Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve věci Fedotova proti Rusku. Ruská federace znovu porušila práva komunity LGBTQI+ tím, že neposkytla párům osob stejného pohlaví příležitost, aby jejich vztahy místní úřady formálně uznávaly. Rozsudek, který lze označit za historický, představuje vítaný vývoj v této problematice.

Více než deset let přesvědčování

Ruská aktivistka Irina Fedotová v březnu roku 2009 vyvěsila v blízkosti budovy střední školy v Rjazani plakáty s nápisem „Homosexualita je normální“ a „Jsem hrdá na svou homosexualitu“. Účelem této akce podle ní bylo podpořit toleranci vůči komunitě LGBTQI+ v Rusku. Nicméně ruská policie její akci přerušila a Fedetová v dubnu 2009 obdržela správní pokutu za konání veřejné akce zaměřené na propagaci homosexuality mezi mladistvými. Ve stejném roce se aktivistka pokusila uspořádat spolu s dalšími jednotlivci Gay Pride v Moskvě. Přestože se mělo jednat o pokojné shromáždění, moskevské úřady jej zakázaly. Jasné „ne“ úřady řekly i na potenciální svatbu s její partnerkou Irinou Šepitkovou.

Za „propagandu homosexuality mezi mladými“ Fedetová obdržela pokutu v hodnotě 1 500 ruských rublů (v přepočtu 460 českých korun). K okresnímu soudu v Rjazani však podala odvolání. Kromě zpochybnění neplatnosti rozsudku požádala o posouzení slučitelnosti celé situace s články 19 a 29 ústavy, které zakazují diskriminaci na základě sociálního postavení a zaručují právo svobody myšlení a projevu. Následoval dlouhý proces soudních líčení, při kterém se problematika stejnopohlavního manželství a práv komunity LGBTQI+ dostala i k Ústavnímu soudu Ruské federace.

Případem se později zabýval Mezinárodní výbor právníků

Jelikož se spor mezi Fedetovou a ruskými soudy stále prohluboval, vyjádřil se k němu i Mezinárodní výbor právníků. Užití práv vyplývajících z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod („Úmluva“) dle Výboru zahrnuje i svobodu projevu LGBTQI+ jednotlivců. Jakákoli omezení vyjadřování sexuality musí být totiž z hlediska sexuální orientace neutrální a sexualita nemůže být základem pro omezení svobody projevu. Proto trestání „veřejných akcí zaměřených na propagandu homosexuality“ nelze ospravedlnit.

Mezi lety 2009 a 2013 se celkem tři páry stejného pohlaví, včetně Fedotové a Šepitkové, snažily u místních matrik požádat o svolení k manželství. Ruské úřady ke změně legislativy nepřimělo nic, ani vnější mezinárodní tlak. Úřady se neustále opíraly o článek 1 ruského zákoníku o rodině, který odkazujel na manželství jako na „dobrovolný manželský svazek mezi mužem a ženou“. Protože páry nebyly tvořeny „mužem a ženou“, jejich žádosti o uzavření manželství nebylo možné vyřídit.

Žaloba se dostala do Štrasburku

Stěžovatelé u ESLP poukazovali na to, že byli diskriminováni na základě své sexuální orientace, jelikož neměli prostředky k zajištění právního základu pro své vztahy, a proto jim nebylo umožněno uzavřít manželství. Páry vycházely z článku 8 Úmluvy a z článku 14 ve spojení s článkem 8 Úmluvy. Jádrem stížnosti byla potřeba získat určitou formu obecného právního uznání svazků stejnopohlavních párů, aby odeznělo právní vakuum způsobující nedostatečnou ochranu jejich práv.

Při zkoumání případu Soud uvedl, že článek 8 výslovně neukládá smluvním státům povinnost formálně uznat svazky osob stejného pohlaví. Nicméně je důležité najít rovnováhu mezi zájmy párů stejného pohlaví a široké společnosti. V důsledku toho Soud rozhodl, že tato situace vytváří konflikt mezi sociální realitou stěžovatelů, kteří žijí v partnerských vztazích založených na vzájemné náklonnosti, a zákonem, který nechrání jejich potřeby. Následkem toho mohou být vážné každodenní překážky pro páry stejného pohlaví. Soud tak jednoznačně potvrdil existenci pozitivního závazku vyplývajícího z článku 8 k uznání svazků osob stejného pohlaví, ať už manželstvím nebo jinými formami.

Reakce z Ruska

Ruská vláda se odkázala na průzkum Ruského centra pro výzkum veřejného mínění. V roce 2015 se 15 % ruské populace domnívalo, že homosexuálové jsou obyčejní lidé, ale raději s nimi nechtějí žádný kontakt. Dále si 20 % Rusů myslelo, že homosexualita je nemoc a 20 % obyvatel považovalo homosexuály za nebezpečné lidi, kteří by měli být izolovaní od společnosti. Navíc se zvýšil počet lidí, kteří byli proti sňatkům osob stejného pohlaví, a to z 38 % v roce 1995 na 80 % v roce 2015.

Soud vzal na vědomí tvrzení ruské vlády, že většina Rusů nesouhlasí se svazky stejného pohlaví, nicméně připomněl svůj ustálený názor, že by bylo neslučitelné se základními hodnotami Úmluvy, pokud by byl výkon práv menšinových skupin podmíněn rozhodnutím a názorem většiny.

Poučení pro ostatní státy?

Ačkoli může být Ruská federace s rozsudkem jakkoli nespokojená, Evropský soud pro lidská práva jasně potvrdil, že Rusko opětovně porušilo práva komunity LGBTQI+. ESLP nyní vyžaduje právní ochranu stejnopohlavních svazků od všech členských států, nicméně může se tak stát manželstvím nebo jakoukoliv jinou formou jako je třeba registrované partnerství. Je však nepředvídatelné, zda se státy, které v současné době neposkytují právní uznání párům osob stejného pohlaví, budou tímto rozhodnutím řídit. Nicméně je jasné, že se jedná o významný krok vpřed.

 

Zdroje

Equal Rights Trust. 2012. Case Summary: Irina Fedotova v Russian Federation. Londýn: Equal Rights Trust (https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Case%20Summary%20Irina%20Fedotova%20v%20Russian%20Federation%20(HRC%20Communication)-%20Final.pdf?utm_conten).

Evropský soud pro lidská práva. 2021. CASE OF FEDOTOVA AND OTHERS v. RUSSIA. Štrasburk: Evropský soud pro lidská práva (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211016).

International Covenant on Civil and Political Rights. 2012. Communication no. 1932/2010 : Human Rights Committee : views adopted by the Committee at its 106th session, 15 October-2 November 2012. Ženeva: UN. Human Rights Committee (https://digitallibrary.un.org/record/739122#record-files-collapse-header).  

Poppelwell-Scevak, Claire. Here We Go Again? Is Fedotova and Others Just Splitting Hairs When It Comes to Same-Sex Couples? Strasbourg Observers. 5. října 2021 (https://strasbourgobservers.com/2021/10/05/here-we-go-again-is-fedotova-and-others-just-splitting-hairs-when-it-comes-to-same-sex-couples/).

Fedele, Giulio. The (Gay) Elephant in the Room: Is there a Positive Obligation to Legally Recognise Same-Sex Unions after Fedotova v. Russia? EJIL: Talk!. 23. července 2021 (https://www.ejiltalk.org/the-gay-elephant-in-the-room-is-there-a-positive-obligation-to-legally-recognise-same-sex-unions-after-fedotova-v-russia/).

Fotografie

[1] Ruské úřady v minulosti zakázaly konání akce Gay Pride. Marcha del Orgullo LGBT 2018 - Santiago, Chile 1, autor: B1mbo, 23. června 2018, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.