Žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan uzavřel koncem října loňského roku dlouholeté předběžné vyšetřování situace v Kolumbii. Jeho rozhodnutí je všeobecně vnímáno jako začátek nové kapitoly. Jaké vyhlídky pro zajištění spravedlnosti však tato nová kapitola přináší?

Situace v Kolumbii

Předběžné šetření v Kolumbii se týkalo válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných jak státními vojenskými složkami a polovojenskými jednotkami, tak povstaleckými skupinami. Ozbrojený konflikt, během něhož ke zločinům docházelo, trval více než padesát let a byl ukončen teprve v roce 2016 uzavřením mírové dohody mezi kolumbijskou vládou a Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie (FARC-EP).

Úřad žalobce Mezinárodního trestního soudu (MTS) zahájil předběžné šetření v roce 2004 s tím, že Kolumbie nepostupovala efektivně při postihování zločinů vymezených v Římském statutu (ŘS). Od té doby však v tomto směru došlo k posunu a kolumbijská vláda přijala řadu opatření. Posledním výraznějším krokem bylo ustavení tribunálu tzv. Zvláštní jurisdikce pro mír (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), zřízeného na základě zmiňované mírové dohody. Právě v něj nynější žalobce vkládá své naděje na další upevňování vnitrostátní individuální odpovědnosti.

Vnitrostátní mechanismy jsou nyní dostačující

Do kompetence JEP spadají všechny trestné činy spáchané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Od svého vzniku se tak zabýval například tzv. falešně pozitivními případy (false positive), za které jsou označovány případy civilistů, které vládní vojáci zabíjeli a vydávali za povstalce. Za takto „vylepšené“ výsledky pak byli vojáci odměňováni například povýšením či vyznamenáním. Na straně povstalců se zase JEP zabýval četnými případy braní rukojmích. Jakožto mechanismus tranzitivní spravedlnosti je pak JEP oprávněn ukládat kromě běžných trestů i zvláštní a alternativní tresty, jejichž cílem je náprava škod způsobených konfliktem.

Kromě JEP jsou k ukládání alternativních trestů oprávněny i zvláštní komory, které byly na základě zákona o spravedlnosti a míru (Justice and Peace Law; rovněž mechanismus tranzitivní spravedlnosti) vytvořené u některých národních soudů. Ty mohou výměnou za úplné přiznání a přispění k objasnění pravdy a k procesu odškodnění obětí udělit pachatelům nižší tresty.

Khan v souvislosti se svým rozhodnutím uvedl, že Kolumbie aktuálně není ve vyšetřování zločinů nečinná, neochotná ani neschopná, a je tedy na místě předběžné šetření v souladu s principem komplementarity uzavřít. Vyzdvihl přitom právě činnost obou zmiňovaných soudních orgánů. Je tedy možné považovat tyto mechanismy tranzitivní spravedlnosti za dostačující pro splnění podmínky čl. 17 odst. 1 písm. a) ŘS a dochází tak na půdě MTS k posilování restorativního přístupu ke spravedlnosti? 

Další působení MTS v Kolumbii

Uzavřením předběžného šetření působení Úřadu žalobce v Kolumbii v každém případě nekončí. Spolu s ním totiž žalobce uzavřel s vládou Kolumbie Dohodu o spolupráci. Jako první svého druhu má Dohoda navazovat na kooperativní vztah vybudovaný mezi Úřadem žalobce a kolumbijskou vládou v průběhu šetření a upravuje jeho další podobu. 

Vláda Kolumbie se v Dohodě především zavazuje, že bude nadále zachovávat a podporovat činnost běžných soudů, JEP i dalších mechanismů tranzitivní spravedlnosti. Na jejich činnost bude vynakládat dostatečné finanční prostředky a zároveň bude zajišťovat jejich nezávislost a bezpečnost. Úřadu žalobce pak bude pravidelně i na vyžádání poskytovat informace o dalším vývoji. 

Žalobce si na druhé straně ponechává možnost přehodnotit své rozhodnutí a předběžné šetření při změně okolností znovu otevřít. Zároveň se zavazuje nadále podporovat úsilí Kolumbie o upevňování vnitrostátních mechanismů odpovědnosti, zejména prostřednictvím pokračujícího dialogu s kolumbijskou vládou a předávání zkušeností s osvědčenými postupy. Khan označil takovou spolupráci za dobrý příklad tzv. pozitivní komplementarity (positive complementarity) v praxi.

Bylo uzavření šetření předčasné?

Snahy o uzavření doposud nejdelšího předběžného šetření ze strany Úřadu žalobce zaznívaly už dříve. Předchůdkyně nynějšího žalobce Fatou Bensouda koncem roku 2020 uvedla, že prioritou pro následující období bude stanovit kritéria a následně podle nich rozhodnout, jakým směrem se ve vyšetřování případů posunout - zda pokračovat v rámci MTS, nebo jej přenechat vnitrostátnímu řízení. Za tímto účelem také zahájila konzultační proces, ke kterému těsně před koncem svého funkčního období v létě 2021 vydala zprávu, v níž situaci Kolumbie shrnuje a navrhuje možná hodnotící kritéria.

Bensouda ve zprávě ujišťovala, že Úřad žalobce nehodlá dělat ukvapená rozhodnutí a kladla spíše důraz na rozšíření konzultací se všemi zúčastněnými stranami o tom, jak by měl hodnotící proces a samotné rozhodnutí vypadat. Jen o pár měsíců později už ale nový žalobce přichází s tím, že předběžné šetření v Kolumbii uzavírá. Navíc se ukazuje, že ke svému rozhodnutí ukončit šetření a uzavřít Dohodu s kolumbijskou vládou dospěl v podstatě bez jakékoliv větší konzultace se zástupci občanské společnosti a sdružení obětí.

Řada z nich tak Khanovo rozhodnutí kritizuje jako předčasné a mylně informované. Problematické jsou zejména snahy vládnoucí strany o legislativní úpravy JEP, jež by měly jeho fungování výrazně omezit. Kritici Khanova rozhodnutí se tedy obávají, že omezení tlaku ze strany Úřadu žalobce povede k ohrožení celého procesu tranzitivní spravedlnosti, který je v Kolumbii stále ještě ve své rané fázi.

Někteří ze zástupců občanské společnosti však rozhodnutí naopak vnímají jako krok, který může vést k posílení domácích mechanismů odpovědnosti. Přestože jsou reakce na uzavření předběžného šetření protichůdné, obě skupiny se shodují v tom, že dohled Úřadu žalobce nad kolumbijskou vládou by v tuto chvíli neměl ustat.

 

Zdroje

Bates, G. a Zvobgo, K. (2021). The ICC Doesn’t Look So Interventionist After All. Foreign Policy, 8. 12. 2021 (https://foreignpolicy.com/2021/12/08/icc-colombia-farc-special-jurisdiction-peace-complementarity-interventionism/). 

Černota, N. (2019). Kolumbijský mírový proces: role Zvláštní jurisdikce pro mír. Bulletin lidských práv XI, č. 4, str. 7-10.

Dvořáková, A. (2022). Mezinárodní trestní soud zahájí vyšetřování situací v Palestině, Nigérii a na Ukrajině. Centrum pro lidská práva a demokracii, 11. 1. 2022 (https://www.centrumlidskaprava.cz/mezinarodni-trestni-soud-zahaji-vysetrovani-situaci-v-palestine-nigerii-na-ukrajine). 

International Criminal Court (2021). ICC Prosecutor, Mr Karim A. A. Khan QC, concludes the preliminary examination of the Situation in Colombia with a Cooperation Agreement with the Government charting the next stage in support of domestic efforts to advance transitional justice. 28. 10. 2021 (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1623). 

Niño, S. V. (2021). When a Preliminary Examination Closes, a New Era Opens: The OTP’s Innovative Support for Transitional Justice in Colombia. Opinio Juris, 2. 12. 2021 (http://opiniojuris.org/2021/12/02/when-a-preliminary-examination-closes-a-new-era-opens-the-otps-innovative-support-for-transitional-justice-in-colombia/).

Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (2021). Situation in Colombia; Benchmarking Consultation. 15. 6. 2021 (https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20210615-COL-Benchmarking-Consultation-Report-eng.pdf). 

Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (2021). Cooperation Agreement Between The Office Of The Prosecutor Of The International Criminal Court And The Government Of Colombia. 28. 10. 2021 (https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20211028-OTP-COL-Cooperation-Agreement-ENG.pdf).

Pappier, J. a Evenson, L. (2021). ICC Starts Next Chapter in Colombia, But Will It Lead to Justice? EJIL:Talk!, 15. 12. 2021 (https://www.ejiltalk.org/icc-starts-next-chapter-in-colombia-but-will-it-lead-to-justice/). 

Parliamentarians for Global Action (2021). PGA Members react to Closing of ICC Preliminary Examination in Colombia. 9. 11. 2021 (https://www.pgaction.org/news/icc-colombia.html). 

Fotografie

Žalobce MTS Karim Khan (vpravo) a současný prezident Kolumbie Iván Duque (vlevo). President of Colombia visits International Criminal Court, zdroj: ICC-CPI, úpravy: ořez.