Lidskoprávní organizace slaví úspěch. Španělská letecká společnost Privilege Style dala ruce pryč od plánu britské vlády spočívajícího v převozu některých žadatelů o azyl ze Spojeného království do Rwandy. Jedná se tak o další překážku, se kterou se musí záměr, který podpořil i předseda britské vlády Rishi Sunak, vypořádat.

Lidskoprávní organizace Freedom from Torture ve druhé polovině října oznámila, že uspěla se svým naléháním na leteckou společnost Privilege Style. Ta nakonec shodně, jako již dříve společnosti Titan Airways či AirTanker Services, ustoupila od kritizovaného záměru poskytovat letecké služby britské vládě při plánovaných přesunech žadatelů o azyl do Rwandy.

Spojené království zaznamenává od roku 2021 razantní nárůst žádostí o azyl, a to včetně žádostí nelegálních migrantů. Dle údajů britské vlády se prudce zvýšil počet příjezdů nelegálních běženců. Ze statistiky vyplývá, že v roce 2018 bylo evidováno celkem 229 případů tohoto druhu příchodu na území Velké Británie. Naopak v roce 2021 jich bylo zjištěno více než 28 tisíc.

Již v roce 2021 začala britská vláda připravovat právní základ pro to, aby mohla situaci běženců, jejichž žádost o azyl byla shledána nepřípustnou, řešit přesunem do třetích zemí. Na přesunech se nakonec dohodnula se středoafrickým státem Rwanda. V dubnu letošního roku podepsali zástupci obou zemí právně nezávazné memorandum o porozumění a zahájili první kroky pro realizaci přesunů. Tento plán již od počátku provází silná kritika a řada problémů. Současná vláda Rishiho Sunaka však na jeho uskutečnění trvá, neboť v něm vidí řešení problému přeplněných migračních center.

Spojené království své kroky hájí tím, že chrání životy migrantů před nebezpečnou cestou přes Lamanšský průliv. Rovněž se domnívá, že dohoda zajistí odrazení od nelegálního obchodu s převozem. Nutnost razantního řešení vláda opírá i o množství nově příchozích žadatelů o azyl. Čísla jsou tento rok alarmující, neboť do dnešního dne převezli pašeráci na malých lodích více než 38 tisíc lidí. Ještě před prvním letem, který se měl uskutečnit v červnu, zaplatil rwandské vládě kabinet Borise Johnsona první úhradu na náklady spojené s umístěním migrantů ve výši 120 milionů liber, které měly pokrýt výdaje na ubytování, zdravotní péči, administrativní činnost či tlumočníky.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky: tohle je celé špatně

Záhy po oznámení záměru čelila britská vláda hlasité kritice. „Tohle je celé špatně, z mnoha různých důvodů,“ prohlásil Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Zdůraznil, že Spojené království je smluvní stranou Úmluvy o právním postavení uprchlíků [1] s povinností plnit z ní vyplývající závazky. Grandi rovněž doplnil, že plán odsunu žadatelů je pouze snahou o zbavení se vlastní odpovědnosti. Kritizoval i fakt, že Rwanda sama nemá dostatečné kapacity ani infrastrukturu na to, aby zvládla posoudit každou individuální žádost.

V britských médiích zazněla kritika i na adresu středoafrické země, ve které vládní strana Rwandská vlastenecká fronta trvale potlačuje své odpůrce. Ze zpráv organizace Human Rights Watch pravidelně vyplývají informace o potlačování občanských a politických práv ze strany režimu prezidenta Paula Kagameho či o problémech spojených s dominantním postavením provládních médií. Evidována jsou také četná zmizení či mučení kritiků rwandské vlády.

Britská opozice opakovaně vyzývala vládu, aby vysvětlila, jak může být řešením současné migrační krize přesun žadatelů do země, která má sama vlastní problémy se zajištěním ochrany lidských práv. Britská Vysoká komisařka pro Rwandu Joanne Lomas již ve své zprávě z února 2021 označila Rwandu pro tento záměr jako nevhodnou. Dle Joanny Lomas a humanitární organizace Refugees International existuje důvodné podezření, že v migračních táborech ve Rwandě docházelo k násilnému verbování a výcviku uprchlíků [2] pro účely boje při nepokojích v sousedním Burundi v roce 2015.

Plánované přesuny se však staly předmětem přezkumu ze strany britského soudnictví, a to jak skrze žádosti o přezkum rozhodnutí o deportaci jednotlivých migrantů, tak i skrze žaloby lidskoprávních organizací jako Care4Calais, Detention Action či Asylum Aid. Dle britských soudů však samotnému prvnímu odletu v červnu nic nebránilo a mohl se tedy uskutečnit, neboť v případě všech individuálních žádostí nebylo shledáno žádné porušení práv stěžovatelů. Letu nezabránil ani fakt, že řízení o návrzích lidskoprávních organizací měla být projednána až po odletu.

Hlášení ze Štrasburku: let je dočasně odložen

Let v polovině června nakonec zastavil Evropský soud pro lidská práva (dále jen jako „ESLP“), a to vydáním předběžného opatření ve věci N. S. Kproti Spojenému království, kterým zajistil dočasné uzemnění letadel. Soud se ztotožnil s důvodnými obavami Vysokého komisaře Filippa Grandiho, že žadatelé o azyl převezení do Rwandy nebudou mít přístup ke spravedlivému a účinnému řízení o zjištění postavení uprchlíka. Konečně ESLP nemohl nic než konat z důvodu, že v případě úspěšného rozhodnutí britských soudů o protiprávnosti deportace nemá přesunutý žadatel o azyl žádnou možnost domáhat se svého návratu z Rwandy do Spojeného království.

Současně ESLP zdůraznil, že tvrzení vlády, že Rwanda je bezpečná země, je iracionální a založené na nedostatečném šetření, jak již dříve konstatoval britský Vrchní soud. V opačném duchu se vyjadřovala bývalá ministryně vnitra Priti Patel, která opakovaně tvrdila, že „Rwanda je bezpečná země a veškerá naše práce s rwandskou vládou to ukazuje.“

V polovině prosince se pak k problematice přesunů opakovaně vyjádřil i britský Vrchní soud, který konstatoval, že plánované přesuny do Rwandy v zásadě neporušují právo Spojeného království, konkrétně britský zákon o lidských právech (Human Rights Act) z roku 1998 či Úmluvu o právním postavení uprchlíků. Nicméně uvedl, že Ministerstvo vnitra je povinné řádně posoudit podmínky každé individuální žádosti, zejména pak zjistit, zda nejsou u osoby dány důvody, pro které by mělo být o žádosti rozhodováno ve Spojeném království, či zda nejsou dány jiné okolnosti, proč by osoba neměla být do Rwandy přesunuta.

Individuální posouzení však Ministerstvo vnitra dle mínění Vrchního soudu neučinilo v případě osob, jejichž přesun byl původně plánován na červen. Soud proto tato rozhodnutí o přesunech zrušil a vrátil ministerstvu k opětovnému posouzení. Tyto závěry však pravděpodobně nejsou konečné, neboť lidskoprávní organizace oznámili, že se plánují proti rozhodnutí bránit u odvolacího soudu.

Uprchlická centra praskají ve švech

Žadatelé o azyl ve Spojeném království se sice prozatím nemusí obávat případného přesunu do uprchlických táborů ve Rwandě, mnoho z nich však zůstává v přeplněných britských migračních centrech. Žadatelé navíc často zůstávají v přijímacích střediscích, a to déle než 24 hodin, které umožňuje zákon. Například v obci Manston čekají běženci na přesun do zařízení pro dlouhodobé umístění až 32 dnů.

Maximální kapacita centra je 1600 osob. Zprávy z října uváděly, že v tomto konkrétním centru je více než 4000 běženců, včetně dětí. Přeplněné zařízení nebylo schopné zajistit dostatek základních hygienických potřeb, potravin či lůžek. Obdobně kritická situace je i v jiných centrech. Britské ministerstvo vnitra se brání a tvrdí, že činí maximum a na ubytování utečenců vynakládá téměř sedm milionů liber denně.

V reakci na návrh Svazu veřejných a komerčních služeb [3] na zahájení soudního řízení proti ministerstvu vnitra, došlo v druhé polovině listopadu k přemístění osob z přeplněného přijímacího střediska v Manstonu. Členové svazu totiž poskytují služby právě i v Manstonu a přeplněnost a nedůstojné podmínky hojně kritizovali. Migranti a žadatelé o azyl byli následně převezeni do zařízení, které poskytují dlouhodobější ubytování.

Z průzkumů veřejného mínění přesto vyplývá, že 82% britských občanů se domnívá, že vláda nemá situaci na hranicích pod kontrolou. Zlepšení ochrany hranic nepřinesl ani odchod Spojeného království z Evropské unie, což uvedlo 73% procent dotazovaných. Napjatou situaci ve společnosti ukazuje i říjnový bombový útok v migračním centru v Doveru spáchaný britským příznivcem krajní pravice.

Co bude dál?

Ministerstvo vnitra nyní poskytuje dočasné ubytovávání pro více než 37 tisíc migrantů či žadatelů o azyl. Problém spočívá v přetížení systému vyřizujícím žádosti. Úřady zpravidla nejsou schopny rozhodnout ve lhůtě nepřesahující šest měsíců. Pomoci by mohlo zrušení zákazu podávat žádost o azyl pouze na území Velké Británie. Část žádostí by tak mohla být vyřízena na velvyslanectvích v zahraničí.

Britským veřejným financím neprospívá ani fakt, že žadatelé o azyl nesmí po dobu vyřizování žádosti pracovat. To neplatí v případě, že vyřizování žádosti trvá déle než jeden rok. Po tuto dobu tak zůstávají plně závislí na pomoci státu. Obdobné omezení je zavedeno i ve Spojených státech amerických, kde žadatel nesmí pracovat po dobu zpracování žádosti, nejdéle však šest měsíců. Zcela odlišný přístup zastávají Švédsko či Kanada, které žadatelům umožňují volný přístup na trh práce.

Výkonná ředitelka Frontexu Aija Kalnaja uvádí, že lze očekávat pokračování přílivu migrantů do Evropy i v dalším roce, a to zejména z důvodu potravinové krize. Britskou ministryni vnitra Suellu Braverman tak čeká nelehký úkol. Zdá se totiž, že pro stabilizaci situace v kolabujících migračních centrech, posílení ochrany hranic a zlepšení veřejného míněni bude potřeba mnoho úsilí. Otázkou také zůstává, zda Londýn nakonec setrvá na svém plánu přesouvat migranty do Rwandy, nebo tento záměr tiše opustí.

 

Poznámky

[1] Úmluva o právním postavení uprchlíků, která byla přijata v roce 1951 v Ženevě, definuje status uprchlíka a určuje, jaká práva a povinnosti, případně ochrana uprchlíkům náleží. Jedním z hlavních pilířů Úmluvy je zásada non-refoulement, která znamená, že nelze vyhostit osobu, které by hrozilo v její zemi pronásledování, mučení, věznění či smrt. Úmluva stanovuje také rozsáhlé povinnosti států, a to v oblasti vzdělání, ubytování, veřejné podpory či správně právní oblasti.

[2] Rwanda v roce 2021 přijala více než 127 tisíc migrantů ze sousedních států, a to zejména z Burundi a Demokratické republiky Kongo.

[3] Public and Commercial Services Union sdružuje britské státní zaměstnance nebo poskytovatele služeb státu.

Zdroje

Baker, T. (2022, srpen 18). Priti Patel insists Rwanda ‘safe’ for deportations despite warnings of killings and torture. Sky News. Získáno z https://news.sky.com/story/priti-patel-insists- -rwanda-safe-for-deportations-despite-warnings-of-killings-and- -torture-12675995.

Boyce, M & Vigaud-Walsh, F. (2022). Field Report: Asylum betrayed: recruitment of Burundian refugees in Rwanda. Získáno z Refugees International z: https://static1.squarespace.com/ static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/566b3f97c647adfeee2374e5/1449869207555/20151214+Rwanda.pdf.

Caddick, G. (2022, říjen 26). New UK PM a strong believer in Rwanda deportation scheme. News24. Získáno z https://www. news24.com/news24/africa/news/new-uk-pm-a-strong-believer- -in-rwanda-deportation-scheme-20221026.

Comtterill, T & Dollimore, L. (2022, listopad 10). Home Office considers housing migrants on CRUISE SHIPS or in university halls of residence to slash £6.8m daily cost of putting them up in hotels. Mail Online. Získáno z https://www.dailymail.co.uk/ news/article-11411597/Home-Office-considers-housing-migrants-cruise-ships-university-halls-cut-6-8m-hotel-bill.html.

Courts and Tribunals Judiciary. (2022, prosinec 19). SUMMARY OF THE DECISION OF THE DIVISIONAL COURT IN THE KING (ON THE APPLICATION OF AAA and others) v THE SECRETARY OF THE HOME DEPARTMENT (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES INTERVENING) [tisková zpráva]. Získáno z: https://www. judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/12/Rwanda-press-summary.pdf

EU braces for migrants spurred by food crisis (2022, červenec 12). EURACTIV. Získáno z https://www.euractiv.com/section/ justice-home-affairs/news/eu-braces-for-migrants-spurred-by- -food-crisis/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_ tr_pto=wapp.

Evropský soud pro lidská práva. (2022). Předběžné opatření ve věci N.S.K. proti Spojenému království, stížnost č. 28774/22. https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library- =ECHR&id=003-7359967-10054452&filename=Interim%20measure%20granted%20in%20case%20concerning%20asylum-seeker%E2%80%99s%20imminent%20removal%20from%20the%20 UK%20to%20Rwanda.pdf.

Grierson, J & Henley, J. (2021, červen 28). Home Office proposals due on sending asylum seekers abroad. The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jun/28/home- -office-proposals-due-on-sending-asylum-seekers-abroad

Guy, E. (2022, září 9). High Court Set To Rule On Rwanda Policy. Each other. Získáno z https://eachother.org.uk/high-court-set- -to-rule-on-rwanda-policy/

Hapgood, K. (2022, listopad 23). Home Office empties Manston asylum centre after legal challenge. Civil Service World. Získáno z https://www.civilserviceworld.com/professions/article/ manston-asylum-centre-emptied-home-office-legal-threat-pcs- -detention-action.

High Court of Justice, King's Bench Division, Divisional Court. (2022). Rozhodnutí ve věci AAA (Syria), AHA (Syria), AT (Iran), The Public and Commercial Services Union, Detention Action, Care4Calais, AAM (Syria), NSK (Iraq) proti Secretary of State for the Home Department, sp. zn. C0/2032/2022, CO/2104/2022, CO/2077/2022, CO/2080/2022, CO/2098/2022, CO/2072/2022, CO/2094/222 a CO/2056/2022. Získáno z: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/12/AAA-v- -SSHD-Rwanda-judgment.pdf

Human Rights Watch. (2022). World Report 2022: Rwanda. Dostupné z https://www.hrw.org/world-report/2022/country- -chapters/rwanda.

Kolbassia. (2022). We did it! Privilege Style pulls out of Rwanda scheme. Získáno z https://www.freedomfromtorture.org/news/ we-did-it-privilege-style-pulls-out-of-rwanda-scheme

Lawless, J (2022, prosinec 19). Court: UK plan to send asylum-seekers to Rwanda is legal. AP News. Získáno z https://apnews. com/article/rwanda-covid-asylum-03de7919f185482ff9cef99bbf1b725d.

Lawless, J. (2022, říjen 4). UK still backs Rwandan asylum-seeker deportations despite legal challenge. Public Broadcasting Service. Získáno z https://www.pbs.org/newshour/world/uk- -still-backs-rwandan-asylum-seeker-deportations-despite-legal- -challenge.

Lee, J & Faulkner, D. (2022, duben 18). Rwanda asylum critics have no solutions, says Patel. BBC. Získáno z https://www.bbc.com/ news/uk-61137081.

Maclellan, K. (2022, listopad 1). UK government under pressure over conditions at migrant centre. Reuters. Získáno z https:// www.reuters.com/world/uk/uk-government-under-pressure- -over-conditions-migrant-centre-2022-10-31/.

Picheta, R. (2022, listopad 6). Britain’s asylum system is broken after years of political neglect. Thousands are caught in the middle. CCN. Získáno z https://edition.cnn.com/2022/11/06/uk/ britain-asylum-seekers-system-broken-cmd-intl-gbr/index.html.

Public and Commercial Services Union. PCS. Získáno z https:// www.pcs.org.uk/who-we-are.

Savage, M. (2022, listopad 5). Most Britons think country has lost control of its border since Brexit: poll. The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/uk-news/2022/nov/05/ most-britons-think-country-has-lost-control-of-its-border-since- -brexit-poll.

Syal, R. (2022, listopad 3). Sadiq Khan calls for urgent review after asylum seekers stranded in London. The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/uk-news/2022/nov/03/sadiq- -khan-calls-for-urgent-review-after-asylum-seekers-stranded-in- -london.

Syal, R. (2022, říjen 21). Airline hired for UK’s Rwanda deportations pulls out of scheme. The Guardian. Získáno z https://www. theguardian.com/uk-news/2022/oct/21/airline-hired-uk-rwanda-deportations-pulls-out-privilege-style.

Taylor, D. (2022, listopad 5). Border Force union joins legal action over conditions at Manston asylum centre. The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/uk-news/2022/nov/05/ border-force-union-joins-legal-action-over-conditions-at-manston-asylum-centre.

UNHCR. (2022). Rwanda. Dostupné z https://www.unhcr.org/ rwanda.html.

UK pays Rwanda £120 million for stalled migrant deal (2022, červenec 22). The Brussels Times. Získáno z https://www. brusselstimes.com/260611/uk-has-paid-rwanda-120-million-for- -stalled-migrant-deal.

UK’s bid to export some refugees to Rwanda, ‘all wrong’, says UN refugee chief (2022, červen 13). UN News. Získáno z https:// news.un.org/en/story/2022/06/1120262.

Williams, A. (2022, červen 15). UK deportations to Rwanda: What you need to know. Deutsche Welle. Získáno z https://www. dw.com/en/uk-deportations-to-rwanda-what-you-need-to- -know/a-62126929.

Fotografie

Spolupráce mezi Rwandou a Spojeným královstvím. Home Secretary - Rwanda Visit, autor: UK Home Office, 14. duben 2022, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0., úpravy: ořez.