V minulém roce vstoupil v platnost Protokol č. 16 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. Díky tomuto Protokolu se jednotlivé státy mohou na Evropský soud pro lidská práva obracet se žádostmi o tzv. poradní posudky, které by měly sloužit pro interpretaci Úmluvy.

V dubnu 2018 ratifikovala Francie Protokol č. 16 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (dále Protokol), čímž v srpnu vstoupil v platnost pro 10 států, které jej ratifikovaly. Protokol byl poprvé otevřen k podpisu v říjnu 2013, v platnost tedy vstoupil po téměř pěti letech.

Díky tomuto Protokolu mohou nejvyšší soudy jednotlivých členských států Rady Evropy požádat Evropský soud pro lidská práva (dále Soud) o tzv. poradní posudek. Zatím není zcela jasné, zdali by například v případě ČR šlo pouze o Ústavní soud či i o Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. V důvodové zprávě k Protokolu č. 16 je totiž uvedeno, že nejvyššími soudy mohou být myšleny i takové soudy, které jsou nejvyšší instancí pro určitý druh případů. Tato skutečnost spolu s požadavkem, aby smluvní strany tohoto Protokolu specifikovaly, které nejvyšší soudy mohou požádat o poradní posudek, umožňuje přizpůsobit Protokol zvláštnostem soudních systémů jednotlivých členských států.

Soud bude vydávat poradní posudky týkající se zásadních otázek ve vztahu k interpretaci či aplikaci práv a svobod definovaných v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (dále Úmluva) a jejích Protokolech. Tyto poradní posudky budou vydávány Velkým senátem Soudu, budou obsahovat odůvodnění, ale nebudou pro jednotlivé státy závazné. Jedná se tedy spíše o pomůcku jednotlivých vnitrostátních soudů k interpretaci Úmluvy. Soud bude mít rovněž pravomoc tyto žádosti o poradní posudky odmítnout. Žádost o poradní posudek může být podána pouze v kontextu případů, které jsou zrovna projednávány u vnitrostátních soudů.

Co se týče nejnovějšího vývoje ohledně Protokolu, v říjnu 2018 byla Francií podána první žádost o poradní posudek, tedy hned dva měsíce poté, co Protokol vstoupil v platnost, a momentálně čeká na vyřízení. V únoru  2019 ratifikovalo Protokol Nizozemsko, které je tak v pořadí jedenáctou zemí, jež tak učinila.

Přestože poradní posudek Soudu nebude závazným právním dokumentem, bezpochyby se jedná o praktickou interpretační pomůcku, která může sloužit jednotlivým členským státům Rady Evropy při posuzování případů s lidskoprávní tématikou na státní úrovni, a rovněž jednotlivým stěžovatelům při argumentaci. Je možné, že díky poradním posudkům dojde ke snížení počtu stížností k Soudu, neboť jednotlivé státy budou případné porušení práv řešit již na vnitrostátní úrovni, právě s pomocí poradních posudků. Rozhodně se tedy jedná o praktický mechanismus, který může přinést lepší pochopení lidskoprávní tématiky na vnitrostátní úrovni.

Česká republika tento Protokol zatím neratifikovala a o poradní posudky naše vnitrostátní soudy tedy žádat nemohou. Lze tedy jen doufat, že se ČR v dohledné době ke státům, které Protokol již ratifikovaly, brzy připojí.

 

Zdroje

Rada Evropy. Details of Treaty No.214. (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214)

Kopa, Martin. Protokol č. 16 k Úmluvě – které české soudy by měly mít pravomoc požádat o poradní posudek ze Štrasburku?. Jiné právo. 14. května 2014 (http://jinepravo.blogspot.com/2014/05/martin-kopa-protokol-c-16-k-umluve.html).

Evropský soud pro lidská práva. Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Explanatory Report. (https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_explanatory_report_ENG.p…)

Behles, Caitlin. Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights Enters into Force (August 1, 2018). American Society of International Law. 30. srpna 2018  (https://www.asil.org/ILIB/protocol-no-16-european-convention-human-rights-enters-force-august-1-2018).

Evropský soud pro lidská práva. 2018. First request for an advisory opinion under Protocol No. 16. (http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6233787-8102842)

 

Fotografie

Evropský soud pro lidská práva, autor: Jan Lhotský.

29. 3. 2019   Karolína Michková