Probíhající pandemie koronaviru se dotkla všech, vězeňskou populaci nevyjímaje. Na květnovém zasedání Výboru proti mučení se proto diskutovala otázka, jak věznice na situaci  zareagovaly a jaká opatření přijaly. Výbor přijal usnesení, v němž zformuloval tři základní doporučení, s nimiž se obrací na generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Jaká je situace v českých věznicích a co výbor žádá od jejich generálního ředitele?

Výbor proti mučení Rady vlády ČR pro lidská práva (dále jen “výbor”) je  stálým orgánem Rady vlády pro lidská práva. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, podílí se na vypracovávání zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv nebo zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Schází se několikrát do roka a je složen ze zástupců státních orgánů, občanské a odborné veřejnosti a akademické obce.

Situace ve věznicích

Odsouzení umístění ve věznicích, obvinění ve vazebních věznicích a chovanci v ústavech pro výkon zabezpečovací detence jsou obzvláště zranitelnou skupinou, pokud jde o riziko nákazy a šíření infekčních onemocnění. Je to dáno samotnou povahou věznice a obecných negativních rysů výkonu trestu, jako je přeplněnost věznic, nedostatečná hygiena, nevyhovující společné ubytování, nedostatek zdravotnického personálu apod.[1]

Při přijímání preventivních opatření k zamezení šíření COVID-19 ve věznicích je třeba poctivě posuzovat, aby se nedostala do nepřiměřeného rozporu s právy odsouzených. Ta by totiž mohla být, například při dlouhodobém zamezení kontaktu s rodinou, v podstatné míře zkrácena. Touto problematikou se zabýval Podvýbor OSN proti mučení, který formuloval 20 doporučení, jak má stát postupovat při ukládání opatření proti koronaviru ve věznicích.[2]

Na zasedání Výboru proti mučení Rady vlády ČR pro lidská práva konaného dne 19. května 2020 uvedla zástupkyně ministerstva spravedlnosti, že během nouzového stavu byly v českých věznicích zrušeny návštěvy odsouzených osob [3] a bylo přijato celkem 172 různých opatření. Zákaz návštěv byl alespoň částečně zmírněn prodloužením telefonátů až na 30 minut denně (namísto standardních 20 minut) a umožněním videohovorů přes aplikaci Skype. Další zmírnění představovalo přijetí jednoho balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg všem vězněným osobám nad rámec stanovený zákonem.

Stejně jako zbytek obyvatelstva, i odsouzení byli zapojení do samovýroby a distribuce roušek.[4] Ty byly poskytovány přednostně pro ohrožené zaměstnance věznice, zejména zdravotnický personál. Pokud jde o povinnost nošení roušek, ta byla stanovena pro celou věznici vyjma vlastních cel odsouzených. Dále probíhalo aktivní měření tělesné teploty osob vstupujících do věznice (zaměstnanci věznice, odsouzení vracející se ze zaměstnání, apod.).

Nadále byl zachován provoz na venkovních pracovištích. Pokud zaměstnávání vězňů probíhalo venku, dostali vězni ochranné pomůcky od zaměstnavatele a během pobytu ve věznici byli odděleni od ostatních vězňů. Také bylo umožněno častější koupání a v jídelnách byly odsouzeným nabízeny vitamíny.

Pokud jde o počet osob nakažených virem COVID-19 ve věznicích, neexistuje žádná statistika. Na jednání výboru pouze zazněla informace o jednom nakaženém.

Výzva Asociace organizací v oblasti vězeňství

Výbor diskutoval též výzvu Asociace organizací v oblasti vězeňství ke zvýšené podpoře preventivních opatření ve vězeňských zařízeních. Výzva zdůrazňuje, že uzavřené prostředí věznic s velkou kumulací osob vytváří rizikové prostředí pro šíření infekce, přičemž je velice obtížné dodržovat přísná hygienická opatření, která jsou v době pandemie vyžadována. Proto je třeba hledat cesty, jak zajistit okamžitou pomoc (dostupnost ochranných pomůcek), stejně jako  hledat systémová řešení (odklad nástupů výkonu trestu, využití videokonferencí, podmíněné propouštění, apod.).

V podobném duchu se vyjádřila předsedkyně Rady vlády pro lidská práva Helena Válková. Ta poukázala na nutnost hledat další systémová opatření, jako je například častější ukládání trestu domácího vězení, odkládání nástupů do výkonu trestu a častější využívání podmíněného propuštění z výkonu trestu.

Usnesení výboru

Výbor přijal usnesení, v němž adresoval generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR tři doporučení. Zaprvé, aby předával jednou měsíčně výboru pravidelné zprávy o situaci ve věznicích ohledně COVID-19 a o dalších infekčních chorobách a o opatřeních přijatých za účelem zabránění epidemií a omezení rizika nákazy. Zadruhé, aby sledoval a vyhodnocoval aktivitu ředitelů věznic v oblasti podaných žádostí o podmíněné propuštění od 1. 4. 2020 do konce roku 2020. Zatřetí, aby rozšířil ve věznicích možnosti využívání Skypu, videokonferencí a dalších moderních technologií ke komunikaci s rodinou a vnějším světem, včetně podpory vzdělávání a studia.

Výbor se v usnesení dále obrací na ministryni spravedlnosti, aby průběžně sledovala uplatňování alternativních postupů a sankcí trestní justicí v souladu s doporučeními mezinárodních institucí v zájmu snižování přeplněnosti českých věznic.

Vzhledem k tomu, že pandemie koronaviru opětovně nabírá na síle, bude toto téma pravděpodobně předmětem i příštích schůzí výboru.

 

Poznámky

[1] Milan Svoboda, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, například uvádí, že tolik skloňovaný social distancing je v přeplněných věznicích takřka iluzorní. Dále upozorňuje na skutečnost, že přeplněnost také značně paralyzuje možnosti separace odsouzených s podezřením na nákazu uvnitř věznic. Dostupné z: Svoboda, Milan, Život za mřížemi v době pandemie (https://www.ceska-justice.cz/blog/zivot-za-mrizemi-dobe-pandemie/).

[2] Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Advice to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic, 25th March 2020 (https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf )

[3] Na základě krizového opatření č. 204 ze dne 13. března 2020 o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/DOC130320-130320_204.pdf )

[4] Podle zpráv z médií byli odsouzení schopni celkově vyrobit 40 až 50 tisíc roušek měsíčně, které následně distribuovaly například k dětským pacientům či seniorům. (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-19-rousky-veznice-vezni-siti-rousek.A200323_165040_domaci_vlc)

Zdroje

Statut Výboru Rady vlády pro lidská práva (https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/proti-muceni-a-nelidskemu-zachazeni/Statut-Vyboru_1.doc)

Zápis z jednání Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání ze dne 19. 5. 2020 (https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/proti-muceni-a-nelidskemu-zachazeni/ze-zasedani-vyboru/Zapis-z-jednani-Vyboru-proti-muceni-dne-19-5-2020---schvaleny.docx)

Usnesení Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání ze dne 19. května 2020 (https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/proti-muceni-a-nelidskemu-zachazeni/ze-zasedani-vyboru/Usneseni-Vyboru-proti-muceni---19-5-2020---schvaleny.docx)

Vězeňská služba ČR, Opatření VS ČR proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 (https://www.vscr.cz/novinky/opatreni-vs-cr-proti-sireni-nakazy-koronavirem-covid-19/)

Fotografie

COVID-19 (ilustrační foto), autor: TheDigitalArtist, 13. března 2020, zdroj: Pixabay, CC0, editace: ořez.