EK: Za stejnou práci stejný plat

Počátkem března představila Evropská komise návrh nové směrnice, která má eliminovat rozdíl ve výši odměňování mužů a žen pracujících ve srovnatelných zaměstnáních. Návrh stojí na principu stejného ohodnocení za stejnou práci, který byl zmíněn už v Římské smlouvě z roku 1957. V praxi má směrnice podpořit platovou transparentnost a zavést mechanismy vymáhání rovnosti platů bez ohledu na pohlaví, zejména pomocí neutrálních platových struktur. I díky nim mají mít zaměstnanci právo na informace o výši platů i před pracovním pohovorem a zahájením pracovního poměru a také konkrétnější možnosti na soudní vymáhání případné kompenzace.

EK: Nový pilíř sociálních práv

Evropská komise vydala svůj dlouhodobý plán v oblasti sociálních práv, který se soustředí na zaměstnanost a vzdělávání k praktickým dovednostem budoucnosti. Plán si klade za cíl připravit férovou a inkluzivní obnovu socioekonomických odvětví po období pandemie. Do roku 2030 plánuje zvýšit zaměstnanost v celé Evropské unii z 72 na 78 %, zajistit veřejné programy celoživotního vzdělávání, kterých se bude účastnit aspoň 60 % dospělých Evropanů a také snížit počet lidí na hraně chudoby minimálně o 15 milionů. Plán zahrnuje i nový mechanismus, díky němuž budou členské státy vykazovat pokroky v těchto oblastech.

EU FRA: Analýza programů na rozpoznávání tváří

Nově vydaná analýza Agentury EU pro základní práva (FRA) se zabývá použitím technologie, která dokáže porovnat lidskou tvář na videozáznamu s databázemi fotografií, a jedince na videu tak identifikovat. Nejkontroverznějším tématem je její využití státními bezpečnostními službami a celní správou: i když se přesnost identifikace rychle zlepšuje, software pořád vykazuje znepokojující chybovost – hlavně co se týče tváří etnických menšin. Analýza také poukazuje na potenciální problémy spojené rozšířeným používáním této technologie na veřejných prostranstvích, při kterém by jedinci ani nemuseli vědět, že je kamery mohou natáčet a identifikovat.

EU FRA: Více násilí než uvádějí oficiální statistiky

Agentura FRA provedla rozsáhlý průzkum rozšířenosti násilí v evropské populaci a zjistila, že průměrný/á Evropan/ka má mnohem více zkušeností s násilím a obtěžováním, než by se mohlo zdát z oficiálních statistik. „Výsledky naznačují, že obzvlášť zasaženi jsou mladí lidé, členové LGBTQ komunity a ti s tělesným či duševním postižením,“ říká ředitel Agentury Michael O’Flaherty. Průzkum také ukázal, že velké procento obětí incidenty nikdy neohlásí, hlavně kvůli strachu z odplaty či pocitu bezmoci. Národní autority mají ve svém přístupu k vyšetřování násilných událostí velké mezery. Agentura k nim směřuje několik konkrétních doporučení včetně cílené ochrany určitých demografických skupin či zlepšení přístupu ke spravedlnosti.

SDEU: Užití dat elektronické komunikace pouze u závažných zločinů či veřejných hrozeb

V rámci případu H. K. v Prokuratuur kladl estonský soud Soudnímu dvoru EU otázku ohledně použití osobních údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací s cílem boje státních orgánů proti trestné činnosti. Velký senát shledal, že směrnice o soukromí a elektronických komunikacích ve spojení s Listinou použití elektronických dat ve většině trestních stíhání nedovoluje - a to i bez ohledu na omezený časový interval shromážděných informací či jejich limitované množství. V souladu s unijním principem proporcionality Soudní dvůr konstatoval, že přístup orgánů veřejné moci k datům, z nichž lze vyvodit přesné závěry o soukromém životě jedince, může odůvodnit pouze boj proti závažné trestné činnosti nebo předcházení závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti.

ESLP: Bulharský politik se musí omluvit Židům a Romům za diskriminační výroky

Členové romské a židovské komunity v případech Behar a Gutman proti Bulharsku a Sudinova a Chaprazov proti Bulharsku napadli výroky bulharského politika publikované v knize, rozhovorech i televizních přenosech. ESLP se zabýval otázkou, zda politikovy negativní výroky o obou menšinách zasahovaly do osobního a rodinného života stěžovatelů natolik, aby byly v rozporu s čl. 8 Úmluvy. Shledal, že politikovy výroky proti oběma menšinám byly natolik negativní, časté a systematické, že mohly ohrozit sebevědomí a důstojnost jedinců patřících k dotčeným komunitám, a spadaly tedy pod čl. 8 ve spojení s čl. 14 Úmluvy. ESLP také shledal, že bulharské soudy podcenily následky diskriminačních výroků a mylně je chápaly jako součást svobodné politické debaty. Podle Soudu tedy bulharské soudnictví selhalo s ohledem na svůj pozitivní závazek řádně napravit rasově a kulturně diskriminační výroky.

 

Zdroje

European Agency for Fundamental Human Rights, 2021. Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement. Vídeň: FRA Focus (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf).

European Agency for Fundamental Human Rights, 2021. Violence and harassment across Europe much higher than official records. Vídeň: FRA Focus (https://fra.europa.eu/en/news/2021/violence-and-harassment-across-europe-much-higher-official-records).

Evropská komise, 2021. Directive of the European Parliament and of the Council to strenghten the principle of equal pay for equal work. Brusel: Evropská komise (https://ec.europa.eu/info/files/proposal-binding-pay-transparency-measures_en).

Evropská komise, 2021. The European Pillar of Social Rights: turning principles into actions. Brusel: Evropská komise (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9939&furtherNews=yes).

Evropský soud pro lidská práva, 2021. Behar and Gutman v Bulgaria – 29335/13. Strasbourg: Registrar of the Court (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13139).

Soudní dvůr Evropské unie, 2021. Tisková zpráva č. 29 / 21 – Rozsudek ve věci C-746/18. Štrasburk: CURIA (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210029cs.pdf).

Fotografie

[1] S násilím se podle FRA v Evropě setkává více lidí, než naznačují oficiální statistiky. A lone protester stands after riots with police in Paris, autor: Hermann Click, 23. únor 2017, Wikimedia Commons, CC BY 2.0, editace: ořez.