Agentura Evropské unie pro základní práva vydala zprávu, která poprvé zdůrazňuje rozsah diskriminace lidí menšinového etnického původu při policejních kontrolách. Dokument Agentura zveřejnila u příležitosti výročí úmrtí George Floyda, jenž zemřel během zatýkání americkým policistou.

Zjištění Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) poukazuje na obecný trend, kdy jsou po celé Evropě disproporčně zastavováni a prohledáváni příslušníci menšin. Stále častější kontroly Afričanů, Romů, Asiatů, muslimů a dalších menšin na oplátku silně ovlivňují jejich důvěru v policii. FRA tak chce zemím EU, Spojenému království a Severní Makedonii poskytnout návrh, který jim pomůže zajistit, aby jejich policejní postupy respektovaly základní lidská práva.

Právo na rovné zacházení

Ředitel FRA Michael O'Flaherty vysvětlil iniciativu následovně: „Před rokem protesty Black Lives Matter zdůraznily potřebu potírat rasismus a diskriminaci, které jsou v našich společnostech stále častější. Je na čase obnovit důvěru mezi všemi komunitami a zajistit, aby policejní kontroly byly vždy spravedlivé, oprávněné a přiměřené.“ Reagoval tak na zjištění, že policejní kontroly se častěji týkají mužů, mladých lidí, muslimů, etnických menšin a těch, kteří se neidentifikují jako heterosexuálové.

Policie například zastavila 21 % osob ve věku 16 až 29 let, ve srovnání s 6 % lidí ve věku 65 let a více. Z lidí, kteří se považují za příslušníky etnické menšiny, policisté zkontrolovali 22 %, oproti 13 % lidí, kteří se za součást etnické menšiny nepovažují. Podle ředitele FRA má přitom každý právo na rovné zacházení, a to i během policejních kontrol.

Kontroly chodců a důvěra v policii

Ačkoliv by se mohlo zdát, že kontroly probíhají převážně při jízdě automobilem, opak je pravdou. Zkušenosti lidí se liší podle situací, v nichž jsou zastaveni. V České republice se provedla kontrola 73 % většinové populace během jízdy automobilem, na kole či v jiném vozidle. Oproti tomu policie zkontrolovala romskou menšinu z velké části (63 %) při chůzi. Podobné údaje platí i pro jiné státy. Například přistěhovalci a jejich potomci z jižní Asie v Řecku a přistěhovalci či jejich potomci ze subsaharské Afriky v Rakousku zažili policejní kontrolu hlavně jako chodci (78 %, resp. 72 %).

Kontext policejní kontroly může samozřejmě ovlivnit důvěru lidí v tuto instituci. Lidé pravděpodobně nebudou skeptičtí v případě kontroly během řízení, jelikož se jedná o náhodné kontroly, které nesouvisejí s osobními charakteristikami zastavované osoby. Důvěru v policii může však ovlivnit fakt, že lidé z menšin se častěji museli prokázat doklady totožnosti než lidé z běžné populace, ať už při chůzi nebo ve vozidle. Velký rozdíl je také v prohledávání samotných lidí či vozidel. Policie prohledala třikrát více lidí menšinového etnického původu oproti lidem z většinové populace.

Nevhodné chování policistů v některých balkánských státech kritizovala v roce 2018 i Rada Evropy. Jednalo se například o neadekvátní reakci chorvatských úřadů na rozšířené projevy rasismu a xenofobie vůči Srbům, LGBT lidem, uprchlíkům a Romům.[1] Oproti tomu se podle Rady Evropy zlepšila situace ve Španělsku, a to i díky školení o nediskriminaci, které policisté podstoupili.

Chování policistů

Čtyři pětiny lidí uvedly, že policisté s nimi zacházeli s respektem, když byli zastaveni ve vozidle. Méně lidí mělo stejný pocit při zastavení pěšky (60 %). Avšak pouze 46 % lidí z menšin mělo stejný názor – ať už byli kontrolováni jako chodci, nebo při jízdě vozidlem. Vnímání chování policistů se liší podle země a etnické skupiny. Největší rozdíly vykazují Itálie, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko. V České republice bylo s policisty spokojeno 36 % Romů oproti 80 % většinové populace. Obecně některé skupiny obyvatel mají pozitivní názor na interakce s policisty. Patří mezi ně starší lidé, vysokopříjmové osoby, příslušníci etnické většiny, křesťané a ateisté. 

Důvěra přistěhovalců a etnických menšin v policii závisí i na vnímání kontrol. Úroveň důvěry zachycuje desetibodová stupnice, kde vyšší hodnoty označují větší důvěru. Například mezi Romy je úroveň důvěry nižší (2,8) u těch, kteří se domnívají, že byli zastaveni kvůli svému etniku. Ti, kteří kontrolu takto nevnímali, policii důvěřují o něco více (4,4). Nejvyšší hodnotu důvěry vykazují přistěhovalci a potomci přistěhovalců z Asie (6,3) – navzdory tomu, že se domnívají, že byli zkontrolování kvůli svému etniku. Nejméně důvěry mají již zmiňovaní Romové.

Co s výsledky?

FRA svou zprávou vyzývá země EU, aby bojovaly proti diskriminaci a ukončily nezákonné etnické profilování. Pro podporu spravedlivějšího jednání ze strany policistů vydala Agentura dokument popisující, jak se vyhnout této diskriminaci.[2] Průvodce obsahuje praktické informace, které policie může použít při své každodenní práci. Příkladem je doporučení o používání formulářů pro zastavení a prohlidky. Policistům tyto formuláře umožňují přemýšlet nad prováděním řádně odůvodněných kontrol. Velký důraz dokument klade na odbornou přípravu policistů, která má mimo jiné působit proti stereotypům a předsudkům. Pro konkrétnost je publikace doplněna o několik případových studií. 

Otázka zní, jak státy s dokumentem a s výsledky nejnovější zprávy naloží. Zdá se, že konkrétní výsledky zaznamenalo zatím pouze zmiňované Španělsko. Ministerstvo vnitra ČR na základě daného průvodce připravilo tzv. Akční plán Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám.[3] Jedná se o několik školení a kurzů pro policisty se zaměřením na problematiku diskriminace menšin. Měli bychom ale zvážit, zda rozsah a celkový dopad tohoto plánu bude dostačující. 

Poznámky

[1] Council of Europe. 2018. ECRI Report on Croatia. Strasbourg: ECRI Secretariat (https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be). 

[2] European Union Agency for Fundamental Rights. 2018. Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide. Luxembourg: Publications Office (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-preventing-unlawful-profiling-guide_en.pdf).

[3] Ministerstvo vnitra České republiky. 2018. Akční plán Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020. Praha: MVČR (https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-do-roku-2020.aspx). 

Zdroje

Boffey, Daniel. EU report details role of race and ethnicity in use of ‘stop and search’. The Guardian. 25. 5. 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/may/25/eu-report-highlights-widespread-use-of-stop-and-search-on-ethnic-minorities).

Engels, George, Isaac, Lindsay a Kottasová, Ivana. Police forces across Europe accused of 'ethnic profiling' when stopping and searching people. CNN. 25. 5. 2021 (https://edition.cnn.com/2021/05/25/europe/european-union-police-minorities-intl/index.html).

European Union Agency for Fundamental Rights. 2021. Your rights matter: Police stops, Fundamental Rights Survey. Luxembourg: Publications Office (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-fundamental-rights-survey-police-stops_en.pdf).

International Ombudsman Institute. Police stops in Europe: everyone has a right to equal treatment. The IOI. 27. 5. 2021 (https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/police-stops-in-europe-everyone-has-a-right-to-equal-treatment).

Fotografie  

[1] Zpráva FRA se zaměřila na policejní kontroly, autor: Charly_7777, 23. červen 2016, zdroj: Pixabay, CC0.