Belgické předsednictví Rady EU dosáhlo v rámci trialogů 23. ledna tohoto roku dohody s Evropským parlamentem o posílení pravidel EU proti obchodování s lidmi a o zintenzivnění úsilí zabránit těmto zločinům.

Jedním z nejdůležitějších instrumentů EU v boji proti obchodování s lidmi je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí (dále jen „Směrnice”), která vychází z protokolu OSN k prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi a z dohody Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi.

Směrnice definuje obchodování s lidmi jako závažný trestný čin, který představuje hrubé porušení základních práv a je výslovně zakázán Listinou základních práv Evropské unie. Také stanovuje prevenci obchodování s lidmi a boj proti němu pro Unii a členské státy prioritou v rámci Evropské multidisciplinární platformy proti kriminálním hrozbám (EMPACT), jejímž cílem je boj proti vážnému a organizovanému zločinu.

Podle dat Evropské komise jsou hlavními účely obchodování s lidmi sexuální a pracovní vykořisťování. Nicméně nucené manželství a nelegální osvojení, které momentálně nejsou explicitně ve směrnici uvedeny, představovaly v roce 2020 11 % všech obětí v EU.

Provizorní dohoda Rady a Parlamentu bude dále předložena k potvrzení zástupcům členských států v Radě a poslancům Evropského parlamentu k finálnímu schválení. Tato dohoda přidává vykořisťování skrze nucené manželství, nelegální osvojení a náhradní mateřství mezi příklady forem vykořisťování dle Směrnice o předcházení a potírání obchodování s lidmi.

Důležitou změnou také je, že nově by dle revidované směrnice mohly být potrestány nejenom osoby, které se přímo účastnily či zprostředkovaly obchodování, ale také jednotlivci, kteří tyto služby přijali s vědomím, že jsou poskytovány oběťmi obchodování s lidmi. V takových případech musí členské státy zajistit, aby byl tento trestní čin potrestán účinnými, proporcionálními a odstrašujícími tresty.

Zahrnutí nuceného manželství, nelegálního osvojení a náhradního mateřství do práva EU pro boj proti obchodu s lidmi zdůrazní relevanci těchto forem vykořisťování a posílí právní vymahatelnost ochrany vůči nim. Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli dohody ohledně jasného uvedení těchto forem vykořisťování ve směrnici jako forem obchodování s lidmi.

Tresty a sankce

Nové formy vykořisťování budou podléhat minimální horní hranici trestní sazby odnětí svobody na pět let anebo deset let v případě naplnění kvalifikované skutkové podstaty, stejně jako v současné směrnici 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011.

Rada EU a Evropský parlament se taktéž rozhodly zahrnout přitěžující okolnosti, a to usnadnění, či spáchání činu v oblasti obchodování s lidmi prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, například šířením obrazů, videí nebo podobného materiálu sexuální povahy.

Dojde rovněž k sankcím právnických osob podílejících se na obchodování s lidmi. Změněná směrnice bude zahrnovat vyloučení z přístupu k veřejným financím, včetně tendrů, grantů, koncesí a licencí, a odnětí povolení a autorizací k provádění činností, které vedly k spáchání přestupku.

Obchodování s lidmi v rámci EU

Každý rok jsou v EU identifikovány tisíce lidí jako oběti obchodování s lidmi, přičemž v roce 2022 se jednalo o 10 093 obětí a odsouzeno bylo 2 097 obchodníků s lidmi. Dle Eurostatu je nejrozšířenější formou obchodování s lidmi v EU sexuální vykořisťování, které představuje 41,4 %, a pracovní vykořisťování, které tvoří 41,1 %, přičemž odebírání orgánů, nucená kriminalita, domácí otroctví a nucené žebrání tvoří spolu přibližně 17,5 %.

Zatímco ženy a dívky tvoří 63 % registrovaných obětí, muži a chlapci představují 33 %,  pohlaví zbývajících obětí je neznámé. Více než polovinu obětí obchodovaných lidí tvoří občané EU, lidé mimo Evropskou unii tvoří 43 %.

Téměř jedna z čtyř obětí v EU jsou děti a skoro 75 % obchodovaných dětí jsou dívky. Oběti často prožívají obavy z odvety, nebo se stydí za svoji situaci, takže nemají jak či nechtějí svoji situaci hlásit úřadům. Podle Rady EU se odhaduje, že obětí v rámci EU je pětkrát až desetkrát více než je hlášeno.

Internet, sociální média a digitální platformy usnadňují pachatelům obchodování s lidmi jejich aktivitu, včetně větší anonymity, většího množství potenciálních obětí a možnosti ovládat oběti na větší vzdálenost. Obchodníci s lidmi využívají digitální technologie k náboru, vykořisťování a inzerování obětí, k organizaci jejich přepravy a ubytování a k utajení zločinných výnosů.

Podle Europolu je vykořisťováním online ohrožena převážně mladá generace, a to z důvodu lehkovážného sdílení osobních informací či nedostatečné změny hesel ke svým účtům. 

Závěr

Obchodování s lidmi je globálním fenoménem a ani EU vůči němu není imunní. Každý rok se v rámci EU stává několik tisíc lidí oběťmi zločinů obchodníků s lidmi, přičemž více než polovina z nich jsou občany EU. Provizorní dohoda Rady EU a Evropského parlamentu o aktualizaci Směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011, explicitně zařazuje definici nuceného manželství, nelegálního osvojení a náhradního mateřství do práva EU pro boj proti obchodu s lidmi. Zavazuje členské státy, aby trestaly i jednotlivce, kteří vědomě přijali služby poskytnuté oběťmi obchodování s lidmi. Tato dohoda představuje další krok EU v boji proti obchodování s lidmi a zařazení definice těchto činů do Směrnice zdůrazní jejich relevanci a význam.

Zdroje

Europol. Trafficking in Human Beings. (Dátum citace: 2024, únor, 2) Získáno z https://www.europol.europa.eu/crime-areas/trafficking-in-human-beings

Eurostat. Trafficking in Human Beings Statistics. (Dátum citace: 2024, únor, 28) Získáno z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking_in_human_beings_statistics#cite_note-8 

Rada Evropské Unie. (2024, leden). Fight against human trafficking: Council and European Parliament strike deal to strengthen rules. [tisková zpráva]. Získáno z https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/23/fight-against-human-trafficking-council-and-european-parliament-strike-deal-to-strengthen-rules/

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036 

The EU's work to combat human trafficking (Aktualizováno 2024, leden, 2). Získáno z https://www.consilium.europa.eu/en/eu-against-human-trafficking/

The EU's fight against organised crime. (Aktualizováno 2024, únor, 5). Získáno z https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-fight-against-crime/

Fotografie

Obětí může být pět až desetkrát více než je hlášeno. Stop Human Trafficking (33489326002), autor: Dannielle Blumenthal, 25. březen 2017, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0 DEED