ESLP o událostech na Majdanu

Sedm let po protestech na tzv. Euromajdanu vydal Evropský soud pro lidská práva pět rozsudků, ve kterých shledává Ukrajinu odpovědnou za porušení hned několika článků Evropské úmluvy o lidských právech. Násilné rozhánění protestů, únosy aktivistů a brutální zacházení s nezákonně zadrženými lidmi - to vše vedlo k rozhodnutí o porušení zákazu mučení a nelidského zacházení, práva na svobodu a osobní bezpečnost či práva na svobodné shromažďování. Ukrajina je odpovědná i za smrt jednoho z protestujících. 

ESLP: Rumunsko zasahuje do integrity transgender osob

Požadavek na podstoupení chirurgického zákroku pro úřední změnu pohlaví je zásahem do práva na respektování soukromého a rodinného života. Štrasburský soud tak rozhodl ve věci X a Y proti Rumunsku. 

Právní rámec pro změnu pohlaví je v Rumunsku dle Soudu nejednoznačný a nepředvídatelný, požadavek chirurgického zákroku však nestanovuje. Tamní soudy na něm přesto trvaly, čímž stavěly stěžovatele před nemožnou volbu: podstoupit chirurgický zákrok proti svému přesvědčení, nebo se vzdát uznání své pohlavní identity. V každém případě se jedná o zásah buď do tělesné, nebo do duševní integrity. Národní soudy navíc nijak neodůvodnily veřejný zájem, na kterém rozhodnutí stavěly a nadto jej nepoměřily se zájmem stěžovatelů na uznání vlastní pohlavní identity.

ESLP projedná stížnost Ukrajiny proti Rusku

Velký senát rozhodl o částečné přijatelnosti stížnosti Ukrajiny na rozsáhlé porušování lidských práv na Krymu ze strany Ruska v období od února 2014 do srpna 2015. Rusko dle ESLP vykonávalo v uvedeném období nad Krymem jurisdikci ve smyslu čl. 1 Evropské úmluvy o lidských právech na základě „účinné kontroly“ území. Tu Soud dovodil především z rozsáhlé přítomnosti a aktivních zásahů ruské armády vůči ukrajinským orgánům.

Meritorní přezkum namítaných porušení bude teprve následovat. Soud také zdůraznil, že není příslušný k projednání souladu připojení Krymu k Rusku z hlediska mezinárodního práva.

SDEU: propadnutí cizí věci porušuje právo na vlastnictví

Propadnutí věci, která sice byla použita při spáchání trestného činu, ale je ve vlastnictví třetí osoby jednající v dobré víře, je dle Soudního dvora EU porušením práva vlastnit majetek. SDEU tak reagoval na zabavení nákladního automobilu turecké přepravní společnosti bulharskými soudy. Zaměstnanec této společnosti se pokusil propašovat na jedné ze svých cest do Německa 3 000 starožitných mincí. Při celní kontrole v Bulharsku byl však odhalen a zabavené mince i nákladní automobil v trestním řízení propadly státu. 

Přestože právo na vlastnictví není absolutní, dle Soudního dvora představuje propadnutí věci nepřiměřený zásah v případě, že její vlastník ani nemohl vědět o jejím zneužívání k páchání trestné činnosti.

EU: Zrychlené azylové řízení na hranicích v praxi

Evropský parlament schválil zprávu o provádění tzv. zrychleného řízení na hranicích podle čl. 43 směrnice o azylovém řízení. Zpráva poukazuje zejména na nejednotnost postupů zrychleného řízení napříč členskými státy a na stále častější porušování základních práv. V řadě případů dochází k odepření vstupu na území migrantům, aniž by došlo k registraci jejich žádostí o azyl. Většina žadatelů také končí v detenčních zařízeních. 

Výbor pro lidská práva: Itálie je odpovědná za utonutí několika set migrantů

Výbor OSN pro lidská práva shledal Itálii odpovědnou za neposkytnutí včasné pomoci potápějící se lodi plné migrantů. Loď, která v roce 2013 vyplula z Libye, ztroskotala ve Středozemním moři. Přes naléhavé volání o pomoc Itálie zprvu odmítla vyslat svou námořní loď s tím, že ztroskotané plavidlo se nacházelo v maltské záchranné zóně. Teprve až na žádost Malty svou loď poskytla. V mezidobí však utonulo více než 200 migrantů, včetně 60 dětí. 

Přestože se plavidlo nenacházelo v její záchranné zóně, měla Itálie povinnost poskytnout bezodkladnou pomoc při záchranné akci. Její zdržení mělo přímý vliv na smrt několika migrantů.

Španělsko: ochrana vlajky nad svobodou projevu

Španělský ústavní soud potvrdil trestní sankci uloženou zástupci odborů za hanobení státní vlajky, kterého se dopustil pronesením několika urážlivých komentářů během protestů za zlepšení pracovních podmínek na vojenské základně. Mezi soudci se vedla debata především o souvislosti mezi komentáři a požadavky protestujících. Těsná většina soudců nakonec neshledala politický charakter vyjádření a nepřiznala jim tak ochranu svobody projevu.

Rozhodnutí je kontroverzní zejména tím, že do značné míry popírá rozsah svobody projevu vyplývající z judikatury ESLP. Je politická svoboda projevu ve Španělsku čím dál více v ohrožení?
 

Zdroje

Evropský soud pro lidská práva. Grand Chamber decision Ukraine v. Russia (re Crimea) - complaints concerning pattern of human-rights violations partly admissible, 14. ledna 2021 [tisková zpráva] (http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6904972-9271650). 

Evropský soud pro lidská práva. Judgment X and Y v. Romania - refusal by authorities to record a change in sexual identity without surgery breached the Convention, 19. ledna 2021 [tisková zpráva] (http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6910029-9279612). 

Evropský soud pro lidská práva. Five judgments concerning Ukraine (Maidan) - Numerous rights abuses in Maidan protests, 27. ledna 2021 [tisková zpráva] (http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6912931-9284963).

Evropský parlament. Zpráva o provádění článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, 20. ledna 2021 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0005_CS.html). 

Soudní dvůr Evropské unie. Judgment in Case C-393/19, Okrazhna prokuratura - Haskovo and Apelativna prokuratura – Plovdiv v OM, 14. ledna 2021 [tisková zpráva] (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-01/cp210004en.pdf). 

UN News. Italy failed to rescue over 200 migrants in 2013 Mediterranean disaster, UN rights body finds, 27. ledna 2021 (https://news.un.org/en/story/2021/01/1083082). 

Urías, Joaquín. The Honor of the Spanish Flag, VerfBlog, 20. ledna 2021 (https://verfassungsblog.de/the-honor-of-the-spanish-flag/).

Fotografie

[1] Španělský Ústavní soud vydal kontroverzní rozsudek o ochraně vlajky. Autor: M W, 16. června 2014, zdroj: Pixabay, CC0, editace: ořez.