SDEU a systém jmenování soudců

Sdružení Republika, podporující ochranu spravedlnosti a právního státu na Maltě, před soudy napadlo tamní systém jmenování soudců. Maltský soud položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU doptávající se na aplikaci čl. 19 SEU (členské státy stanoví prostředky nezbytné k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie) a článek 47 Listiny EU (právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces).

Oba články jsou podle generálního advokáta Hogana při posuzování platnosti postupu pro jmenování soudců vnitrostátními soudy použitelné. Zároveň však nebrání zástupcům výkonné moci účastnit se jmenování členů soudcovského stavu. Stanovisko jasně ukazuje, že i při organizaci soudní moci musí členské státy dodržovat povinnosti unijního práva. Uvidíme, zda Soudní dvůr stanovisko generálního advokáta podpoří. 

SDEU: Co se zatýkacími rozkazy od polských soudů? 

Nizozemský soud měl rozhodnout o vydání osoby polským orgánům na základě evropského zatýkacího rozkazu za účelem vyšetřování trestné činnosti. S ohledem na existující důkazy o systémových nebo obecných nedostatcích týkajících se nezávislosti soudnictví v Polsku však věc předložil SDEU k rozhodnutí o předběžné otázce. 

Podle SDEU možnost odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu z těchto důvodů předpokládá dvoustupňové zkoumání. První stupeň zahrnuje obecnou situaci soudnictví v dotyčném státě. Druhá fáze se týká posuzování záruk spravedlivého procesu u konkrétního soudu, který dotyčnou osobu převezme. K nevykonání eurozatykače tedy nestačí, že existují důkazy o závažných nedostatcích kvality právního státu v Polsku.  

SDEU: Maďarská úprava práva na azyl neobstojí

V souvislosti s migrační krizí, během které vládla mohla zavádět nová pravidla, Maďarsko upravilo svůj zákon, čímž mimo jiné zavedlo pojem „krizová situace vyvolaná hromadným přistěhovalectvím“. Evropská komise podala žalobu pro nesplnění povinnosti zejména kvůli omezení přístupu k řízení o mezinárodněprávní ochraně pro žadatele o azyl. SDEU rozhodl, že Maďarsko zmíněnou povinnost nesplnilo a dodal, že občanům třetích zemích bylo na srbsko-maďarské hranici fakticky znemožněno podání žádosti o azyl.

EP: Dosáhl parlament většiny při hlasování o porušení hodnot EU v Maďarsku?

Evropský parlament přijal usnesení o návrhu, jímž vybízí Radu, aby zjistila, zda existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko porušuje základní hodnoty EU. Maďarsko ale platnost přijatého usnesení napadlo. Kdyby se totiž započítaly hlasy poslanců, kteří se zdrželi, nebylo by dosaženo požadované většiny.

Generální advokát Bobek po přezkumu navrhl, aby Soudní dvůr žalobu Maďarska zamítl jako neopodstatněnou. Podotkl, že pojmy „zdržení se hlasování“ a „odevzdané hlasy“ se vzájemně vylučují. Předmětné ustanovení jednacího řádu Parlamentu bere v úvahu pouze hlasy pro a proti. Navíc europoslanci byli předem informováni, že zdržující se hlasy se do celkového počtu hlasů, z nichž se následně určí potřebná dvoutřetinová většina, nezapočítávají.

SDEU: Rituální porážky a povinnost předchozího omráčení zvířat

Nařízení belgického Vlámského regionu zakazuje porážku zvířat bez předchozího omráčení, a to včetně náboženských obřadů. Při rituální porážce nařízení stanovuje použití reverzibilního omráčení, tj. takového, které nemůže přímo způsobit smrt zvířete. Předpis se nelíbí řadě židovských a muslimských spolků, jelikož si nemohou opatřit místní maso v souladu s náboženskými předpisy. Ústavní soud Belgie proto předložil Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Soudní dvůr shledal, že reverzibilní omráčení je vhodné k zachování dobrých životních podmínek zvířat. Členské státy mají podle Soudního dvora široký prostor pro sladění ochrany řádného zacházení se zvířaty při usmrcování a respektování svobody náboženského vyznání. Unijní legislativa proto nebrání vnitrostátní právní úpravě zakázat porážku bez omráčení, pokud dodržuje práva zakotvená Listinou základních práv EU.

Kybernetický útok na ESLP po kontroverzním rozsudku proti Turecku

Turecké vnitrostátní soudy odsoudily Selahattina Demirtaşe, bývalého lídra prokurdské Lidové demokratické strany, kvůli údajné podpoře takzvaného Islámskému státu. ESLP však rozhodl, že důvodem jeho zadržení je především omezení politické plurality a soutěže v Turecku. Vzhledem k jeho uvěznění bez soudního rozsudku proto ESLP shledal porušení čl. 5 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech, který takové zadržení označuje za protiprávní.

ESLP svým rozsudkem požaduje propuštění Demirtase z vazby a následné odškodnění. Turecký prezident Erdogan označil rozsudek za politický a pokrytecký. Podle něj ESLP hájí teroristu. Po vydání rozsudku ESLP zaznamenal rozsáhlý kybernetický útok a jeho webová stránka byla dočasně nedostupná.

ESLP: Chyby v islandské soudní soustavě

Nově zřízený islandský odvolací soud čítá 15 soudců jmenovaných ministryní spravedlnosti na základě návrhu hodnotícího výboru. Ministryně však ze seznamu soudců vyřadila čtyři kandidáty. Dva z nich zpochybnili zákonnost postupu jmenování.

Na tomto pozadí se odehrál případ pana Ástráðssona, obžalovaného za dopravní delikty, který se před okresním soudem odvolal proti výši trestu. Případ se dostal před nově ustavený odvolací soud, kde měl mimo jiné rozhodovat jeden ze čtyř soudců vyjmutých ze seznamu. Nejvyšší soud následně odvolání zamítl.

Dle velkého senátu ESLP ministryně svoje opatření učinila bez řádného vysvětlení, čímž narušila legitimitu postupu. A byť Nejvyšší soud při přezkumu shledal porušení procesních pravidel, nevyvodil z toho nezbytné závěry. Proto ESLP jednomyslně dospěl k závěru, že došlo k porušení práva stěžovatele na zákonného soudce. Zásadním způsobem tak upřesnil rozsah práva na soud zřízený zákonem dle článku 6 Úmluvy.

Zdroje

Evropský soud pro lidská práva. 2020. Case of Selahattin Demirtaş v. Turkey (No. 2). Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207173).

Leloup, Mathieu. Guðmundur Andri Ástráðsson: the right to a tribunal established by law expanded to the appointment of judges. Strasbourg Observers. 18. 12. 2020 (https://strasbourgobservers.com/2020/12/18/gudmundur-andri-astradsson-the-right-to-a-tribunal-established-by-law-expanded-to-the-appointment-of-judges/#more-5003).

Soudní dvůr Evropské unie. 2020. Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-354/20 PPU, C-412/20 PPU Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission). Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200164en.pdf).

Soudní dvůr Evropské unie. 2020. Rozsudek ve věci C-336/19 Centraal Israëlitisch Consistorie van België a další. Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163cs.pdf).

Soudní dvůr Evropské unie. 2020. Rozsudek ve věci C-808/18 Komise proti Maďarsku. Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200161cs.pdf).

Soudní dvůr Evropské unie. 2020. Stanovisko generálního advokáta ve věci C-896/19 Repubblika v Il-Prim Ministru. Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200172cs.pdf).

Soudní dvůr Evropské unie. 2020. Stanovisko generálního advokáta ve věci C-650/18 Maďarsko v. Parlament. Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200151cs.pdf). 

Fotografie

[1] Jaké případy nedávno řešily SDEU a ESLP? Ditektiiv EL õiguses, autor: Stella Vogt, 18. března 2020, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.