První dvě dekády 21. století se (nejen) v Evropě nesou v duchu postupného narovnávání práv sexuálních menšin. Jednou z oblastí, kde si tohoto trendu lze všimnout, je uzákonění různých právních forem soužití stejnopohlavních párů. Ať už jde o registrované partnerství či manželství pro všechny, země Evropské unie jsou v této otázce nejdál na světě. Přesto lze v posledních deseti letech vystopovat snahy o ústavní zakotvení institutu manželství jako svazku muže a ženy. V minulosti se to podařilo třeba Slovensku a Maďarsku. Nově se k nim chce přidat Česká republika.

Na konci června předložilo padesát čtyři českých poslanců návrh na ústavní novelu. Jejím přijetím by se manželství stalo výlučně svazkem mezi mužem a ženou. Pod návrh, který v obdobném znění v posledních deseti letech přijali například v Rusku, Maďarsku, Chorvatsku a na Slovensku, se podepsali zástupci a zástupkyně pěti politických stran. A to jak vládních, tak opozičních.

Novela stojí na studiích z minulého století a překroucených faktech

Čtyřicet tři mužů a jedenáct žen se v důvodové zprávě návrhu novely opírají o sociologické studie, které byly převážně publikovány v 90. letech minulého století. Tedy před téměř třiceti lety a nedlouho poté, co byla homosexualita vyškrtnuta ze seznamu nemocí, který publikuje Světová zdravotnická organizace.

Konkrétně se navrhovatelé opírají o šestnáct studií, z nichž jedenáct vzniklo před rokem 2000 včetně. Tyto studie tak nemohly zkoumat vývoj dítěte v manželských stejnopohlavních párech, protože na celostátní úrovni v té době nikde neexistovaly. Pouze dvě užité studie byly publikovány v posledních deseti letech.

Poslanci také tvrdí, že děti nejlépe prospívají v péči sezdaných biologických rodičů. Tvrzení podkládají odborným článkem amerického ekonoma Davida Ribara, který srovnával heterosexuální páry a svobodné matky. Stejnopohlavní páry se v textu vůbec neobjevují. Ribar sdělil Deníku N, že je způsobem užití jeho studie zklamán.

V neposlední řadě navrhovatelé zavádějícím způsobem pracují se zjištěními americké profesorky psychologie Charlotte J. Pattersonové. Tezi, vůči které se psycholožka ve své studii vymezuje a vyvrací ji, prezentují autoři důvodové zprávy jako její závěr. Ve skutečnosti je Pattersonová jednou z prvních odbornic, která došla k závěru, že děti vyrůstající u stejnopohlavních rodičů nemají zhoršený psychosociální vývoj ve srovnání s dětmi heterosexuálních rodičů. Vůči dezinterpretaci se ohradila sama autorka výzkumu a uvedla, že její práci nelze chápat jako podporu diskriminace párů téhož pohlaví.

Svět postupně práva sexuálních menšin narovnává

Pět desítek českých zákonodárců předložilo návrh opřený o zavádějící formulace a vyvrácená tvrzení. Tímto krokem se rozhodli následovat Maďarsko či Rusko, tedy východní země a nikoliv západní, jak deklarovala vládnoucí koalice SPOLU při volební kampani do loňských podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. Pokud se však podíváme za hranice České republiky, lze konstatovat, že čím dál více států umožňuje svým občanům uzavřít manželství bez ohledu na jejich pohlaví.

Prvním státem, který povolil stejnopohlavní sňatky, bylo Nizozemí, a to v roce 2001. Od tohoto kroku už uplynuly více než dvě dekády. Za tu dobu byl institut manželství rozšířen pro dvě ženy či dva muže ve více než třech desítkách zemích po celém světě.

K červenci 2022 umožňovalo uzavřít stejnopohlavní manželství osmnáct zemí v Evropě, sedm v Jižní Americe, tři v Severní Americe, dvě v Oceánii a jeden africký a jeden asijský stát. Jen v Evropě došlo během prázdninových měsíců tohoto roku k narovnání práv sexuálních menšin ve Slovinsku, v Andoře a ve Švýcarsku.

Registrované partnerství není manželství

Stejnopohlavní manželství není jedinou variantou právního soužití dvou mužů či dvou žen ve státě. Jedním z řešení na půli cesty je registrované partnerství. Jeho obsah (a někdy i název) se v jednotlivých zemích liší. Zpravidla však platí, že tento institut nezaručuje stejná práva a povinnosti jako manželství, které mohou uzavřít jen muž a žena.

V České republice bylo registrované partnerství uzákoněno v roce 2006. Co do počtu práv a povinností je oproti institutu manželství velmi oslabeno. Registrovaní partneři mají o celou řadu práv a povinností méně než manželé. Mezi partnery například nevzniká společné jmění, při úmrtí jednoho z partnerů nevzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod a registrovaný partner si na rozdíl od manželů nemůže osvojit dítě svého partnera.

Většina států, kde lze uzavřít stejnopohlavní manželství, umožňuje těmto párům zároveň adoptovat děti. Výjimkou je jihoamerický Ekvádor nebo asijský Taiwan. Naopak některé státy, které neuznávají stejnopohlavní manželství, ale jinou formu soužití dvou mužů či dvou žen, adopci umožňují. To je případ Estonska či Chorvatska.

Podporu české veřejnosti manželství pro všechny má, politici to ignorují

Státy Evropské unie patří k zemím, které jsou v otázce narovnávání právního postavení LGBTQ+ lidí v soukromém a rodinném životě nejdál. Nejčastěji vzešlo rozhodnutí ze strany zákonodárců, v některých případech ale o věci rozhodly soudy, jako například ve Slovinsku či Americe.

Ať už jde o rozhodnutí ze strany soudů nebo zákonodárců, společné mají to, že tomuto kroku zpravidla předchází společenský konsenzus. Ten je přitom v České republice již řadu let vysoký. Průzkumy pravidelně ukazují i dvoutřetinovou podporu pro manželství pro všechny. Takovou podporu mělo manželství pro všechny v době jeho přijetí jak ve Francii, tak ve Velké Británii. V Portugalsku byl návrh přijat už v roce 2010, tehdy ho podporovalo asi 50 % občanů.

Navíc platí, že podpora stejnopohlavních manželství je nejvyšší v zemích, kde je tento institut již přijat. Podpora je tak podle měření Eurobarometru nejvyšší v Nizozemí, Švédsku, Dánsku, Španělsku či Belgii.

Stejnopohlavní sňatky se stávají v Evropské unii normou

Nizozemský příklad následovalo v posledních dvaceti letech dalších dvanáct zemí Evropské unie. Manželství pro všechny postupně uzákonila Belgie, Španělsko, Švédsko, Portugalsko, Dánsko, Francie, Lucembursko, Irsko, Finsko, Německo, Malta i Rakousko. V těchto zemích žije přes 271 milionů lidí, což dohromady tvoří 60 % občanů Evropské unie.

K těmto zemím se v nejbližších měsících nejspíše přidá Slovinsko. Tamní ústavní soud v červnu 2022 rozhodl, že gay a lesbické páry byly dosud diskriminovány a nově budou moci vstoupit do manželství a adoptovat děti za stejných podmínek jako páry heterosexuální. Nyní ještě musí v souladu s rozhodnutím soudu upravit zákon slovinský parlament.

Slovinsko se tak nejspíš stane první postkomunistickou zemí, která manželství pro všechny umožní. Navíc rozšíří skupinu států, kde došlo k narovnání práv sexuálních menšin v oblasti manželství na celkový počet čtrnáct. Nově tedy bude platit, že více než polovina členských států EU bude umožňovat vstup do manželství dvěma osobám bez ohledu na pohlaví.

Evropská unie narovnání práv sexuálních menšin podporuje

Evropské instituce dlouhodobě vyjadřují podporu sexuálním menšinám. Jako poslední příklad lze uvést odmítavou reakci europoslanců na chystanou ústavní novelu českých poslanců. Šéfka Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Landmanová označila návrh za „krok zpět“.

Kroků směřujících k narovnání práv sexuálních menšin lze však v posledních letech zmínit více, a to jak ze strany Soudního dvora Evropské unie (SDEU), tak Evropské komise, či Evropského parlamentu.

Už v roce 2018 rozhodl SDEU o tom, že unijní státy musí přiznat právo trvalého pobytu člověku ze třetí země, který uzavřel manželství s občanem EU - i když jsou stejného pohlaví. V roce 2021 pak SDEU rozhodl, že rodiče zapsaní v úředních dokladech dítěte v jednom z unijních států mají bez ohledu na pohlaví stejná rodičovská práva i ve zbylých státech.

V roce 2020 přijala Evropská komise Strategii pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025. Jedním z cílů je zlepšit právní ochranu pro duhové rodiny v přeshraničních situacích či zlepšování právní ochrany před diskriminací. V roce 2021 pak Evropský parlament vyzval rezolucí členské státy, aby uznávaly registrovaná partnerství nebo stejnopohlavní manželství uzavřená v jiných unijních státech.

Manželství je svazkem muže a ženy ve čtvrtině států EU

Dalších sedm zemí poté upravuje nějakou formu registrovaného partnerství, konkrétně jde o Českou republiku, Maďarsko, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Itálii a Řecko. V těchto zemích žije bezmála sto milionů lidí, kteří tvoří více než pětinu občanů EU.

Zbylých sedm členských států neumožňuje stejnopohlavním párům vstoupit ani do manželství ani do registrovaného partnerství. Jde o Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Většina z těchto států má ve svých ústavách definované manželství jako svazek mezi mužem a ženou. Bulharsko, Litva a Polsko již od 90. let, Lotyšsko od roku 2006 a Slovensko od roku 2014.

Navíc platí, že v posledních deseti letech podnikla řada zemí krok k tomu, aby stejnopohlavním párům nemohlo být umožněno vstoupit do manželství. Děje se tak zpravidla cestou ústavních novel, které nově definují, že manželství je svazkem mezi mužem a ženou. To byl v roce 2012 případ Maďarska, o rok později Chorvatska a v roce 2014 také již zmíněného Slovenska. O osm let později byla podobná novela předložena i u nás.

Takto formulované ústavní zákony je těžší přijmout a logicky také náročnější změnit do budoucna. V České republice by se pro přijetí ústavní novely muselo vyslovit 120 poslanců a poslankyň a tři pětiny přítomných senátorů.

Byť je současný návrh ústavní novely o zakotvení manželství jako svazku muže a ženy pro mnohé příslušníky (nejen) mladé generace smutnou událostí, je třeba mít na paměti, jak se toto téma společensky i právně výrazně posunulo. Stejnopohlavní sňatky nyní může uzavřít více než polovina občanů Evropské unie. A podpora zrovnoprávnění stejnopohlavních párů se s klesajícím věkem zvyšuje. Můžeme tak doufat, že toto je poslední záchvěv konzervativních, povětšinou starších politiků prezentujících se jako ochránci tzv. tradičních hodnot, a že evropský i světový trend k odstraňování nerovností sexuálních menšin a k dosažení vyšší míry jejich, a tedy i mé svobody, bude pokračovat.

 

Zdroje

AFP. Same-sex marriage now legal in 30 countries. France24.com. 7. prosinec 2021. (https://www.france24.com/en/live-news/20211207-same-sex-marriage-now-legal-in-30-countries)

Berger, Vojtěch. Slovensko zakotvilo do ústavy manželství jako jedinečný svazek muže a ženy. iRozhlas.cz. 4. červen 2014 (https://www.irozhlas.cz/node/5933005)  

ČT24. Soud EU podpořil stejnopohlavní páry. Rodičovská práva podle něj platí ve všech zemích stejně. ČT24. 14. prosinec 2021 (https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3414454-soud-eu-podporil-stejnopohlavni-pary-rodicovska-prava-podle-nej-plati-ve-vsech-zemich)

Euractiv.cz. Nová maďarská ústava: vstřícná k rodině, nepřátelská vůči gayům. Euractiv.cz 24. březen 2011 (https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/nova-madarska-ustava-vstricna-vuci-rodine-nepratelska-vuci-gayum-008605/)

Evropská komise. LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025. ec.europa.eu. 12. listopad 2020. (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en)

Gehrerová, Ria. Slovensko má v boji o európsku agentúru nevýhodu, jej LGBT zamestnanci k nám nechcú prísť. Dennikn.sk. 12. říjen 2017. (https://dennikn.sk/878968/slovensko-ma-v-boji-o-europsku-agenturu-nevyhodu-jej-lgbt-zamestnanci-k-nam-nechcu-prist/)  

Jeřábková, Dominika. Jurečka i Schillerová odmítají manželství pro všechny. Do Ústavy chtějí svazek muže a ženy. Novinky.cz. 28. červenec 2014 (https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jurecka-i-schillerova-odmitaji-manzelstvi-pro-vsechny-do-ustavy-chteji-svazek-muze-a-zeny-40404289)

Jsme fér. Soud EU: Na pohlaví nezáleží, manželé Evropanů mají právo na pobyt. Jsmefér.cz. 5. červen 2018 (https://www.jsmefer.cz/soudni_dvur_eu)

Lipka, Michael; Masci, David. Where Europe stands on gay marriage and civil union. Pewresearchcenter.org. 28. říjen 2019 (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/10/28/where-europe-stands-on-gay-marriage-and-civil-unions/)

Moláček, Jan. “Moje práce není opora diskriminace.” Ozvala se autorka další studie, kterou poslanci hájí zákaz stejnopohlavních sňatků. 5. srpen 2022 (https://denikn.cz/934321/moje-prace-neni-opora-diskriminace-ozvala-se-autorka-dalsi-studie-kterou-poslanci-haji-zakaz-stejnopohlavnich-snatku/?ref=tit)

Návrh poslanců 276/0, kterým se mění Listina základních práv a svobod. Poslanecká sněmovna. 27. červenec 2022. (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=215270)

Novák, Pavel. Uznávejte registrovaná partnerství uzavřená kdekoliv v unii, vyzval členské země europarlament. iRozhlas.cz. 14. září 2021 (https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/lgbt-registrovane-partnerstvi-manzelstvi-eu-evropsky-parlament_2109141433_ako)

Osborn, Andrew. Russian constitution must define marriage as heterosexual, Putin says. Reuters.com. 2. březen 2020 (https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-marriage-idUSKBN20P2PI).

Pitoňák, Michal. Mapa uznání soužití osob stejného pohlaví v Evropě. QueerGeography. Květen 2022. (https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/mapa-uznani-souziti-osob-stejneho-pohlavi-v-evrope/)

Pitoňák, Michal. Slavíme 30 let od vyškrtnutí „homosexuality“ ze seznamu nemocí. QueerGeography. 17. květen 2022. (https://www.queergeography.cz/slavime-30-let-od-vyskrtnuti-homosexuality-ze-seznamu-nemoci/)

Reuters. Dutch couples mark 20th anniversary of world´s first same-sex marriages. NBCnews.com. 1. duben 2021 (https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/dutch-couples-mark-20th-anniversary-world-s-first-same-sex-n1262753)

Ribar, C. David. Why Marriage Matters for Child Wellbeing. The Future of Children. Univerzita v Princetonu. Podzim 2015. (https://futureofchildren.princeton.edu/sites/g/files/toruqf2411/files/media/marriage_and_child_wellbeing_revisited_25_2_full_journal.pdf?fbclid=IwAR0rUyIPiiSuoW-2zg3oDj4_h4cnXbhMS9FCs6IbhGjzFlgJHXIjYnFeeu4)

Šafaříková, Kateřina. „Jdete nebezpečnou cestou.“ Europoslanci vyzývají Česko, aby odmítlo ústavní novelu o manželství. Hospodářské noviny. 3. srpen 2022 (https://zahranicni.hn.cz/c1-67099580-bdquo-jdete-nebezpecnou-cestou-ldquo-europoslanci-vyzyvaji-cesko-aby-odmitlo-ustavni-novelu-o-manzelstvi)

The Human Rights Campaign. Marriage Equality Around the World. hrc.org. Červenec 2022. (https://www.hrc.org/resources/marriage-equality-around-the-world)

Vodrážka, Prokop; Moláček, Jan. Návrh na zakotvení manželství v ústavě překrucuje vědecké studie. Poslanci text zkopírovali od Aliance pro rodinu. 1. srpen 2022 (https://denikn.cz/931976/navrh-na-zakotveni-manzelstvi-v-ustave-prekrucuje-vedecke-studie-poslanci-text-zkopirovali-od-aliance-pro-rodinu/)

Fotografie

Průvod v Praze. Prague Pride 2014 Václavské náměstí (1), autor: Lukáš Bíba pro Prague Pride, 16. srpen 2014, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, úpravy: ořez.