Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika dostatečně nezajišťuje procesní práva dětem do 15 let v kvazitrestním řízení. Podle rozhodnutí o kolektivní stížnosti International Commission of Jurists proti České republice stát musí dětem zajistit právní pomoc od samého začátku řízení. K formálnímu projednání věci soudem pro mládež nadto mají existovat alternativy, tzv. odklony. 

Reakce státu na protiprávní činy dětí

Delikvence dětí bývá v České republice v pravidelných vlnách diskutována v souvislosti s úvahami o snížení hranice trestní odpovědnosti. Je obecně známo, že tato hranice je dnes 15 let věku. Mladší děti nejsou trestně odpovědné, a nelze je tak trestně stíhat.

Laická veřejnost ale také nezřídka nabývá nesprávného dojmu, že delikt spáchaný dítětem zůstává ze strany státních orgánů zcela bez odezvy. Realita je přitom jiná. Pokud se dítě mladší 15 let dopustí činu jinak trestného, zahajuje se řízení o činu jinak trestném, které obvykle vede k tomu, že civilní soud uloží dítěti některé z opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.[1] Soud má možnost vedle méně závažných opatření jako napomenutí či dohled probačního úředníka uložit i zásadnější formu reakce, zejména ochranné léčení či ochrannou výchovu. Soud rozhodne o umístění dítěte při výkonu těchto opatření, která lze uložit i trestně odpovědnému mladistvému v trestním řízení, do ústavního zařízení, kde je dítě omezeno na svobodě.

Řízení je v rozporu s Evropskou sociální chartou

Procesní práva dětí v tomto řízení se stala předmětem kolektivní stížnosti nevládní organizace International Commission of Jurists předložené ve spolupráci s českou neziskovou organizací Fórum pro lidská práva. O stížnosti nedávno rozhodl Evropský výbor pro sociální práva. Tento orgán Rady Evropy dohlíží na dodržování Evropské sociální charty jednak cestou přezkumu kolektivních stížností, jednak hodnocením periodických zpráv členských států.

Výbor vyhověl dvěma ze čtyř námitek stěžovatelských organizací a konstatoval, že nedostatečné procesní záruky představují porušení článku 17 Evropské sociální charty, který zaručuje právo dětí na sociální a hospodářskou ochranu.

Absence právního zastoupení

Výbor vyzdvihl, že děti musí požívat odpovídající ochrany bez ohledu na formální označení a povahu řízení ve vnitrostátním právu. Ačkoli je tak řízení označeno jako občanskoprávní, nelze s odkazem na tuto skutečnost děti zbavit jejich procesní ochrany.

Výbor kritizoval, že dětem do 15 let dnes není v řízení o činu jinak trestném zajištěna právní pomoc od počátku řízení na rozdíl od mladistvých, kteří ji mají k dispozici. Úkonů v předprocesní fázi řízení se sice obvykle mohou účastnit rodiče dítěte nebo pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ti však mohou být pro dítě pouze emoční a psychologickou pomocí, ale nemohou nahradit právní pomoc advokáta. Není totiž sporu o tom, že dítě je při kontaktu s policejním orgánem ve zranitelné pozici a účast právního zástupce je zásadní pro prevenci sebeobviňování dětí i jako pojistka před špatným zacházením.

Podle Výboru by proto státy měly dítěti zajistit právní pomoc vždy, když si ji dítě nezajistí samo či mu ji neobstará zákonný zástupce nebo opatrovník. Absence právního zastoupení totiž může mít nepříznivý dopad na další průběh řízení, což zvyšuje pravděpodobnost uložení opatření včetně těch spojených se zbavením svobody.

Neumožnění odklonů v řízení

Za další nedostatek řízení Výbor označil neumožnění odklonů, jinými slovy absenci alternativ k formálnímu projednání věci před soudem pro mládež. Zatímco v případě dětí mladších 15 let má státní zástupce povinnost podat návrh na projednání věci soudu pro mládež, v případě trestně odpovědných mladistvých (nad 15 let) může využít některého z odklonů v řízení jako narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání, odstoupení od trestního stíhání či podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. 

Výbor zdůraznil, že je obecně škodlivé vystavovat děti systému trestního soudnictví, zvláště když umožnění odklonů má dobré výsledky z hlediska nápravy dítěte i vynaložených nákladů. Odklony mohou mít rozličnou podobu, např. komunitní službu, dohled a vedení probačními úředníky, rodinné konference a další možnosti restorativní justice, včetně odškodnění obětí. Rozhodnutí o konkrétní podobě odklonu ponechal Výbor na uvážení státu.

Vnitrostátní diskuze o potřebnosti novelizace

Problém se řeší na vnitrostátní úrovni už jistou dobu v souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci Blokhin proti Rusku [2], ve kterém shledal štrasburský soud porušení článku 6 v trestní větvi právě z důvodu nedostatečných procesních záruk v řízení s dvanáctiletým stěžovatelem. 

Česká právní úprava řízení se přitom v řadě aspektů podobá úpravě ruské a na potřebnost novelizace tak v minulosti poukazovaly např. Výbor pro práva dítěte pod Radou vlády pro lidská práva či Kolegium expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. K potřebné změně právní úpravy však dosavadní diskuze nevedly.

Česko má nyní nedostatky napravit

Česká republika má nyní přijmout v reakci na rozhodnutí odpovídající opatření, přičemž nad jejich výkonem dohlíží jak Evropský výbor pro sociální práva, tak i Výbor ministrů Rady Evropy. Snad budou rozhodnutí Výboru a dohled nad jeho výkonem dostatečným impulzem, aby stát dětem mladším 15 let po mnohaletých diskuzích zajistil odpovídající úroveň procesní ochrany.

Jak zdůraznil Evropský výbor pro sociální práva, nutná obhajoba od samého počátku řízení i odklony jsou zárukami, které dle české právní úpravy nejsou dostupné trestně neodpovědným dětem, přitom je ale mají k dispozici mladiství. Pro tento právní stav, s nižší mírou ochrany dětí než mladistvých, přitom chybí odůvodnění.

 

Poznámky

[1] Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

[2] Blokhin proti Rusku (č. 47152/06, rozsudek velkého senátu ze dne 23. března 2016).

Zdroje

Evropský soud pro lidská práva. Blokhin proti Rusku, č. 47152/06, rozsudek velkého senátu ze dne 23. března 2016 (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161822).

Evropský výbor pro sociální práva. International Commission of Jurists proti České republice, č. 148/2017, rozhodnutí ze dne 20. října 2020 (http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-148-2017-dmerits-en).

Výbor OSN pro práva dítěte. Obecný komentář č. 24 k právům dětí v soudnictví ve věcech mládeže z roku 2019 (https://www.refworld.org/docid/4670fca12.html).

Janoušek, Artur; Janouš, Václav. Za mříže už od 14 let. Poslanci chtějí nižší hranici trestní odpovědnosti, 5. září 2019, idnes.cz (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kriminalita-mladistvych-nasili-snizeni-pravni-odpovednosti.A190904_111059_domaci_blj).

Fotografie

[1] Děti jsou v řízení o činu jinak trestném zvláště zranitelné, autor: Marko Milivojevic, zdroj: Pixnio.com, CC0, editace: ořez-