Protiprávně sterilizované ženy se mnoho let marně domáhaly práva na odškodnění. Určitá naděje ženám svitla v současném návrhu zákona, který navrhuje odškodnění ve výši tří set tisíc korun. Ten však již rok čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. K tomuto plánovanému bodu jednání však ve sněmovně během září nedošlo. Co je obsahem zákona a podaří se ho nakonec schválit?

V minulém roce byl devítičlennou skupinou poslanců, v čele s někdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou, předložen návrh zákona, který by přiznával odškodnění osobám, které byly protiprávně sterilizovány mezi lety 1966 a 2012. Tedy od té doby, co vešel v účinnost zákon o péči o zdraví lidu) až do chvíle, kdy byly přijaty dva zdravotnické zákony, které zakotvily podmínku informovaného souhlasu, jednoznačně vymezily podmínky sterilizace a nastavily pojistky proti zneužívání).

Ke sterilizaci, převážně žen romského původu, docházelo v situaci, kdy poškozenou osobou nebyl dán informovaný souhlas k lékařskému zákroku. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková uvedla, že se často jednalo o případy souhlasu ve formě podepsaného dokumentu při porodu či v anestezii.

Současně zde býval tlak sociálních pracovníků, skrze které stát nutil určité skupiny lidí k tomu, aby se nechaly sterilizovat. Ojedinělý nebyl ani nátlak pracovníků k podepsání pod pohrůžkou odebrání dětí. Cílem praktiky bylo omezení počtu narozených dětí skupin, které byly tehdejším režimem vnímány jako problémové či nepřizpůsobivé, ať již to byli členi romské menšiny nebo osoby s duševním či jiným zdravotním postižením.

Obsah návrhu zákona

Přijetí zákona je nezbytné, aby ženy mohly uplatňovat právo na odškodnění. Jde o případy staré i desítky let a většina  nároků na odčinění újmy je již promlčená.

Je třeba zmínit, že zákon se vztahuje na všechny protiprávně sterilizované osoby. Poškozených je totiž široké spektrum a týká se romských žen, osob s postižením a dokonce může jít podle návrhu zákona i o muže. 

Monika Šimůnková uvedla, že se jednalo například o lidi pocházející z alternativních či disidentských kruhů. Tyto sterilizace byly porušením základního práva na osobní integritu, soukromí, rodinný život. Naprosto zásadním porušením lidské důstojnosti.“ A dodala, že operace vedly k trvalým fyzickým, psychickým i sociálním problémům obětí.

Zákon stanoví, že na odškodnění budou mít nárok osoby, které byly protiprávně sterilizovány ve výše uvedeném časovém období, přičemž právní úprava upřesňuje podmínky poskytování informovaného souhlasu k provedení sterilizace. Návrh zákona obsahuje definici protiprávní sterilizace, která je definována jako „zdravotní výkon zabraňující plodnosti, k jehož provedení oprávněná osoba neudělila souhlas, nebo souhlas udělila při takovém porušení právních předpisů upravujících v rozhodném období provedení zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti anebo za takových okolností, jež vylučují nebo vážně narušují svobodu a prostotu omylu uděleného souhlasu.“

Kritika ČR mezinárodními organizacemi

Česká republika čelí kvůli své nečinnosti v oblasti odškodnění obětí nedobrovolných sterilizací kritice ze strany mezinárodních organizací. Problematikou se zabýval například Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen, který již před čtrnácti lety Českou republiku upozornil na nedostatečnou právní úpravu a doporučil, aby bylo vypracováno opatření k odškodnění. Na výzvu Česká republika nereagovala, výbor se na stát proto znovu obrátil i v letech 2010 a 2016.

Otázkou sterilizací se zabýval i Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Univerzální periodický přezkum v Radě OSN pro lidská práva rovněž vyzýval k nápravě.

Kritika České republiky se objevila i od někdejšího švédského Komisaře pro lidská práva Thomse Hammerberga působícího v rámci Rady Evropy. Hammerberg politiku českého státu ve věci sterilizací označil za hrubé a systematické porušování lidských práv.

Otevřený dopis poslancům k projednání zákona

Dne 11. září 2020 se nedobrovolně sterilizované ženy sešly před Ostravskou nemocnicí, kde u některých z nich v minulosti došlo k tomuto zákroku, aby upozornily na důležitost projednání návrhu zákona.

V tentýž den byl poslancům odeslán otevřený dopis, ve kterém oběti i řada odborníků apelují na zařazení návrhu zákona do prvního čtení v měsíci září. Mezi osobami, které se pod dopis podepsaly, jsou například bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, emeritní ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová a členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Stát by měl přijmout odpovědnost a zajistit prostředek nápravy

Na protiprávní sterilizace a odpovědnost státu za jejich provádění upozornil ombudsman v roce 2005. Stát až do roku 2012 nepřijal dostatečnou právní úpravu informovaného souhlasu s prováděním sterilizací, která by zaručovala dodržování práv pacientů a minimalizovala jejich porušování, čímž umožnil závažné zásahy do základních práv. 

(Ne)projednání návrhu

Pokud bude návrh zákona přijat, bezesporu tím přispěje k nápravě „dobrého jména“ státu, obnoví důvěru občanů ve spravedlnost, napraví křivdy minulosti a zachová úctu k lidským právům. Dvě ženy se spravedlnosti nedožily. Je tedy třeba aktivně jednat, aby se poškozené osoby dočkaly alespoň minimální kompenzace za doživotní újmu. 

Pokud nebude návrh schválen v tomto volebním období, „padá pod stůl“ a bude nutné veškerá vyjednávání začínat od počátku.

 

Zdroje

Kašpárek, Jan. Odškodní stát protiprávně sterilizované ženy? K přípravě zákona se nikdo nemá. Deník Referendum. 27. 6. 2019 (dostupné na:https://denikreferendum.cz/clanek/29796-odskodni-stat-protipravne-sterilizovane-zeny-k-priprave-zakona-se-nikdo-nema)

Gruber, Jan. Odškodnění za protiprávní sterilizace? Válková vzkřísila Dienstbierův návrh. Deník Referendum. 2.10. 2019 (dostupné na: https://denikreferendum.cz/clanek/30214-odskodneni-za-protipravni-sterilizace-valkova-vzkrisila-dienstbieruv-navrh)

Otevřený dopis poslancům k projednání návrhu zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob (dostupný na: https://www.petice.com/oteveny_dopis_poslancm_k_projednani_navrhu_zakona_o_odkodnni_protipravn_sterilizovanych_osob)

Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem s důvodovou zprávou (dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=603&CT1=0)

Vyjádření zástupkyně VOP, Nezákonně sterilizované ženy mají právo na odškodnění, vyzývá zástupkyně ombudsmana (dostupné na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/nezakonne-sterilizovane-zeny-maji-pravo-na-odskodneni-vyzyva-zastupkyne-ombudsmana/)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Fotografie

Ilustrační fotografie. Woman 001, autor: Esteban Lopez, datum pořízení: 26. února 2017, zdroj: Flickr, CC0 1.0, editace: ořez.