a soudců. 

V březnu 2021 se polské státní zastupitelství obrátilo na kárný senát (polského) Nejvyššího soudu s žádostí o zbavení imunity pana Raczkowského s cílem zahájit jeho trestní stíhání na základě obvinění ze zneužití pravomoci. Pan Raczkowski se následně obrátil na Evropský soud pro lidská práva, aby pozastavil probíhající řízení proti jeho osobě u kárného senátu Nejvyššího soudu. Tvrdí, že kárný senát Nejvyššího soudu není „nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem" a že rozhodnutí proti němu by mohlo poškodit jeho pověst a vyvolat odrazující účinek (tzv. chilling effect) vůči ostatním soudcům.  

Soud těmto žádostem vyhovuje pouze výjimečně, pokud by stěžovateli hrozilo skutečné nebezpečí nevratné újmy. Podobně jako v případě dvou soudců Nejvyššího soudu, Włodzimierze Wróbela a Andrzeje Stępky, ESLP však žádosti stěžovatele vyhověl a předběžná opatření nařídil. Pan Raczkowski dostal čas do 2. září 2022 pro podání individuální stížnosti podle článku 34 Úmluvy.

Evropský výbor pro ochranu údajů a Evropský inspektor ochrany údajů podali společné stanovisko k návrhu nařízení k potlačení zneužívání dětí online

V květnu 2022 zveřejnila Evropská komise Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro prevenci a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí. Návrh by uložil povinnosti týkající se detekce, hlášení, odstraňování a blokování online materiálu týkajícího se sexuálního zneužívání dětí, stejně jako groomingu dětí. Jelikož návrh řeší otázku zpracování údajů a přístupu veřejné moci k osobní komunikaci, požádala Evropská komise Evropský výbor pro ochranu údajů a Evropského inspektora ochrany údajů o společné stanovisko k podanému návrhu. 

Obě instituce považují ochranu dětí před sexuálním zneužíváním za velmi podstatnou otázku a ocenily snahu Komise o právní úpravu této oblasti. Avšak, pokud jde o nezbytnost a přiměřenost plánovaných opatření pro odhalování podezřelé internetové aktivity, stanovisko poukazuje na to, že se jedná o vážné ohrožení soukromí online. Zejména v případě opatření plánovaných pro odhalování neznámých materiálů týkajících se pohlavního zneužívání dětí a groomingu. Vzhledem k jejich invazivnosti, pravděpodobnostní povaze a chybovosti spojené s těmito technologiemi se domnívají, že zásahy způsobené těmito opatřeními přesahují rámec toho, co je nezbytné a přiměřené. 

 

Zdroje

Evropská Komise. (2022). Commission refers HUNGARY to the Court of Justice of the EU over violation of LGBTIQ rights [tisková zpráva]

 Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2689 

Evropský soud pro lidská práva. (2022). Předběžná opatření ve věci Raczkowski proti Polsku (stížnost č. 33082/22 [tisková zpráva]. Dostupné z https://bit.ly/RaczkowskiprotiPolsku 

Evropský soud pro lidská práva. (2022). Rozsudek ve věci Safi a další proti Řecku (stížnost č. 5418/15). Dostupné z https://bit.ly/SafiadalšíprotiŘecku 

Evropský soud pro lidská práva. (2022). Rozsudek ve věci Safi a další proti Řecku (stížnost č. 5418/15) [tisková zpráva]. Dostupné z https://bit.ly/Safiadalší_tiskovázpráva 

Evropský výbor pro ochranu údajů a Evropský inspektor ochrany údajů. (2022) Společné stanovisko 4/2022 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla, jak zabránit a bojovat proti sexuálnímu zneužívání dětí. Dostupné z https://edps.europa.eu/system/files/2022-07/22-07-28_edpb-edps-joint-opinion-csam_en.pdf

Fotografie

[1] Ilustrační fotografie. Uprchlíci často na cestě do Evropy riskují život. 20151030 Syrians and Iraq refugees arrive at Skala Sykamias Lesvos Greece 2, autor: Ggia, 30. říjen 2015, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.