Totalitní režim tzv. Rudých Khmerů v Kambodži mezi lety 1975 a 1979 si vyžádal 1,5 – 2 miliony obětí. Příslušníci národnostních, etnických a náboženských menšin, ale i jiné osoby nevyhovující komunistickému režimu byli vězněni, mučeni a hromadně vražděni v rámci státní politiky genocidy.

V roce 1997 požádala sama kambodžská vláda OSN o sestavení mezinárodního trestního tribunálu s jurisdikcí nad strůjci genocidy, nicméně po dlouhých vyjednáváních se senáty podařilo sestavit až v průběhu roku 2006. I přes více než 15letou činnost senátů se však zatím podařilo odsoudit jen tři vrchní představitele bývalého režimu, přičemž jeden odsouzený zemřel již v průběhu odvolacího řízení.

Vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva v problémech

O peripetiích vyšetřování Rudých Khmérů ze strany Mimořádných senátů (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, dále jen ECCC) jsme podrobněji psali již dříve (naposledy viz Bulletin červen 2021, s. 10). Stručně řečeno, na vině problémů je specifické složení ECCC. To představuje překážku, která celý proces s Rudými Khméry, dnes již ve značně pokročilém věku, komplikuje.

Smíšený trestní tribunál je složen z vnitrostátních i mezinárodních žalobců a soudců, kteří potřebují dojít k určité míře konsensu v různých stadiích trestního řízení. Mezinárodní zastoupení však často naráží na odmítavá stanoviska kambodžských představitelů, kteří mají v jednotlivých senátech většinu, a velmi často rozhodují na základě přání kambodžské vlády.

Poslední otevřený případ

Nefunkčnost smíšeného modelu s převahou národních představitelů se projevila i v případu označovaném jako 003 s bývalým vysoce postaveným vojenským činitelem a velitelem námořnictva Measem Muthem. Ten byl podezřelý ze zločinu genocidy a zločinů proti lidskosti spočívajících ve vraždách, mučení a nezákonného věznění příslušníků vietnamské národnosti. Dvojice tzv. vyšetřujících soudců se však neshodla na jeho závěrech. Zatímco mezinárodní vyšetřující soudce požádal o obžalobu Mease Mutha, jeho národní kolega došel k závěru, že obžaloba by měla být zamítnuta pro nedostatek osobní jurisdikce, jelikož obviněný se nedá označit za vrchního představitele Rudých Khmérů.

Nejasnosti vyvolané nekonkrétní povahou vnitřního fungování soudu a protichůdnými stanovisky jednotlivých soudců se pokusil rozetnout mezinárodní žalobce podáním žádosti o zahájení soudního řízení. Nejvyšší senát (The Supreme Court Chamber) nicméně ke konci minulého roku rozhodl o zamítnutí žádosti pro neexistenci pravomocného a vykonatelného obvinění a případ uzavřel.

Ao An a Yim Tith

Obdobným způsobem byly uzavřeny další dva dlouhodobě blokované případy, totiž s vlivnými představiteli bývalého režimu Ao Anem a Yim Tithem, kteří měli zastávat funkce s výkonnou pravomocí nad prováděním genocidy a dalších zločinů. I jejich případy byly uzavřeny bez meritorního rozhodnutí o obžalobě z důvodu neshody mezi mezinárodním a národním vyšetřujícím soudcem. První v roce 2020, druhý začátkem tohoto roku.

Je důležité zmínit, že uzavření těchto případů není soudem schválený důkaz neviny podezřelých. Nejvyšší senát neučinil žádné rozhodnutí o jejich vině a nevině. Zamítnutí žádosti pouze znamená, že před ECCC neproběhne žádný proces, který by soudně určil jejich trestní odpovědnost. Jelikož však nebylo o případech věcně rozhodnuto, teoreticky nic nebrání jejich opětovnému otevření, jakkoliv se to v současné době zdá nepravděpodobné.

Jedná se vůbec o úspěch?

S uzavřením posledních vyšetřovaných případů se existence ECCC přirozeně chýlí ke konci. Posledním nutným krokem soudu je veřejné vyhlášení odvolacího rozsudku v případu pod číslem 002 s Khieu Samphanem, který je naplánován na 22. září. K permanentnímu ukončení činnosti ECCC by podle některých zdrojů mělo dojít ke konci letošního roku, nicméně samotnou institucí zatím nebylo vydáno oficiální oznámení.

Otázkou zůstává, nakolik byla tato mezinárodní instituce úspěšná. Výsledkem 15leté činnosti a se souhrnnými náklady ve stovkách milionů dolarů bylo dosaženo pouhých dvou pravomocně odsuzujících rozsudků, za což se senáty staly terčem mezinárodní kritiky. Důvodů neakceschopnosti ECCC je celá řada, situaci určitě neprospěl ani vliv kambodžského premiéra Hun Sena, který sám sdílí minulost s Rudými Khmery. 

Někteří experti se však vyjádřili, že existence mezinárodního trestního tribunálu donutila Kambodžu ke konfrontaci s vlastní nedořešenou minulostí a poskytla alespoň omezené zadostiučinění pozůstalým a obětem totalitního režimu. 

Zatímco kambodžská garnitura je přesvědčena, že všichni představitelé zločinného režimu jsou již po smrti nebo za mřížemi, OSN usiluje o důstojné ukončení činnosti a případný přesun výkonu spravedlnosti na vnitrostátní úroveň. ECCC se dlouhodobě potýkala s nedostatkem finančních prostředků pro svou činnost, jelikož je závislá na dobrovolných příspěvcích národních států, které ale byly vzhledem k neuspokojivým výsledkům stále méně ochotné příspěvky poskytovat. 

 

Zdroje

Mimořádné senáty soudů v Kambodži, International Co-Prosecutor's Press Release, Phnom Penh,

(https://www.eccc.gov.kh/en/articles/international-co-prosecutors-press-release)

Mimořádné senáty soudů v Kambodži, Pronouncement of Appeal Judgment in Case 002/02 Against KHIEU SAMPHAN, Phnom Penh,

(https://www.eccc.gov.kh/en/articles/pronouncement-appeal-judgment-case-00202-against-khieu-samphan)

Mimořádné senáty soudů v Kambodži,Supreme Court Chamber Terminates The Case Against AO AN before the ECCC, Phnom Penh,

(https://www.eccc.gov.kh/en/articles/pronouncement-appeal-judgment-case-00202-against-khieu-samphan)

Lindsey Kennedy a Nathan Southern, Khmer Rouge Tribunal, helping Cambodians heal, nears end, Al-Jazeera, 28. 4. 2022, (https://www.aljazeera.com/features/2022/4/28/khmer-rouge-tribunal-nears-end-in-cambodia#:~:text=After%2019%20years%2C%20hundreds%20of,who%20was%20convicted%20in%202018)

Khmer Times, Meas Muth’s genocide charges dismissed, 28. 12. 2021,

(https://www.khmertimeskh.com/50996205/meas-muths-genocide-charges-dismissed/)

Luke Hunt, A Final Appeal and the Khmer Rouge Tribunal Winds Down, Voa News, 21. 8. 2021, 

(https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_final-appeal-and-khmer-rouge-tribunal-winds-down/6209825.html)

The Phnom Penh Post, Reports of ECCC’s end prove immature, officials confirm, 26. 10. 2021,

(https://www.phnompenhpost.com/national-kr-tribunal/reports-ecccs-end-prove-premature-officials-confirm#:~:text=In%20its%20online%20broadcast%20on,session%20of%20the%20National%20Assembly)

Fotografie

[1] Khieu Samphan se odvolal proti odsuzujícímu rozsudku. Case 002/01 closing statements on 31 October 2013, autor: ECCC Photo/Mark Peters, 31. říjen 2013, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.