(Článek vyjde v Bulletinu lidských práv v čísle říjen 2022)

Od invaze ruské armády na Ukrajinu již uplynulo více než sedm měsíců. Již od samého počátku bylo mezinárodní společenství svědkem rozsáhlého porušování lidských práv – tisíce bezbranných civilistů, včetně dětí, bylo zabito, celá města, vesnice či nemocnice zdevastovány, miliony lidí vyhnány z domovů. Postupně osvobozované oblasti začaly také odhalovat kruté praktiky ruských jednotek v podobě mučení či sexuálního násilí.

Nejen Ukrajina samotná, ale i řada mezinárodních orgánů a evropských států začala vyšetřovat zločiny, kterých se Rusko v této nevyprovokované válce dopouští. Jak tato vyšetřování postupují a jaké jsou jejich dosavadní výsledky?

Ukrajinská justice v patách ruských válečných zločinců

Ukrajina je ve vyšetřování válečných zločinů spáchaných na jejím území velmi aktivní. To je logicky dáno silnou motivací pohnat jejich pachatele k odpovědnosti, ale samozřejmě také počtem případů, které jsou ukrajinské prokuratuře denně nahlašovány.[1] K září 2022 Ukrajina vyšetřovala přes 35 tisíc případů válečných zločinů, kterých se od začátku invaze Rusko údajně dopustilo. Dle oficiálních zdrojů si pak tyto zločiny vyžádaly přes 7,5 tisíc civilních obětí, z toho téměř 800 dětí. Vzhledem k nepřístupnosti některých oblastí stále okupovaných ruskými jednotkami se však očekává, že skutečný počet obětí, a tedy i možných zločinů, je podstatně vyšší.

Před soud mohou být předvedeni pouze ti pachatelé, které se podaří identifikovat a následně zadržet. Mnoho procesů tak musí být vedeno tzv. in absentia, tedy v nepřítomnosti obžalovaného. Prvním ruským vojákem, který osobně stanul před ukrajinským soudem, se stal 21letý Vadim Šišimarin. Ten byl v květnu 2022 odsouzen na doživotí za zabití civilisty, jeho trest však byl následně odvolacím soudem snížen na 15 let. Ve stejném měsíci byli souzeni také Alexander Bobikin a Alexander Ivanov, kteří si před soudem v ukrajinské Poltavě vyslechli trest odnětí svobody v délce 11,5 roku za „porušení válečných zákonů a zvyklostí“ po vypálení raket na civilní oblasti.

Současný generální prokurátor Andriy Kostin uvedl, že Ukrajina momentálně upřednostňuje vyšetřování a stíhání případů, jako jsou ty v osvobozených městech Izium a Bucha, kde byly nalezeny stovky těl se známkami mučení a jiného násilí, pohřbených v masových hrobech. Jednotlivá oddělení odboru pro válečné zločiny se pak specializují například na případy ostřelování a ničení civilní infrastruktury, masového zabíjení, zločiny agrese, hromadné deportace, mučení a nově také případy sexuálního násilí souvisejícího s válkou.

Vyšetřování na půdě Mezinárodního trestního soudu  

Úřad žalobce MTS (Office of the Prosecutor, OTP) zahájil vyšetřování situace na Ukrajině již na začátku března 2022, tedy krátce poté, co ruský prezident nařídil „speciální vojenskou operaci“ na suverénním území Ukrajiny (více viz Bulletin duben 2022, s. 9). Celkem 43 členů MTS učinilo oznámení dle čl. 14 Římského statutu (tzv. State Party referral) a požadovalo zahájení vyšetřování.

V dubnu 2022 učinil MTS přelomový krok a vůbec poprvé se zapojil do Společného vyšetřovacího týmu (Joint Investigation Team, JIT), ustaveného trojicí států Ukrajinou, Litvou a Polskem. K týmu se později přidalo i Slovensko, Lotyšsko a Estonsko. JIT funguje pod záštitou Eurojustu (Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech) a jeho cílem je usnadnit vyšetřování a stíhání v partnerských státech, jakož i ta, která by mohla být předložena MTS. Společný tým má v úzké spolupráci umožnit centralizaci a účinnou a rychlou výměnu informací a důkazů o zločinech spáchaných na Ukrajině.

Dle žalobce Karima Khana bude MTS díky spolupráci a koordinaci dotčených států schopen získat přístup k informacím důležitým pro jeho nezávislá vyšetřování a shromažďovat je. MTS bude naopak v souladu se zásadou komplementarity a způsobem, který je v souladu s Římským statutem, podporovat vnitrostátní řízení týkající se zločinů podle mezinárodního práva spáchaných na Ukrajině.

V květnu 2022 pak žalobce Khan oznámil, že MTS vyslal na Ukrajinu tým 42 vyšetřovatelů, forenzních expertů a pomocného personálu a cílem dosáhnout pokroku ve vyšetřování zločinů spadajících do jurisdikce MTS a poskytnutí podpory ukrajinským vnitrostátním orgánům. Dle jeho slov se jedná o dosud největší jednorázové nasazení OTP v terénu od jeho založení. Tento tým bude zároveň spolupracovat s dalšími týmy, které byly na Ukrajinu vyslány jinými státy.

Závěry z OSN: Na Ukrajině byly spáchány válečné zločiny

Nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise pro Ukrajinu (dále jen Komise) vydala na konci září 2022 první oficiální prohlášení, ve kterém potvrdila, že na základě shromážděných důkazů lze uzavřít, že na Ukrajině byly spáchány válečné zločiny.[2] Komise, která je složena ze tří odborníků jmenovaných předsedou Rady OSN pro lidská práva, byla ustavena krátce po zahájení ruské invaze za účelem vyšetřování zločinů s ní souvisejících.

Velká část práce Komise se soustředila na vyšetřování v Kyjevské, Černihovské, Charkovské a Sumské oblasti, kde byla již na počátku války vznesena obvinění ze závažného porušování lidských práv proti ruským nebo Ruskem podporovaným silám. Vyšetřovatelé navštívili 27 měst a vesnic a vyslechli více než 150 obětí a svědků. Komise zdokumentovala velké množství poprav, mučení, používání výbušných zbraní v obydlených oblastech, ale také sexuálního násilí vůči ukrajinským komunitám včetně dětí.

Důležité je však také zmínit, že kromě zločinů spáchaných ruskými ozbrojenými silami zjistila Komise také dva případy špatného zacházení s vojáky Ruské federace ze strany ukrajinských vojáků. Nicméně podstatně větší počet případů válečných zločinů je evidován ze strany Ruska.

Expertní zprávy OBSE potvrzují porušování lidských práv a pravidel války

Krátce po zahájení invaze se také 45 členských států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), včetně Ukrajiny, odvolalo na tzv. moskevský mechanismus, v jehož rámci byla následně ustavena tříčlenná expertní komise [3] pro vyšetřování možného porušování mezinárodního práva. Ta v dubnu 2022 vydala první zprávu, která potvrdila, že již během první fáze konfliktu na Ukrajině došlo k masovému páchání válečných zločinů a k závažnému porušování lidských práv. Těchto činů se dopouštěly zejména ruské ozbrojené síly, nicméně určitá provinění byla zaznamenána rovněž na ukrajinské straně.

Druhá zpráva z června 2022, vypracovaná nově ustavenou komisí, do značné míry potvrdila a dále doplnila závěry první komise. Informovala také o zjištění dvou nových jevů v podobě zřízení a využívání ruských „filtračních“ center a pokusy Ruska obejít své mezinárodní závazky předáváním zadržených osob do oblastí nekontrolovaných vládou v Doněckém a Luhanském regionu. Tam své pověřence nechává dopouštět se nelidských, ponižujících a nevratných praktik, včetně uvalování trestu smrti. Mise také identifikovala řadu dalších znepokojivých vzorců chování ruských sil, jako je například cílené zabíjení, mučení či únosy civilistů. Jednotlivě pak každý takový čin spáchaný v rámci útoku ruských sil na Ukrajinu a s jeho vědomím představuje zločin proti lidskosti. Tyto opakovaně zdokumentované násilné činy závažným způsobem porušují lidská práva a měly by být dále prošetřeny a posouzeny příslušnými vnitrostátními nebo mezinárodními orgány.

Evropské státy a univerzální jurisdikce

Do vyšetřování událostí na Ukrajině se zapojila rovněž řada evropských zemí. Patří mezi ně výše zmíněná šestice států spolupracujících v rámci JIT, vyšetřování však zahájilo či alespoň deklarovalo zahájit například také Německo, Norsko, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Francie, Švýcarsko či Česká republika. Národní orgány těchto států shromažďují a analyzují informace a svědectví od ukrajinských uprchlíků a spolupracují přitom s příslušnými orgány na Ukrajině.

Také Výbor ministrů Rady Evropy vydal v září 2022 prohlášení, ve kterém zdůraznil naléhavou potřebu k zajištění komplexního systému odpovědnosti za závažná porušení mezinárodního práva vyplývající z ruské agrese proti Ukrajině. V této souvislosti Výbor „vzal se zájmem na vědomí“ návrhy na zřízení speciálního ad hoc tribunálu pro zločin agrese a mezinárodního kompenzačního mechanismu včetně mezinárodního registru škod. 

Vzájemná spolupráce jako cesta k úspěchu?

Vyšetřování tak velkého počtu zločinů a stíhání tolika pachatelů je výzvou, a to jak pro mezinárodní justici, tak i pro vnitrostátní systémy vymáhání práva a soudy. S tím je spojeno také břímě shromažďování, analýzy a správné dokumentace obrovského množství důkazního materiálu, který bude s ohledem na stále pokračující konflikt s jistotou přibývat.

Jak je z článku patrné, do vyšetřování zločinů na Ukrajině se vzhledem k jejich rozsahu a závažnosti zapojila řada mezinárodních i národních orgánů a expertních týmů a jejich vzájemná koordinace a spolupráce je tak pro řádný postup ve vyšetřování klíčová. Válka na Ukrajině však stále pokračuje a možných zločinů každým dnem přibývá. Na to, jak si s tímto nelehkým, ale velmi důležitým úkolem angažované státy a mezinárodní orgány poradí, si tak budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Lze však říci, že ochota a společná motivace těchto aktérů zabránit beztrestnosti za mezinárodní zločiny spáchané na Ukrajině je zřejmá a vysílá pachatelům jasný signál.

 

Poznámky

[1] V červenci 2022 uvedla bývalá generální prokurátorka Iryna Venediktova, že ukrajinská prokuratura denně obdrží 200 až 300 oznámení o válečných zločinech.

[2] Tento závěr je v souladu se zjištěními, ke kterým dospěla také Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Ta ve své zprávě z června 2022 zdokumentovala případy nezákonného zabíjení, včetně hromadných poprav civilistů, ve více než 30 městech a obcích v Kyjevské, Černihovské, Charkovské a Sumské oblasti, které provedly ruské ozbrojené síly v době, kdy měly tyto oblasti pod kontrolou.

[3] Členkou první i druhé komise a tedy spoluautorkou obou expertních zpráv OBSE byla i profesorka Veronika Bílková. 

Zdroje

Al Jazeera and News Agencies, Ukrainian court finds two Russian soldiers guilty of war crimes, Al Jazeera, 31. 5. 2022, (https://www.aljazeera.com/news/2022/5/31/ukrainian-court-finds-two-russian-soldiers-guilty-of-war-crimes)

AP News, Ukrainian court lowers Russian soldier’s war crimes sentence, 29. 7. 2022, (https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-war-crimes-sentencing-1590d0aa9c36870925304fbab5cfba47)

Council of Europe, No impunity for Russia’s crimes against Ukraine, Newsroom, Committee of Ministers, 15. 9. 2022, (https://www.coe.int/en/web/portal/-/no-impunity-for-russian-aggression-against-ukraine)

CBS News, Transcript: Ukrainian Prosecutor General Andriy Kostin on "Face the Nation," Sept. 18, 2022, Face the Nation, 18. 9. 2022, (https://www.cbsnews.com/news/andriy-kostin-face-the-nation-transcript-09-18-2022/)

Eurojust, Estonia, Latvia and Slovakia become members of joint investigation team on alleged core international crimes in Ukraine, 31. 5. 2022, (https://www.eurojust.europa.eu/news/estonia-latvia-and-slovakia-become-members-joint-investigation-team-alleged-core-international)

Institute for War and Peace Reporting, Universal Criminal Jurisdiction in Ukraine, 20. 9. 2022, (https://iwpr.net/global-voices/universal-criminal-jurisdiction-ukraine)

Jáchym Pivovar, Mezinárodní trestní soud se zapojí do vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině, iROZHLAS, 25. 4. 2022, (https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/valecne-zlociny-ukrajina-mezinarodni-trestni-soud_2204251642_zuj)

Madeline Halpert, Ukraine Investigating Over 30,000 War Crimes Since Russian Invasion Began, Top Prosecutor Says, Forbes, 18. 9. 2022, (https://www.forbes.com/sites/madelinehalpert/2022/09/18/ukraine-investigating-over-30000-war-crimes-since-russian-invasion-began-top-prosecutor-says/)

Mezinárodní trestní soud, Statement by ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC: Office of the Prosecutor joins national authorities in Joint Investigation Team on international crimes committed in Ukraine, Office of the Prosecutor, 25. 4. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-office-prosecutor-joins-national-authorities-joint)

Mezinárodní trestní soud, ICC Prosecutor Karim A.A. Khan QC announces deployment of forensics and investigative team to Ukraine, welcomes strong cooperation with the Government of the Netherlands, Office of the Prosecutor, 17. 5. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-announces-deployment-forensics-and-investigative-team-ukraine)

Mezinárodní trestní soud, Ukraine, Situation in Ukraine, ICC-01/22, (https://www.icc-cpi.int/ukraine)

OSCE, Ukraine appoints mission of experts following invocation of the OSCE’s Moscow Mechanism, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 15. 3. 2022, (https://www.osce.org/odihr/513973)

OSCE/ODIHR, Report on violations of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine since 24 February 2022, ODIHR.GAL/26/22/Rev.1, 13. 4. 2022, (https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf)

OSCE/ODIHR, Report on violations of international humanitarian and human rights law, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine (1 April –25 June 2022), ODIHR.GAL/36/22/Corr.1, 17. 7. 2022, (https://www.osce.org/files/f/documents/3/e/522616.pdf)

PILPG, UN HRC virtual side event “Examining Options of Accountability for Ukraine”, 51st Session of the United Nations Human Rights Council, 27. 9. 2022, (https://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/unhrc-side-event-examinin-options-of-accountability-fo-ukraine)

SWI Swissinfo, Switzerland investigates war crimes in Ukraine, SWI swissinfo.ch, 12. 6. 2022, (https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-investigates-war-crimes-in-ukraine/47667430)

UN News, War crimes have been committed in Ukraine conflict, top UN human rights inquiry reveals, United Nations, 23. 9. 2022, (https://news.un.org/en/story/2022/09/1127691)

UN OHCHR, Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, United Nations, (https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iicihr-ukraine/index)

UN Ukraine, New report by UN Human Rights shows the shocking toll of the war in Ukraine, OHCHR, 29. 6. 2022, (https://ukraine.un.org/en/188268-new-report-un-human-rights-shows-shocking-toll-war-ukraine)

Veronika Bílková, Petra Ditrichová, Konflikt na Ukrajině, válečné zločiny a jejich stíhání, Advokátní deník online, 17. 7. 2022, (https://advokatnidenik.cz/2022/07/17/konflikt-na-ukrajine-a-valecne-zlociny/)

Vrchní státní zastupitelství v Praze, Tiskové sdělení ze dne 19. 4. 2022, 19. 4. 2022, (https://verejnazaloba.cz/vsz-praha-aktuality/tiskove-sdeleni-ze-dne-19-4-2022/)

Yaroslav Lukov, Ukraine war: 21,000 alleged war crimes being investigated, prosecutor says, BBC News, 7. 7. 2022, (https://www.bbc.com/news/world-europe-62073669)

Fotografie

Ukrajina v současnosti vyšetřuje přes 35 tisíc případů válečných zločinů. Hold Russians accountable, autor: duncan cumming, 27. březen 2022, zdroj: Flickr, CC BY-NC 2.0, úpravy: ořez.