Členové Centra Ladislav Vyhnánek, Ľubomír Majerčík a Lukáš Hoder publikovali texty v českých ročenkách mezinárodního práva. Ladislav Vyhnánek společně s Lenkou Popovičovou, stážistkou v Centru, publikovali text "The Constitutional Court and Supreme Court of Czech Republic in 2008/2009 - Selected Decisions on Issues of International Law". Text vyšel v Czech Yearbook of International Law, kterou editovali Alexander J. Bělohlávek z VŠB-TU v Ostravě a Naděžda Rozehnalová z Právnické fakulty MU. Abstrakt článku si můžete přečíst zde.

Ľubomír Majerčík a Lukáš Hoder publikovali své texty v jiné Czech Yearbook of International Law, kterou vydala Česká společnost pro mezinárodní právo společně s českou pobočkou International Law Association.

Celý příspěvek Ľubomíra Majerčíka si můžete přečíst zde. Recenzi Lukáše Hodera pak zde.

 

Ladislav Vyhnánek a Lenka Popovičová se ve svém textu zabývají judikaturou Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu v roce 2008/2009 z hlediska mezinárodního práva.

Abstrakt:

Tento příspěvek poskytuje přehled judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu za rok 2009 (v případě Ústavního soudu i vybraná rozhodnutí z roku 2008), která se dotýkají mezinárodního či evropského práva. Autoři vybrali osm rozhodnutí (pět v případě Ústavního soudu a tři od Nejvyššího soudu), která považují z hlediska mezinárodního práva za nejdůležitější. Je však třeba předeslat, že úmyslně byla zvolena rozhodnutí s určitým obecným dosahem, která se netýkají „pouze" výkladu určitého ustanovení mezinárodní smlouvy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že mezinárodněprávní judikatura obou zmíněných soudů v posledním roce nebyla příliš četná, zajímavých rozhodnutí nalezneme hned několik. Ústavní soud se tak zabýval aplikační předností evropského práva a jejími důsledky pro řízení před Ústavním soudem, dále se vyslovil k nárokům na publikaci mezinárodních aktů státu a navázal na svou judikaturu ve věcech týkajících se sociálního zabezpečení (tzv. slovenské důchody a francouzští pojištěnci). Mimo to se vyslovil i k přímé aplikovatelnosti Aarhuské úmluvy v českém právním řádu.

 

Ľubomír Majerčík se ve svém textu "The Invisible Majority: the Unsuccessful Applications against the Czech Republic before the European Court of Human Rights" zabývá otázkou judikatury ESLP.

Abstrakt:

Mediální i odborná pozornost věnující se výstupům Evropského soudu pro lidská práva se zaměřuje výhradně na jeho rozsudky. Ty ale představují pouhý zlomek jeho práce, neboť valná většina stížností je odmítnuta už ve fázi přijatelnosti. Předložený článek se zaměří právě na tuto „neviditelnou" většinu stížností pocházejících z České republiky. Snaží se pomocí zkoumání malého vzorku stížností odpovědět na tři otázky - kdo jsou typičtí stěžovatelé, s jakými stížnostmi se na Soud obracejí a z jakých důvodů bývají odmítáni. Odpovědi na tyto otázky by měly pomoci zmírnit přehnaná očekávání ze strany stěžovatelů, jež často vkládají své veškeré naděje do práce Soudu. Zároveň by jim měly pomoci důkladně se zaměřit na fázi přijatelnosti v řízení před Soudem.

 

Lukáš Hoder recenzoval knihu od Richarda Falka The costs of War: International Law, the UN, and World Order After Iraq z roku 2007.

Ilustrace