Soudcovské organizace napadly rozhodnutí o zpřístupnění fondů z Nástroje pro oživení a odolnost Polsku

Čtyři soudcovské organizace požádaly Soudní dvůr Evropské unie o zrušení rozhodnutí Rady EU o „odblokování“ fondů z Nástroje pro oživení a odolnost vůči Polsku. Fondy z Nástroje pro oživení a odolnost byly Polsku znepřístupněny kvůli jeho dlouhodobým nedostatkům v oblasti nezávislosti soudnictví.

SDEU v minulosti rozhodl, že aby Polsko tyto nedostatky napravilo, tak musí například bezodkladně znovu dosadit do svých funkcí soudce, kteří byli odvoláni v rámci nezákonných disciplinárních řízení.  

Nyní Rada EU rozhodla, že tyto fondy by měly být Polsku zpřístupněny v momentě, kdy je dosaženo tří milníků: zaprvé, země nahradí problematickou disciplinární komoru nejvyššího soudu jinou, nezávislou komorou, zadruhé, disciplinární režim polského soudnictví je zreformován, a zatřetí, soudci, vůči nimž dotčená disciplinární komora vydala rozhodnutí, mají právo na přezkum jejich případů touto novou nezávislou komorou. 

Výše zmíněné organizace se rozhodly požádat SDEU o zrušení rozhodnutí Rady na základě toho, že dle nich tyto požadavky nezaručují dostatečnou ochranu nezávislosti soudnictví. Taktéž ve světle toho, že tyto milníky nepožadují nepodmínečné a bezodkladné znovudosazení odvolaných soudců, dané organizace argumentují, že nejsou respektovány dřívější rozsudky SDEU na toto téma.

Agentura EU pro základní práva vydala manuál pro výuku Listiny základních práv EU

Agentura EU pro základní práva (FRA) vyhotovila manuál poskytující rady a inspiraci odborníkům na právo, kteří v oblasti Listiny základních práv EU vzdělávají jiné. 

Součástí manuálu jsou instrukce k vedení workshopu stejně jako případové studie z oblasti zaměstnání, nediskriminace, azylu a migrace, a ochrany osobních údajů stejně jako informační společnosti. Tyto případové studie se převážně týkají použitelnosti Listiny a jsou inspirované judikaturou SDEU. 

Cílovým publikem daných workshopů jsou dle manuálu především zaměstnanci v soudnictví, jakožto v aparátech zákonodárné a výkonné moci, pracovníci v lidskoprávních organizacích a studenti práv. 

Evropská komise vydala Evropskou strategii pro péči

Na začátku září Evropská komise představila svoji strategii pro péči, která bude nyní projednána Radou. Cílem je zajistit kvalitní a dostupné pečovatelské služby a zlepšit stávající podmínky pro poskytovatele i příjemce péče. 

Jak je v návrhu zmíněno, předškolní vzdělávání a péče má pozitivní dopad na vývoj dítěte a snižuje riziko sociálního vyloučení a chudoby. Evropská komise nyní v Evropské strategii pro péči navrhla zvýšit předchozí tzv. Barcelonské cíle, aby do roku 2030 byly poskytnuty předškolní péče a vzdělávání 50 % dětí pod tři roky věku a 96 % dětí nad tři roky věku.

Stejně tak Komise poznamenala, že dlouhodobé pečovatelské služby, jako je péče o seniory či osoby s postižením, pomáhají žít těmto osobám autonomně a důstojně. Navrhuje, aby členské státy vyhotovily akční plány, v nichž by představily konkrétní kroky vedoucí k zpřístupnění a zkvalitnění dlouhodobé péče. 

V neposlední řadě byly členské státy vyzvány ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v oblasti pečovatelských služeb. Konkrétně Komise navrhuje, aby členské státy podporovaly kolektivní vyjednávání zaměstnanců, potlačily genderové stereotypy, poskytly průběžné vzdělávání a výcvik, zajistily nejvyšší možnou ochranu jejich zdraví při práci a ratifikovaly Úmluvu o pracovnících v cizích domácnostech. 

 

Zdroje

[1] Rechters voor Rechters. (28. srpna 2022). Four European organisations of judges sue EU Council for disregarding EU Court’s judgements on decision to unblock funds to Poland [tisková zpráva]. Získáno z:

https://www.rechtersvoorrechters.nl/uploads/2022/08/PRESS-RELEASE-EN-2022-08-28.pdf.

[2] Agentura EU pro základní práva. (2022). Charter Case Studies - Trainer’s Manual. Získáno z:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-charter-case-studies-trainers-manual_en.pdf

[3] Evropská komise. (2022). A European Care Strategy for caregivers and care receivers. Získáno z:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments

Fotografie

[1] Evropská strategie pro péči se mimo jiné zaměřuje na péči o seniory. An older couple with disabilities hold hands outdoors, autor: Centre for Ageing Better, 20. července 2022, zdroj: Unsplash, Public Domain & Unsplash License, editace: ořez.