V Poslanecké sněmovně je předložen a na projednání čeká návrh novely volebních zákonů. Její přijetí by Čechům žijícím v zahraničí umožnilo hlasovat poštou ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbě prezidenta republiky. Dočkají se?

Návrh novely [1] Poslanecké sněmovně předložil loni v listopadu Senát. Mezi zákonodárci se však o korespondenční volbě debatovalo již dříve během jarní volební reformy. Její součástí se však nakonec hlasování poštou nestalo.

Obě ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidující koalice, koalice SPOLU a koalice Pirátů a STAN, tak alespoň ve svých volebních programech přislíbily v případě volebního úspěchu korespondenční volbu zavést. Po vytvoření společné vlády se pak tento závazek objevil i v jejím programovém prohlášení.

S prosazením jedné ze svých priorit to však vláda Petra Fialy nemá snadné. K projednání návrhu nedošlo na schůzích Poslanecké sněmovny jak v lednu, tak v květnu, a to především kvůli obstrukcím opozice. Z ní proti korespondenční volbě vystupuje především SPD, jejíž představitelé označují korespondenční volbu za útok na demokracii. Namítají, že při volbě poštou nemusí být dodrženy ústavní principy volebního práva, především tajnost hlasování, taktéž při ní může docházet k volebním podvodům.

Korespondenční volba jako alternativní způsob hlasování

Korespondenční hlasování patří k tzv. alternativním způsobům hlasování, tedy takovým způsobům, které představují určitý doplněk k „tradičnímu“ hlasování ve volební místnosti a které mají usnadnit výkon volebního práva. Kromě korespondenčního hlasování se mezi tyto alternativy řadí mimo jiné hlasování prostřednictvím zástupce, hlasování v předstihu, hlasování na voličský průkaz, hlasování skrze přenosnou volební schránku či elektronické hlasování. 

Korespondenční hlasování začalo být poprvé používáno během občanské války v USA (1861-1865), kdy bylo nutné umožnit výkon volebního práva vojákům nacházejícím se daleko od domova. Později se volba poštou začala více využívat během obou světových válek, V současnosti se korespondenční hlasování využívá především v jednotlivých státech USA či v Evropě. 

Podle údajů z roku 2018 [2] je korespondenční hlasování dostupné ve 20 členských státech Evropské unie, 10 členských států uplatňuje korespondenční volbu v rámci svého území, 19 členských států umožňuje svým občanům volit ze zahraničí. K dalšímu rozšíření volby poštou došlo v období pandemie Covid-19, kdy jej některé státy zaváděly s cílem zajistit bezpečný výkon volebního práva. Například v Bavorsku se místní volby v březnu 2020 konaly výhradně poštou.

Právní úprava korespondenčního hlasování se přitom v jednotlivých státech značně liší především v tom, jakým způsobem je zajištěna tajnost hlasování a osobní výkon volebního práva. Lze se tak setkat se systémem dvou či tří hlasovacích obálek,[3] povinností podepsat čestné prohlášení či hlasovat v přítomnosti svědka. Benátská komise [4] se v minulosti snažila porovnáváním jednotlivých právních úprav nalézt určitý standard, avšak s ohledem na tuto rozmanitost došla k závěru, že jediný vhodný model neexistuje.

Budoucnost korespondenční volby v České republice

V prostředí České republiky lze korespondenční volbu označit za určitý evergreen politických debat o volebních záležitostech. V současnosti diskutovaný návrh totiž představuje již osmý návrh na její zavedení, který byl v Poslanecké sněmovně předložen. Předchozích sedm [5] buď nakonec přijato nebylo, nebo ani nedošlo k jejich projednání. Osud toho osmého taktéž není, jak jsem již naznačila výše, kvůli obstrukcím zcela jasný.

I kdyby však korespondenční volba v tomto volebním období Poslaneckou sněmovnou nakonec přijata byla, nemusí tím celá věc skončit. Mohlo by dojít ke zpochybnění její ústavnosti a o jejím souladu s ústavními principy volebního práva by musel rozhodnout Ústavní soud.  

Některé ústavní soudy jiných evropských států (např. Německa, Polska, Rakouska a Rumunska) o této otázce již v minulosti rozhodly, a to tak, že potvrdily souladnost této techniky hlasování s ústavními pořádky daných států. Český Ústavní soud se však dosud nikdy nevyjádřil k otázce povahy a obsahu principu tajného hlasování. Zůstává tak otázkou, zda by korespondenční hlasování v přezkumu ústavnosti obstálo.

 

Poznámky

[1] Sněmovní tisk č. 39/0. 9. volební období. Poslanecká sněmovna

[2] Faulí, C. a kol. Study on the Benefits and Drawbacks of Remote Voting. Brusel: Evropská komise, 2018, s. 45.

[3]Systém dvou či více obálek zaručuje tajnost tím způsobem, že úřední obálka s hlasovacím lístkem je vložena do další, “poštovní” obálky, kterou otevírá až volební komise a úřední obálku s hlasovacím lístkem smíchá s ostatními úředními obálkami.

[4] Benátská komise, oficiálním názvem Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva, je poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavního práva.

[5] Sněmovní tisky: č. 1022/0 (3. volební období), č. 945/0, č. 1075/0 (oba 4. volební období), č. 706/0 (5. volební období), č. 676/0 (7. volební období), č. 217/0, 536/0 (oba 8. volební období).

Zdroje

Filip, J. Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů. Časopis pro právní vědu. 2007, č. 1, s. 5-12.

Programové prohlášení vlády Petra Fialy [online]. Vláda České republiky.  7. 1. 2022. https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-Petra-Fialy.pdf

Snadná volební účast [online]. Piráti a Starostovéhttps://www.piratiastarostove.cz/program/snadna-volebni-ucast/

Toader, T. Safta, M. Legislative and Jurisprudential Landmarks on Postal Voting. Revista de Drept Constituțional. 2015, č. 1, s. 304-315. 

Venice Commissionm. Report on the Compatibility of Remote Voting and Electronic Voting with the Standards of the Council of Europe. Council of Europe. https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2004)012-e 

Volební program [online]. SPOLU. https://www.spolu21.cz/assets/documents/program/program.pdf,

Wagner, R. Responding to COVID-19 with 100 per cent postal voting: Local elections in Bavaria, Germany: Case Study. Stockholm: IDEA, 2020. https://www.idea.int/sites/default/files/responding-to-covid-19-with-postal-voting-local-elections-in-bavaria.pdf 

Fotografie

[1] Budou moci Češi žijící v zahraničí hlasovat ve volbách poštou?. Oregon ballot return box, autor: Chris Phan (Clipdude), 22. říjen 2006, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.