Nová úprava v rámci cizineckého zákona přinesla další změny pro cizince pobývající na území ČR, a to s účinností od 2. srpna 2021. Změny provedené novelou zákona o pobytu cizinců potvrzují trend neustálého zpřísňování podmínek pro cizince, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují. Jaká nová restriktivní opatření novela zavádí?

Zařazení dětí cizinců do veřejného zdravotního pojištění

V ČR žije velké množství cizinců, kteří sice mají dlouhodobý pobyt, ale nemají právo na veřejné zdravotní pojištění, přestože na našem území platí daně i komerční pojištění. To je nicméně mnohdy velmi drahé a nespolehlivé, neboť cizincům nezaručuje, že pojišťovna v případě potřeby danou péči skutečně uhradí. Současný systém je nevýhodný pro obě strany – pro cizince i pro zdravotnická zařízení. Nutnost komerčního pojištění cizinců a jejich rodin v minulosti kritizoval i Veřejný ochránce práv, který upozornil, že tato praxe je v rozporu s některými mezinárodními lidskoprávními instrumenty, například Chartou základních práv EU či Úmluvou o právech dítěte. 

Šance na změnu se vyskytla právě v červnu 2021, kdy poslanci předložili pozměňovací návrh týkající se možnosti zajistit přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění pro děti cizinců s dlouhodobým pobytem. Tento krok by však dle slov některých poslanců znamenal „pootevření dveří migraci“ a byl by příliš ekonomicky nákladný. I z těchto důvodů tak byl návrh zamítnut a byla přijata pouze minimální úprava týkající se novorozenců do 60 dnů věku, na starší děti se úprava nevztahuje. 

Monopolizace komerčního pojištění

Novela cizineckého zákona dále zavádí pro cizince ze třetích zemí vstupujících na území ČR povinnost sjednat si komplexní komerční zdravotní pojištění. Toto zdravotní pojištění bude zpočátku moct poskytovat pouze dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která disponuje největší sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Až po uplynutí pěti let, tedy v roce 2026, by tyto služby mohly zajistit dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny. VZP. Panují však obavy, že monopolizace zákonitě povede nejen k nařizování nevýhodných podmínek, ale rovněž přispěje k celkovému zvýšení cen služeb a omezení hospodářské soutěže. Pro cizince to bude znamenat jak více nejistoty, tak vyšší pojistné. Návrh je kritizován ministerstvem zdravotnictví, Hospodářskou komorou či Českou asociací pojišťoven. Novele věnovala pozornost také média, jež upozornila na střet zájmů navrhovatelů (poslanců M. Janulíka a V. Adámkové), neboť oba jsou členové správní rady VZP. 

Zavedení pětiletého monopolu pro VZP je bezesporu nejkontroverznější částí novely. Někteří dokonce tvrdí, že tato změna je především v rozporu s právem EU. 

Rodinný příslušník občana EU

Kromě výše uvedeného novela přináší též značné zpřísnění podmínek pro pobyt na území ČR pro nesezdané páry, kdy jeden z páru je občanem ČR nebo EU a druhý je občanem třetí země, tzv. třetizemec. Zhoršení postavení se také vztahuje na „vzdálenější rodinné příslušníky“, kteří jsou závislí na péči občana ČR či EU. Nově se tedy bude rozlišovat mezi nejbližší rodinou a lidmi, kteří mají s občany EU pouze volnější příbuzenský vztah. 

Vzdálený rodinný příslušník občana ČR či EU bude muset žádat o povolení k pobytu na území ČR nově v zemi původu a zároveň dokázat, že s občanem státu EU skutečně žijí ve společné domácnosti. Po příjezdu do ČR bude muset opětovně podstoupit proces prověřování vztahu, tentokrát před Ministerstvem vnitra ČR. Nezbytnou součástí žádosti bude též předložení komerčního zdravotního pojištění a pár bude nadto povinen předložit pravidelný měsíční příjem, který bude muset dosahovat určité výše.

V případě nedoložení kompletních příloh žádosti nebo odmítnutí absolvování pohovoru je Ministerstvo vnitra ČR oprávněno danou žádost zamítnout. Ačkoliv se proti zamítnutí cizinec může odvolat, v mezidobí je povinen opustit území ČR a na rozhodnutí odvolacího orgánu čekat v zemi původu. Tím zpravidla přestane být naplňována podmínka společného soužití v jedné domácnosti. 

Zpřísňování podmínek pro cizince jako nový trend?

Ačkoliv se jedná o cizince, kteří se podílejí na rozvoji ekonomiky českého státu, odvádějí daně a přispívají také do systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, nemají nárok na stejné životní podmínky jako občané ČR. Současná novela cizineckého zákona je kritizována z mnoha stran, a to včetně ministrů současné vlády, Hospodářské komory či České asociace pojišťoven, neboť cizincům přináší další těžkosti. Na novelách cizineckého zákona z poslední doby je zřetelný trend postupného zpřísňování těchto podmínek, přičemž změně tohoto trendu zatím nic nenasvědčuje.  

 

Zdroje

Aktuální znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky k 2. 8. 2021. MVČR. (https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx). 

ČTK. Cizinci v Česku musejí být pojištěni u VZP. Nepřípustný monopol, namítají kritici. Lidovky.cz. 13. 7. 2021. (https://www.lidovky.cz/domov/cizinci-v-cr-museji-byt-pojisteni-u-vzp-novela-cizineckeho-zakona-znamena-monopol-namitaji-kritici.A210713_220149_ln_domov_ele). 

ČTK. Cizinci s pobytem v Česku budou pojištěni jen u VZP. Poslanci schválili i další normy. ČT24. 13. 7. 2021. (https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3339902-zive-poslanci-se-vraceji-ke-stavebnimu-zakonu-kscm-nechava-vladu-napjatou-bez-ni-nema). 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Princip postupného nabývání práv naráží na nevstřícnost zákonodárců. Rozhodne senát. 22. 6. 2021. (https://migracnikonsorcium.cz/cs/princip-postupneho-nabyvani-prav-narazi-na-nevstricnost-zakonodarcu/). 

Fotografie

[1] Zdravotní pojištění pro cizince. Health insurance form with stethoscope, autor: Marco Verch Professional Photographer, 19. 7. 2019, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, úpravy: ořez.