SDEU: španělský systém sociálního zabezpečení je diskriminační

Španělská úprava sociálního zabezpečení pro osoby pracující v domácnosti je podle generálního advokáta Szpunara v rozporu s právem EU. Zvláštní legislativa je vylučuje z programů na ochranu proti nezaměstnanosti. Podle Szpunara má opatření původ v genderových stereotypech, které navíc ještě prohlubuje. Až 95 % z těchto pracovníků totiž tvoří ženy. Jedná se tedy podle něj o nepřímou diskriminaci na základě pohlaví. Obstát by neměly ani argumenty španělské vlády, že cílem opatření je boj proti nelegální práci a podvodům. Konečnou odpověď na předběžnou otázku ale dá až Soudní dvůr.

ESLP: sexuální orientace rodiče nemá rozhodovat určení péče o dítě

Polské soudy se dopustily diskriminace, když odebraly matce dítě z péče a svěřily jej otci. Jedním z hlavních důvodů byl totiž vztah matky s jinou ženou. Přestože oba rodiče prokázali srovnatelné schopnosti pečovat o dítě, polské soudy se soustředily na sexuální orientaci matky. Nakonec uzavřely, že matka se příliš věnuje vztahu se svou přítelkyní a že pro sedmiletého syna je „důležitější role otce pro vytvoření mužského vzoru“. Podle ESLP tak došlo k odlišnému zacházení ve srovnání s jinými rodiči bojujícími o svěření dítěte do péče a tedy k porušení čl. 14 ve spojení s čl. 8. Úmluvy.

SDEU: překládání soudců jako další zásah do nezávislosti polské justice

Další milník v polsko-unijním sporu o nezávislost justice přinesl rozsudek Soudního dvora ze začátku října. Tématem tentokrát bylo přeložení soudce na jiné oddělení bez jeho souhlasu. Takové jednání může porušovat principy neodstranitelnosti soudců a soudní nezávislosti. Kromě toho ale Soudní dvůr posuzoval také rozhodnutí soudce Komory pro mimořádnou kontrolu a veřejné záležitosti o zamítnutí odvolání podaného přeloženým soudcem. Způsob jmenování soudců do této Komory dlouhodobě vyvolává otázky ohledně jejich nestrannosti a nezávislosti. Podle Soudního dvora by tedy měl polský Nejvyšší soud, který se na Lucemburk obrátil s předběžnou otázkou, toto rozhodnutí prohlásit za neplatné.

ESLP: Rusko neposkytuje dostatečnou ochranu před kybernetickým násilím

V případě Volodina proti Rusku (č. 2) ESLP shledal, že ačkoliv ruské orgány disponovaly nástroji k prošetření násilí spočívajícím ve zveřejňování intimních fotografií, zakládání falešných profilů a vyhrožování, jejich postup nebyl dostatečně rychlý a účinný. Průtahy vedly až k promlčení trestního stíhání a chyběla dostatečná opatření, která by měla na pachatele odrazující účinek. To vše zpochybňuje schopnost Ruska ochránit ženy před kybernetickým násilím. Podle Soudu tak došlo k porušení povinnosti zajistit ochranu soukromého a rodinného života podle článku 8 Úmluvy.

FRA: Nová zpráva o stavu základních práv migrantů

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) vydala zprávu o stavu základních práv migrantů přicházejících do Evropy. Zpráva zahrnuje členské státy EU i kandidátské země, které jsou nejvíce zasaženy migrací. Znepokojení vyvolávají zejména násilné pushbacky, zadržování dětí a nedostatečná zdravotní péče v řadě států. 

ESLP má novou soudkyni za Českou republiku

Na závěr ještě aktualita, kterou jste jistě zaznamenali, ale která by neměla chybět: Parlamentní shromáždění Rady Evropy zvolilo novou soudkyni ESLP za Českou republiku. Bude jí soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková. V úřadu vystřídá Aleše Pejchala v prosinci 2021. Gratulujeme!
 

Zdroje

Soudní dvůr Evropské unie. Návrh generálního advokáta ve věci C-389/20 TGSS (nezaměstnanost pracovníků v domácnosti), 30. září 2021 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246805&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=24455784).

Evropský soud pro lidská práva. Rozsudek ve věci X. proti Polsku, 16. září 2021 (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211799).

Soudní dvůr Evropské unie. Rozsudek ve věci C-487/19, W.Ż. (Komora pro mimořádnou kontrolu a veřejné záležitosti Nejvyššího soudu - jmenování), 6. října 2021 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247049&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=24458204).

Evropský soud pro lidská práva. Rozsudek ve věci Volodina proti Rusku (č. 2), 14. září 2021 (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211794).

Agentura Evropské unie pro základní práva. Migration: Key fundamental rights concerns, 24. září 2021 (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-migration-bulletin-2_en.pdf).

Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Volba soudce Evropského soudu pro lidská práva - výsledky, 28. září 2021 (https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Communication/2021/20210928-ElectionECHRCzech-BIL.pdf). 

Fotografie

[1] Nová zpráva agentury FRA řeší stav základních práv migrantů. Macedonia refugees 5, autor: Seth Frantzman, 10. září 2015, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.