Lucia Krajčovicová                              

Súdny dvor Európskej únie (ďalej SDEU) sa koncom roka 2014 zaoberal otázkou, či a za akých podmienok je možné obezitu označiť za formu zdravotného postihnutia, ktoré zasluhuje ochranu pred diskrimináciou na pracovnom trhu.

Dotknutou osobou v prípade C-354/13 Kaltoft v. obec Billund  je profesionálny opatrovateľ detí Karsten Kaltoft z Dánska. Viac ako pätnásť rokov sa vo vlastnom dome staral o deti iných, keď ho jeho zamestnávateľ, ktorým bola mestská rada, v roku 2010 prepustil. Dôvodom k zvolenému kroku bol údajne klesajúci záujem o tento typ starostlivosti, nakoľko v posledných mesiacoch pán Kaltoft opatroval len tri, namiesto zvyčajného počtu štyroch detí. Zo skupiny kolegov ošetrovateľov bol však jediný, koho prepustili. V rozpore s oficiálnym dôvodom, teda poklesom práce, sa sťažovateľ domnieva, že na príčine bola jeho obezita a od obce požaduje náhradu škody.


S obezitou má pán Kaltoft dlhodobé problémy. Počas celého obdobia zamestnania neklesla jeho váha pod 160 kg a index telesnej hmotnosti sa držal na hodnote 54, čo indikuje najzávažnejšiu, tzv. morbídnu obezitu.[1] Obec mu síce počas roku 2008 prispievala v rámci zdravotnej politiky na fitnescentrum a športové aktivity, ale požadovaný výsledok sa nedostavil. Pán Kaltoft sa údajne podrobil aj operácii na zmenšenie objemu žalúdka, tú sa však kvôli komplikáciám nepodarilo dokončiť.

SDEU sa vyjadril k dvom zo štyroch otázok položených dánskymi súdmi v prejudiciálnom konaní, konkrétne či je proti právu EU diskriminovať zamestnanca verejného sektoru na pracovnom trhu na základe obezity a či môže byť obezita považovaná za zdravotné postihnutie spadajúce pod rámec smernice 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá upravuje rovné zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.    

Rovnako ako generálny advokát (ďalej GA) vo svojom stanovisku [2], ani súd nenašiel v právnej úprave EU zákaz diskriminácie na základe obezity, ale obezitu podradil pod koncept zdravotného postihnutia, ak bráni plnej participácii v profesijnom živote na rovnakej úrovni s ostatnými pracovníkmi. V prípade, že človek trpí nadváhou, nie je možné ho automaticky označiť za zdravotne postihnutého. Situácia sa však mení, keď je týmto obmedzená jeho schopnosť aktívne pracovať. SDEU ďalej potvrdil stanovisko GA v tom, že koncept postihnutia nezávisí od rozsahu, v akom je za postihnutie osoba zodpovedná sama.

Karsten Kaltoft však ešte nemá úplne vyhraté. SDEU totiž nechal na dánskom súde, aby overil, či boli splnené vyššie uvedené podmienky a či dotyčnému prizná odškodné. A vyhraté nemajú ani zamestnávatelia ľudí s podobnými problémami, pretože je možné, že v rámci predchádzania diskriminácii ich čaká prispôsobovanie dverí a kancelárskych zariadení, zvyšovanie počtu parkovacích miest pre handicapovaných, hľadanie dostupnejších požiarnych východov či zavedenie flexibilnej pracovnej doby. 

 

Poznámky

[1] Pre viac informácií o obezite a jej zdravotných dôsledkoch viď World Health Organization. 2014. Obesity and overweight. WHO. August, 2014. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en).

[2] Stanovisko generálneho advokáta Niila Jääskinena z dňa 17. júla 2014, C-354/13, Fag og Arbejde (FOA), konajúca v mene Karstena Kaltofta proti Kommunernes Landsforening (KL), konajúca v mene Billund Kommune.

Zdroje

Bodoni, Stephanie. 2014. “Fired Obese Workers Can Sue for Discrimination, Court Says.“ The Washington Post. 18. decembra 2014 (http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-NGQGLP6KLVR901-2J8BC4E69U24I5IKHQ3OR4N89N).

Bowcott, Owen. 2014. “Danish childminder's discrimination case may redefine obesity as disability.“ The Guardian. 10. júna 2014 (http://www.theguardian.com/society/2014/jun/10/danish-childminder-discrimination-case-obesity-disability-eu-states).

Ó Cathaoir, Katharina. 2014. “Is obesity a disability?“, EU Law Analysis. 18. júla 2014 (http://eulawanalysis.blogspot.sk/2014/07/is-obesity-disability.html).

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 18. decembra 2014, C-354/13, Fag og Arbejde (FOA), konajúca v mene Karstena Kaltofta proti Kommunernes Landsforening (KL), konajúca v mene Billund Kommune.

Foto: http://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0040521.html, CC BY 4.0