Tip měsíce z Bulletinu

V listopadu 2018 byli Nuon Chea a Khieu Samphan odsouzeni Zvláštními senáty soudů pro Kambodžu za genocidu, zločiny proti lidskosti a vážná porušení Ženevských úmluv z roku 1949. Rozhodnutí přitom padlo v době téměř 40letého výročí od skončení krutého režimu Rudých Khmerů, který stál život zhruba dva miliony lidí.

První odsouzení za genocidu po 40 letech

Dne 16. listopadu 2018 obletěla svět zpráva o rozhodnutí Zvláštních senátů soudů pro Kambodžu (dále také jako soud) v případě označovaném jako 002/02. Bývalí vedoucí představitelé kambodžských Rudých Khmerů Nuon Chea a Khieu Samphan byli odsouzeni za spáchání zločinů prostřednictvím účasti ve společném zločinném spolčení (joint criminal enterprise).

Konkrétně byli odsouzeni za genocidu vietnamské etnické, národnostní a rasové skupiny, za vážná porušení Ženevských úmluv z roku 1949, a za zločiny proti lidskosti, a to vraždy, vyhlazování, zotročování, deportace, věznění, mučení, pronásledování z politických, náboženských a rasových důvodů, a za jiné nelidské činy prostřednictvím útoků na lidskou důstojnost, nucených zmizení, nucených přesunů, nucených sňatků a v souvislosti s nimi také za znásilnění.

Rovněž byli odsouzeni za napomáhání a navádění (aiding and abetting) ke zločinu proti lidskosti — vraždy na nucených pracovištích, družstvech a bezpečnostních centrech za úmrtí, která byla vyústěním podmínek na těchto místech. Nuon Chea sám byl dále odsouzen za zločin genocidy zabíjením muslimů Cham, etnické a náboženské skupiny, a to na základě své odpovědnosti nadříze ného (command responsibility). Jak je výše uvedeno, Khieu Samphan byl sice shledán vinným z genocidy Vietnamců, nicméně byl vyloučen z účasti na genocidním 18 vyhlazení muslimů Cham. Oběma byl za uvedené zločiny uložen trest vězení na doživotí. Jedná se přitom o jejich druhý trest na doživotí, první dostali již v případě 002/01, soud proto oba dva tyto tresty spojil v jeden.

Zločiny byly spáchány v období od dubna 1975 až ledna 1979 po celé Kambodži, tehdejšího státu označovaném jako Demokratická Kampučia. Přestože již v minulosti padly ze strany tohoto soudu jiné rozsudky, nyní se jedná o vůbec první odsouzení za genocidu v Kambodži. Na leden 2019 přitom připadá 40. leté výročí od ukončení krutého režimu Rudých Khmerů, během kterého přišly o život zhruba dva miliony obyvatel Kambodži.

Kdo byli Nuon Chea a Khieu Samphan?

Nuon Chea byl v době vlády Rudých Khmerů zástupce tajemníka Komunistické strany Kampučei (dále také jako CPK) a Khieu Samphan byl hlavou tehdejšího státu Demokratická Kampučia. Dle rozhodnutí v případě 002/02 se účastnili společného zločinného spolčení s ostatními vrcholnými vůdci CPK za účelem provedení rychlé socialistické revoluce, která zahrnovala spáchání výše popsaných zločinů. Nuon Chea byl pravou rukou Pol Pota [1] a účastnil se všech důležitých rozhodnutí CPK. Hrál klíčovou roli při navrhování, provádění a šíření trestní politiky a propagandy ze strany CPK, například jako hlavní autor propagandistického časopisu zvaného Revolutionary Flag, a významně přispěl ke zločinům spáchaným kádry CPK. Také se podílel na čistkách a provozování nechvalně proslulého vězení S-21 v Phnom Penhu, dnešním muzeu genocidy, ve kterém bylo umučeno tisíce lidí.

Khieu Samphan povzbuzoval, podněcoval a legitimoval trestní politiku a rovněž se významně podílel na zločinech spáchaných kádry CPK. Osobně instruoval kádry o provádění trestní politiky a byl zodpovědný za jejich výcvik. Přispěl k celostátním čistkám a schvaloval pověření ,,práva na zničení“ (right to smash) u kádrů CPK s nižšími hodnostmi. Nesl také odpovědnost za obecně rozšířené projevy na podporu politiky CPK, která přispěla ke spáchání zločinů.

CPK zakládala družstva a pracovní centra (worksites), kde byli lidé nuceni pracovat v nelidských podmínkách, bez dostatečného jídla, čisté vody nebo odpovídající lékařské péče. Desítky tisíc lidí byly zotročeny a velká část z nich v důsledku těchto podmínek zemřela. CPK také zřídila bezpečnostní centra (security centres) za účelem identifikace, zatčení, izolace a poprav osob považovaných režimem za nepřátele. Popravy se týkaly i žen a dětí těchto nepřátel režimu.

Soud dospěl k závěru, že Nuon Chea a Khieu Samphan jsou zodpovědní za politiku CPK zaměřenou proti Vietnamcům, Cham muslimům, buddhistům a bývalým pracovníkům státní správy Khmerské republiky [2] a jejich rodinám. Bylo prokázáno, že mezi lety 1975 a 1976 existovala celostátní politika za účelem vyhoštění vietnamských obyvatel žijících v Kambodži. Rovněž docházelo k masovému vraždění vietnamských civilistů. Stovky vietnamských civilistů a vojáků byly zabity v bezpečnostním centru S-21 poté, co byli mučeni a vystaveni nelidským podmínkám.

Buddhistické symboly byly zničeny. Mniši byli označováni jako ,,červy“ nebo ,,pijavice“ a použití pagod pro náboženské účely bylo zakázáno. Náboženské a kulturní praktiky muslimů Cham byly zakázány po celém tehdejším státě, mešity byly zničeny a Korány spáleny. Muslimové byli nuceni jíst vepřové maso a bylo jim bráněno v bohoslužbách a mluvení svým rodným jazykem. Civilní obyvatelé Cham byli uvězněni a zabíjeni v bezpečnostních centrech zvaných Wat Au Trakuon a Trea Village. Stejný osud měli bývalí pracovníci státní správy Khmerské republiky,[2] kteří byli zabíjeni spolu se svými rodinami.

Soud také shledal Nuon Cheu a Khieu Samphana zodpovědnými za celostátní politiku identifikace jednotlivců, kteří mají být násilně oddáni, často s cizími osobami. Po nucených skupinových sňatcích byly páry sledovány a nuceny k pohlavnímu styku se svými novými manžely či manželkami. CPK kádrové převzali roli rodičů při výběru vhodných manželů, nutili páry vzít se a plodit děti za účelem zvýšení populace.

Ostatní případy

Vůbec prvním odsouzeným ze strany Zvláštních senátů soudů pro Kambodžu byl v případě 001 Kang Kek Eav, přezdívaný Duch, bývalý ředitel vězení S-21. V roce 2010 padl v jeho případě odsuzující rozsudek za zločiny proti lidskosti a závažná porušení Ženevských úmluv z roku 1949. Odsouzen byl k 35 letům vězení, přičemž o rok později rozhodla Nejvyšší komora soudu na základě odvolání kanceláře mezinárodního žalobce o změně trestu na doživotí.

Následně byli Nuon Chea a Khieu Samphan odsouzeni v případu 002/01 za zločiny proti lidskosti, zejména v souvislosti s násilným přesunem obyvatelstva z Phnom Penhu a dalších kambodžských regionů, a popravy vojáků v Toul Po Chrey v roce 1975 (více viz Bulletin červenec-srpen 2014, s. 5). Proti odsuzujícímu rozsudku na doživotí z roku 2014 se oba odsouzení odvolali, Nejvyšší komora soudu posvětila jejich odsouzení v listopadu 2016 (více viz Bulletin březen 2017, s. 8).

V roce 2015 došlo k dalším oficiálním obviněním v případech 003 a 004, v rámci nichž byli nově obviněni Meas Muth, námořní velitel a voják, a další vlivní představitelé z dob Rudých Khmerů – Ao An, Im Chaem a Yim Tith. V únoru 2017 bylo přitom vyšetřujícími soudci rozhodnuto, že Im Chaem nebude dále stíhána z důvodu nesplnění podmínky personální jurisdikce, neboť nepatřila k nejvyšším vůdcům režimu, což bylo následně ze strany přípravného senátu soudu (Pre-Trial Chamber) potvrzeno v červnu 2018. Dosud jsou tak otevřeny případy Ao An, Yim Tith a Meas Muth.

Specifika soudu a nejistá budoucnost

Zvláštní senáty soudů pro Kambodžu jsou tzv. hybridním tribunálem, kde se aplikuje národní právo spolu s mezinárodním, a kde pracují národní i mezinárodní zaměstnanci. Na nových případech 003 a 004 se však podílí pouze mezinárodní strana. Co se týče obviněného Meas Muth v případě 003, koncem listopadu 2018 vydala Kancelář vyšetřujících soudců (Office of the Co-Investigating Judges) dvě samostatná rozhodnutí, kdy národní vyšetřující soudce trvá na tom, že Meas Muth nesplňuje podmínku personální jurisdikce. Naopak mezinárodní vyšetřující soudce se domnívá, že je tomu přesně naopak, protože dle důkazů patřil Meas Muth mezi nejvíce zodpovědné osoby za spáchané zločiny. Zůstává tak otevřenou otázkou, co se s případem bude dít nyní.

Současná kambodžská vláda se netají tím, že by činnost soudu již ráda ukončila co nejdříve. Budoucnost soudu je nejistá i z důvodu financování, soud je financován převážně dobrovolnými příspěvky jednotlivých států a fondů OSN, a již v minulosti se potýkal s obtížemi (více viz Bulletin listopad 2017, s. 10).

Soud funguje více než 10 let a často čelí kritice kvůli délce řízení a nízkému počtu odsouzených osob, kdy si trest doživotí v současné době odpykávají tři osoby. Za zmínku stojí i fakt, že mezi obviněnými v případu 002/01 byli rovněž další vrcholní představitelé režimu Rudých Khmerů, Ieng Sary a Ieng Thirith. Ieng Sary však v průběh soudního řízení zemřel a Ieng Thirith byla shledána mentálně nezpůsobilou v soudním řízení z důvodu Alzheimerovy choroby. Tyto skutečnosti poukazují na vysoký věk bývalých představitelů režimu Rudých Khmerů a vyvstává otázka, zdali je efektivní jejich stíhání a následné souzení, když si reálně již své případné tresty neodpykají.

Přes všechny tyto skutečnosti je však aktuální odsouzení za genocidu významné. Jeho význam nesnižuje ani fakt, že k vyhlášení rozsudku došlo téměř po 40 letech od skončení vlády Rudých Khmerů, neboť přináší úlevu obětem režimu, při kterém došlo k jednomu z nejhorších porušování lidských práv druhé poloviny dvacátého století.

 

Poznámky

[1] Pol Pot byl vůdcem Rudých Khmerů, je považovaný za jednoho z nejkrutějších diktátorů 20. století. Zemřel v roce 1998 ještě před zahájením činnosti Zvláštních senátů soudů pro Kambodžu.

[2] Khmerská republika existovala v Kambodži v letech 1970 – 1975 před nastolením vlády Rudých Khmerů 

Zdroje

Khmer Rouge leaders found guilty of genocide in Cambodia’s ‘Nuremberg’ moment, ze dne 16. listopadu 2018 (https://www. theguardian.com/world/2018/nov/16/khmer-rouge-leaders-genocide-charges-verdict-cambodia).

Khmer Rouge leaders found guilty of Cambodia genocide, ze dne 16. listopadu 2018 (https://www.bbc.com/news/world- -asia-46217896).

Summary of judgement in Case 002/02 against Nuon Chea and Khieu Samphan, ze dne 21. listopadu 2018 (https://www. eccc.gov.kh/en/document/court/summary-judgement-case- -00202-against-nuon-chea-and-khieu-samphan).

Press Release - Nuon Chea and Khieu Samphan Sentenced to Life Imprisonment in Case 002/02, ze dne 16. listopadu 2018 (https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/20181116%20 Case%20002.02%20Press%20Release_ENG_Final.pdf ).

Genocida se Kambodžanů stále dotýká. Dnes jim za facebookový status hrozí i vězení, říká česká právnička, ze dne 22. ledna 2018 (https://www.info.cz/svet/genocida-se-kambodzanu-stale- -dotyka-dnes-jim-za-facebookovy-status-hrozi-i-vezeni-rika-ceska-pravnicka-22649.html).

Fotografie

Vyhlášení rozsudku v případě 002/02, autor: Zvláštní senáty soudů pro Kambodžu, zdroj: Flickr, CC BY 2.0.

23. 1. 2019   Helena Kopecká