Ústavní soud koncem ledna zveřejnil nález týkající se odškodnění za újmu vzniklou v důsledku výkonu vazby. V nálezu konstatoval, že výše odškodnění a ztížení společenského uplatnění musí skutečně odrážet újmu, kterou poškozený utrpěl. Zdůraznil také, že tento princip je zakotven již v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Ústavní soud vyhověl stížnosti, ve které stěžovatel požadoval odškodnění za újmu související se vzetím do vazby, v jehož důsledku mu vznikly závažné zdravotní potíže včetně posttraumatické stresové poruchy.[1] Nálezem byl zrušen jak rozsudek Městského soudu v Praze (městský soud) [2], tak i usnesení Nejvyššího soudu [3], a celá věc byla vrácena zpět před obecné soudy.  

Kdo byl stěžovatelem?

Případ se týkal stěžovatele, který byl v minulosti stíhán pro zvlášť závažný zločin zpronevěry. Do vazby byl vzat Okresním soudem v Hradci Králové v červnu roku 2012. O měsíc později byl stěžovatel z vazby na příkaz státního zastupitelství propuštěn, a poté v září následujícího roku jej městský soud zprostil obžaloby. 

Žaloba na zaplacení z titulu odškodnění 

Stěžovatel se nejdříve bezúspěšně domáhal nároku na odškodnění u Ministerstva spravedlnosti. Proto podal v roce 2015, tj. dva roky po zproštění obžaloby, žalobu na zaplacení částky 5 000 000 Kč z titulu odškodnění k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 (obvodní soud). Tu odůvodnil tak, že trpí závažnými zdravotními potížemi včetně posttraumatické stresové poruchy, sociální fobie, anorexie, zvracení krve atd. v důsledku vzetí do vazby. Na prokázání tvrzených skutečností předložil řadu lékařských zpráv a posudek, dle kterého mu byl přiznán invalidní důchod III. stupně se 70% mírou poklesu pracovní schopnosti.  

Žaloba byla obvodním soudem zamítnuta s argumentací, že již uplynula šestiměsíční subjektivní lhůta k uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění. Městský soud ovšem k odvolání stěžovatele tento rozsudek zrušil, protože obvodní soud v něm chybně posoudil stěžovatelův nárok.

Poté probíhal šestiletý soudní „ping-pong“, kdy střídavě rozhodoval obvodní soud, jehož rozhodnutí byla následně zrušena městským soudem.

Znalecký posudek a rozšíření žaloby

Po mnohaletých sporech bylo nařízeno vypracování znaleckého posudku. Tím byl v roce 2021 posouzen duševní stav stěžovatele, na základě čehož byla žaloba rozšířena způsobem, že 1 000 000 Kč je částka na odškodnění bolesti a 15 000 000 Kč částka za ztížení společenského uplatnění. Obvodní soud ovšem vyhověl rozšířené žalobě pouze, co do výšky 546 000 Kč (bolestné – 24 000 Kč, ztížení společenského uplatnění – 270 000 Kč), ve zbytku žalobu zamítl. 

Stěžovatel se proti rozsudku odvolal. Odvolací soud rozsudek potvrdil do výše 448 080 Kč s příslušenstvím. Nejvyšší soud poté dovolání odmítl s odůvodněním, že bodový systém, podle kterého byla stanovena výše odškodnění, je použitelný i v tomto případě a že je také ústavně konformní. 

Ústavní princip tzv. plné náhrady újmy

Po dosavadním řízení byla podána ústavní stížnost. Hlavním důvodem, pro který ÚS svým nálezem stížnosti vyhověl, byla ochrana ústavního principu tzv. plné náhrady újmy, který je součástí práva na ochranu tělesné a duševní integrity vyplývajícího z čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Obsah zmiňovaného principu vyplývá např. z nedávného nálezu ÚS, kdy „povinností škůdce je […] poskytnout poškozenému plnou náhradu za veškeré utrpěné újmy škůdcem způsobené“. [4] Obecné soudy proto musí při výkladu předpisů upravujících náhradu újmy na zdraví postupovat v souladu s tzv. plným odškodněním. 

V ideálním případě má samozřejmě přednost uvedení do původního stavu, ovšem jsou situace, kdy tento návrat možný není, a proto je velmi důležité v podobných případech poskytnout poškozenému plné odškodnění, které bude co nejvíce odpovídat okolnostem dané věci a skutečným následkům.

Vyhovění ústavní stížnosti 

ÚS uvedl, že daný případ je zcela výjimečný, což uvádí jak znalecký posudek, tak i obecné soudy. Situace, kdy je poškozenému přiznán invalidní důchod III. stupně v důsledku posttraumatické poruchy s tak vysokou mírou pracovní neschopnosti v příčinné souvislosti s vazbou, je naprosto raritní. Ze znaleckého posudku z roku 2021 také vyplynulo, že stěžovatel se začal bát lidí, trpí úzkostnými stavy, depresemi, nechutenstvím a není soběstačný. 

Na základě všech uvedených skutečností, doložených znaleckým posudkem i dřívějšími lékařskými zprávami, shledal ÚS přiznané odškodnění jako zcela nedostačující, protože se v něm ani zdaleka nepromítly výše uvedené a doložené skutečnosti. Ke stanovení výše odškodného ÚS oprávněn není, v nálezu ovšem naznačil rámec, ve kterém by se tato částka měla pohybovat, a to v milionech korun. 

Návrat případu před obecné soudy

V závěru ÚS stěžovateli popřál, aby se jeho stav nadále již jen zlepšoval, a vrátil věc k projednání zpět před obecné soudy, konkrétně do fáze odvolacího řízení. Výsledná částka z titulu odškodnění pak musí vyhovovat ústavnímu principu plné náhrady újmy.

Poznámky 

[1] Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2023, sp. zn. I. ÚS 2410/23.

[2] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2022, č. j. 30 Co 295/2022-479.

[3] Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2023, č. j. 28 Cdo 1799/2023-518.

[4] Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023, sp. zn. I. ÚS 2370/22.

Zdroje

Abbasi, K. (2024, leden). Těžká újma v příčinné souvislosti se vzetím do vazby zaslouží důstojnou náhradu újmy. Případ se proto vrací před obecné soudy [tisková zpráva]. Získáno z https://www.usoud.cz/aktualne/tezka-ujma-v-pricinne-souvislosti-se-vzetim-do-vazby-zaslouzi-dustojnou-nahradu-ujmy-pripad-se-proto-vraci-pred-obecne-soudy

Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2023, sp. zn. I. ÚS 2410/23. Získáno z: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:3f8b5efd-c025-4336-936a-1a665cc4965d.

Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023, sp. zn. I. ÚS 2370/22. Získáno z: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2023/1-2370-22_an.pdf.

Nález Ústavního soudu ze dne 12. dubna 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15. Získáno z: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/I._US_2315_15_an.pdf

Ústavní soud. (2024, leden). ÚS: Těžká újma související se vzetím do vazby zaslouží důstojnou náhradu. advokatnidenik.cz. Získáno z: https://advokatnidenik.cz/2024/01/25/tezka-ujma-souvisejici-se-vzetim-do-vazby-zaslouzi-dustojnou-nahradu-rozhodl-us/

Fotografie

Rozsudek Městského soudu v Praze byl také zrušen. Městský soud v Praze (Spálená 2), autor: Dezidor, 2011, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 3.0 DEED