Veřejný ochránce práv coby národní preventivní mechanismus provádí již 14 let systematické návštěvy v místech, kde jsou lidé omezení na osobní svobodě. Každoročně o své činnosti a zjištěních vydává výroční zprávu, kterou zasílá Poslanecké sněmovně a zveřejňuje též na svých internetových stránkách. Co se na poli prevence před špatným zacházením událo v roce 2019? A jaká jsou nejzásadnější zjištění?

Řeč čísel

Úkoly národního preventivního mechanismu (dále jen NPM“) zřízeného podle Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení (dále jen „OPCAT“) je v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv pověřen odbor dohledu nad omezováním osobní svobody. Z 15 právníků tohoto odboru se agendou NPM zabývá 8 z nich. Dále NPM spolupracuje s řadou expertů z nejrůznějších oblastí (psychiatři, všeobecné sestry, apod.). V roce 2019 se návštěv zařízení účastnilo celkem 15 expertů.

V souhrnu NPM provedl 25 návštěv zařízení, přičemž nejnavštěvovanější byla zařízení ústavní výchovy (9) a psychiatrické nemocnice (5). Následují věznice (3) a policejní cely (3). Po jedné byly uskutečněny návštěvy v zařízení pro zajištění cizinců, léčebně dlouhodobě nemocných, zařízení poskytující sociální služby bez oprávnění, domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem.

Vedle samotných návštěv zařízení realizuje NPM též odborná školení s cílem zvyšovat povědomí o riziku špatného zacházení. V loňském roce NPM proškolil 233 pracovníků ze zařízení dlouhodobé a psychiatrické péče a pracovníků krajských úřadů.

Mlčenlivost lékaře – překážka pro účinné vyšetřování

NPM upozornil na neuspokojivou situaci ohledně zajištění standardu prevence špatného zacházení v policejních celách, věznicích a zařízení pro zajištění cizinců. Zpráva upozorňuje na nezastupitelnou roli lékaře při dokumentování a hlášení případů špatného zacházení. Problém ČR spočívá v tom, že lékař je ze zákona vázán povinnou mlčenlivostí a nemůže o podezření na špatné zacházení informovat relevantní orgány. Proto NPM doporučuje Ministerstvu zdravotnictví, aby připravilo změnu zákona o zdravotních službách tak, aby oznámení zjištění známek špatného zacházení nepředstavovalo porušení mlčenlivosti lékaře.

Dohled nad vyhošťováním cizinců

Zpráva též zmiňuje působnost ombudsmana provádět dozor nad nucenými návraty cizinců (výkon správního a  soudního vyhoštění a předání). Uvádí, že proběhlo 43 sledování vyhoštění, přičemž během posledních tří let dohlédli zaměstnanci ombudsmana na 120 návratových operací. Je třeba uvést, že dohled nad nucenými návraty je realizován podle unijního předpisu [1] a nejedná se o „systematické návštěvy“ NPM podle OPCATu. Nicméně i podle tohoto protokolu má NPM pravomoc dohlížet na práva osob v průběhu policejní eskorty, protože i policejní vozidlo (jakož i autobus vězeňské služby) je místo, kde je osoba omezená na osobní svobodě.

Návštěvy zabezpečovacích detencí

Na přelomu let 2017 a 2018 proběhly vůbec poprvé systematické návštěvy ústavů pro výkon zabezpečovací detence (institut ležící na pomezí mezi zdravotnickým zařízením a věznicí). Ty jsou v ČR zřízeny dva, a to při Vazební věznici Brno a při Věznici Opava. Jako nejzávažnější se jeví skutečnost, že je institut zabezpečovací detence nadužíván a ukládán i tam, kde je možné uložit mírnější opatření (ochranné léčení). Na základě těchto návštěv vznikla tzv. souhrnná zpráva, kde NPM zjištění popsal a adresoval řadu doporučení k nápravě Ministerstvu spravedlnosti i vládě. Klíčovým doporučením je změna trestního zákoníku [2] tak, aby byla zabezpečovací detence ukládána skutečně jen v nejnutnějších případech.

Souhrnná zpráva z návštěv psychiatrických nemocnic

Výroční zpráva se věnuje též návštěvám psychiatrických nemocnic se zaměřením na výkon ochranného léčení a používání omezovacích prostředků. Přestože návštěvy nezjistily špatné zacházení, zmapovaly řadu rizikových situací, které mohly prahu špatného zacházení dosáhnout. Zejména jde o dlouhotrvající velmi přísný režim spojený s izolací a nedostatkem aktivit a dlouhodobé používání omezovacích prostředků. Řada zjištěných pochybení má přitom původ v systémových nedostatcích ochranného léčení, respektive v absenci jakékoliv koncepce a mezerovité právní úpravě (nedostatečné materiální a personální kapacity, dlouhotrvající pobyt, ukládání režimových opatření nad rámec zákona apod.).

Výsledkem těchto návštěv je souhrnná zpráva, která na více než sto stranách velice precizně zjištěný stav popisuje a zasazuje do širších souvislostí. Vedle ústavního rámce aplikuje též celou řadu mezinárodních lidskoprávních standardů. Jde o zprávu, která je v ČR svým obsahem a zaměřením  unikátní a je bezesporu příkladem pro celou řadu zahraničních NPM.[3]

Dluhy špatnému zacházení

Nad rámec zjištění a doporučení z návštěv detenčních míst přináší výroční zpráva „systémové úvahy“ nad prevencí špatného zacházení. Upozorňuje především na absenci dozoru státního zastupitelství v zařízeních pro zajištění cizinců, přijímacích střediscích a psychiatrických nemocnicích, kde se vykonává ústavní ochranné léčení. Dále zpráva kritizuje komplikovanost postihu špatného zacházení, zejména z důvodu, že trestní zákoník vůbec výslovně nestanoví postih ponižujícího zacházení. Dále též vytýká absenci adekvátního správního postihu za špatné zacházení v zařízeních zdravotních a sociálních služeb. V zařízeních sociálních služeb dále zpráva poukazuje na absenci stížnostního mechanismu a „bezzubé“ pravomoci inspekce sociálních služeb.  

Výroční zpráva NPM (ombudsmana?) a Poslanecká sněmovna 

Výroční zpráva NPM je významný zdroj informací o situaci na poli prevence před mučením a jiným špatným zacházením. Je také jedinečnou příležitostí, jak zvýšit povědomí o existenci a mandátu národního preventivního mechanismu, který je svou preventivní povahou odlišný od reaktivního (stížnostního) působení ombudsmana.[4] Proto i Podvýbor OSN proti mučení doporučuje, aby ombudsman v maximální možné míře posiloval povědomí o existenci NPM. To má činit například tím, aby tam, kde se jedná o preventivní působení, nebylo pojednáváno o „ombudsmanovi“, nýbrž o „NPM“[5] Dále tím, aby nebyla agenda NPM směšována se stížnostním mandátem ombudsmana. Je patrné, že toto pojetí výroční zpráva 2019 zcela nenaplňuje (na řadě míst hovoří o „ochránkyni“ a zmiňuje též stížnosti, které řešila).

V každém případě je však výroční zpráva významný dokument, z něhož lze čerpat přímé a nezkreslené informace o situaci v detenčních zařízeních. Ombudsman zprávu každoročně předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení. Je politováníhodné, že v poslední době nevěnuje Poslanecká sněmovna tak zásadnímu materiálu dostatečnou pozornost a trvá dlouhou dobu, než se k jejímu projednání vůbec dostane (např. zpráva za rok 2018 byla projednána až v roce 2020). Na uvedené upozorňuje i nový ombudsman Stanislav Křeček, který vyjádřil naději v efektivní spolupráci se sněmovnou, aby „předkládané zprávy nebyly projednávány s takovým časovým odstupem a na řešení problémů se začalo pracovat dříve.“
 

Poznámky

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES (návratová směrnice).

[2] Vypuštění třetí věty § 99 odst. 5 trestního zákoníku a zvážení změny § 100 odst. 1 a 2  trestního zákoníku.

[3] Je proto k obrovské škodě, že dosud nebyla přeložena do anglického jazyka.

[4] Právo21, Dvojroli ombudsmana lze kritizovat. Je schopen zajistit efektivitu národního preventivního mechanismu? (https://pravo21.online/pravo/dvojroli-ombudsmana-lze-kritizovat-je-schopen-zajistit-efektivitu-narodniho-preventivniho-mechanismu

[5] Například: Podvýbor OSN proti mučení, Zpráva o návštěvě Arménie (CAT/OP/ARM/2), bod 61 (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fARM%2f2&Lang=en)

Zdroje

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Usnesení k souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018, sněmovní tisk 444 (https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=968)

Kancelář veřejného ochránce práv, Sněmovna projednala výroční zprávu za rok 2018 (https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/snemovna-projednala-vyrocni-zpravu-za-rok-2018/)

Kancelář veřejného ochránce práv, Ochrana před špatným zacházením 2019 – Zpráva veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu (https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/Zpravy-vyrocni/VZ_DET_2019_CZ.pdf)

Kancelář veřejného ochránce práv, Ochranné léčení, omezovací prostředky a další témata – zpráva ze systematických návštěv 2019 (https://ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/21-2016-NZ-MLU_SZ-ochranne_leceni.pdf).

Fotografie

Výroční zpráva NPM,  zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv, editace: ořez.