Nizozemský okresní soud vynesl v květnu 2021 přelomový rozsudek, ve kterém nařídil společnosti Shell snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o čtyřicet pět procent. Podle soudu musí vzít Shell v potaz i emise, které vznikají činností jejích zákazníků. Jak k tomuto verdiktu soud dospěl?

Rozhodnutí vynesené haagským okresním soudem bylo okamžitě po jeho zveřejnění označováno za ohromující. Jde totiž o první rozhodnutí, ve kterém soud nařídil soukromé společnosti snížit emise pocházející z její činnosti s odkazem na klimatické změny. 

Argumentace nevládních organizací

Na nadnárodní korporaci Shell podalo skupinovou žalobu několik nevládních organizací. K žalobě se připojilo i přes 17 tisíc jednotlivců (soud však nakonec jako účastníky připustil jen nizozemské občany).

Žalobci svou žalobu postavili na ustanoveních nizozemského deliktního práva. V žalobě argumentovali tím, že Shell ročně vyprodukuje tři procenta všech celosvětových emisí oxidu uhličitého, čímž velkou měrou přispívá ke klimatickým změnám. Jejími produkty tak přímo dochází k poškozování životního prostředí. Žalobci rovněž tvrdili, že jsou dosud přijatá opatření ze strany Shell na snižování emisí nedostatečná.

Shell porušuje povinnost řádné péče

Soud na věc aplikoval nizozemské právo s odkazem na čl. 7 nařízení EU Řím II.[1] Odůvodnil to tím, že Nizozemsko je zemí, kde došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody na životním prostředí. Rozhodné právo tak bylo určeno podle hlavního sídla společnosti Shell, které se nachází v Haagu.

Soud založil svoje rozhodnutí na konceptu povinnosti řádné péče („duty of care“). Podle tohoto principu mají všechny osoby (právnické i fyzické) povinnost chovat se „řádně“, aby nezpůsobovaly svým jednáním škodu. Zásada řádné péče je základním pilířem deliktního práva a specificky ji zmiňuje i nizozemský občanský zákoník.

Z tohoto obecného principu soud dovodil, že společnost Shell zásadně přispívá ke klimatické změně, čímž dochází k poškozování životního prostředí. Odkázal přitom na Pařížskou dohodu,[2] kterou uzavřelo 195 států (včetně Nizozemska). V této dohodě se vlády jednotlivých států zavázaly, že budou usilovat o to, aby celosvětový nárůst průměrné teploty nepřekročil hranici 1,5 °C (v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí). Soud v rozsudku rovněž argumentoval zprávami Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

Soud v rozsudku také zkritizoval oficiální plán společnosti Shell na postupný odklon od fosilní energetiky. Podle soudu není plán dostatečně konkrétní a je plný nejrůznějších podmínek. 

Vzhledem k tomu, že soud konstatoval porušení řádné péče ze strany společnosti Shell, nařídil jí snížit emise oxidu uhličitého o čtyřicet pět procent v porovnání s rokem 2019. Tohoto snížení musí Shell dosáhnout do roku 2030.

Kritika soudního rozhodnutí

Ihned po zveřejnění rozsudku se začaly ozývat kritické hlasy. Podle Benoita Mayera, akademika z právnické fakulty Čínské univerzity v Hong Kongu, je rozhodnutí kontroverzní v tom, že soud fakticky na soukromou korporaci aplikoval ustanovení mezinárodní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou pouze státy. Nejasný je i výpočet, na základě kterého došel soud k tomu, že Shell musí své emise snížit právě o 45 %.

Kromě toho je princip řádné péče, kterým soud argumentoval, podle Mayera ve své podstatě neoddělitelně spjat s tím, jak by se v obdobné situaci zachovali jiní „řádní hospodáři.“ Ostatní ropné společnosti se však takto razantně svoje emise kvůli klimatické změně snižovat nechystají. Soud se tak podle kritiků při rozhodování řídil politickými úvahami a nikoliv úvahami právními.

Co bude dál?

Společnost Shell po vyhlášení rozsudku prohlásila, že se proti rozhodnutí odvolá. Může se tedy stát, že odvolací soud nakonec rozhodnutí okresního soudu zruší. Zdá se však, že hráz už byla prolomena. Dá se tak očekávat, že i v jiných zemích budou podány další žaloby na ropné společnosti. Podle komentátorů může vývoj vést k velkým procesům s ropnými korporacemi podobným těm, které probíhaly s tabákovými společnostmi v 80. a 90. letech 20. století.

Pro Shell se ostatně v oblasti životního prostředí nejedná o první velkou prohru. V únoru 2021 vynesl Nejvyšší soud Spojeného království dlouho očekávaný rozsudek,[3] který potvrdil princip, podle něhož může být mateřská společnost ve Spojeném království žalována za jednání své dceřiné společnosti v jiné zemi.

V tomto případě se jednalo o nigerijskou pobočku společnosti Shell, která podle podané žaloby svou nečinností přispěla k rozsáhlým únikům ropy z potrubí v oblasti nigerské delty. Havárie způsobila rozsáhlé škody na životním prostředí a poškodila zdraví velkého počtu osob (obyvatelé této oblasti mj. pijí závadnou vodu). Podle Nejvyššího soudu může být přímo ve Spojeném království žalována mateřská společnost Shell a žalobci nemusí spoléhat na pomalé nigerijské soudy.

Poznámky

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). 

[2] Pařížská dohoda byla přijata v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

[3] Rozsudek Nejvyššího soudu Spojeného království ze dne 12. 2. 2021 ve věci Okpabi a ostatní proti Royal Dutch Shell Plc a ostatním, č. [2021] UKSC 3.

Zdroje

Mathiesen, Karl; Oroschakoff, Kalina. Big Oil is the next Big Tobacco. 27. 5. 2021 (www.politico.eu/article/big-oil-is-the-next-big-tobacco/).

Mayer, Banoit. Milieudefensie v Shell: Do oil corporations hold a duty to mitigate climate change? 3. 6. 2021 (www.ejiltalk.org/milieudefensie-v-shell-do-oil-corporations-hold-a-duty-to-mitigate-climate-change/).

Oroschakoff, Kalina; Schaart, Eline; Hernanderz, America. Shell ordered to slash emissions in „mind-blowing“ Dutch verdict. 26. 5. 2021 (www.politico.eu/article/dutch-court-orders-shell-to-cut-emissions-45-percent-by-2030/). 

The Supreme Court. Okpabi and others (Appellants) v Royal Dutch Shell Plc and another (Repondents). 12. 2. 2021 (https://www.supremecourt.uk/press-summary/uksc-2018-0068.html).

United Nations Framework Convention on Climate Change. The Paris Agreement (https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement).

Fotografie

Podle soudu musí Shell snížit emise CO2. Shell must fall protest Berlin 2020-05-19 38, autor: Leonhard Lenz, 19. 5. 2020, zdroj: Wikimedia Commons, CC0 1.0, edits: cropped.