V září roku 2022 Mimořádné senáty soudů v Kambodži veřejně vyhlásily definitivní rozsudek v případu Khieu Samphana, bývalé hlavy státu Demokratická Kampučie a jedné z nejvlivnějších postav Rudých Khmérů, když pro tohoto komunistického politika vládnoucího mezi lety 1976 a 1979 potvrdily trest doživotního vězení. Toto rozhodnutí představuje rovněž poslední rozhodnutí tribunálu jako takového.

V roce 1997 kambodžská vláda požádala OSN o poskytnutí pomoci při sestavování zvláštního trestního tribunálu, do jehož působnosti by spadalo vyšetřování a stíhání strůjců genocidy a zločinů proti lidskosti spáchaných v Kambodži v období vlády tzv. Rudých Khmérů, konkrétně mezi lety 1975 a 1979. Uvedená léta představovala období brutálního teroru, při kterém docházelo k masovému vyvražďování kambodžského obyvatelstva. Toto mělo za následek téměř 2 miliony ztrát na lidských životech, přičemž některé odhady hovoří až o 3 milionech obětí, kdy v kontextu tehdejšího počtu obyvatel tento počet obětí představoval téměř 1/5 Kambodžanů.

Zřízení Mimořádných senátů soudů v Kambodži (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC) pak bylo výsledkem dlouholetých jednání mezi kambodžsokou vládou a OSN. Tato jednání byla završena v průběhu roku 2005, kdy v účinnost vstoupila Dohoda mezi OSN a kambodžskou královskou vládou o stíhání trestných činů spáchaných v období Demokratické Kampučie podle kambodžského práva.

Procesní vývoj případu č. 002 proti Khieu Samphanovi

Khieu Samphan byl vedle revolucionáře Pol Pota jedním z nejvýše postavených představitelů organizace Rudých Khmérů a v období dubna 1976 až ledna 1979 byl rovněž hlavou státu Demokratické Kampučie (dnešního Kambodžského království).

V průběhu léta roku 2007 byla proti Samphanovi vznesena obvinění ze spáchání zločinů spadajících do jurisdikce ECCC. Spolu se Samphanem byly obviněny další čtyři osoby, konkrétně Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith a Kaing Guek Eav, přezdívaný Duch. Ještě téhož roku bylo rozhodnuto o rozdělení obvinění směřujících proti Kaingu Guek Eavovi. Tím došlo k rozvětvení na části nyní označované jako případ č. 001 a případ č. 002. Poté v důsledku odsouzení Duche v případu č. 001 (roku 2012) byla obvinění v případu č. 002 zrušena.

Pokud jde o další obviněné, Ieng Sary zemřel na jaře roku 2013 a Ieng Thirith byla v roce 2011 shledána nezpůsobilou pro účast na soudním řízení v důsledku Alzheimerovy choroby, v jejímž důsledku roku 2015 zemřela. V rámci řízení o případu č. 002 tak již zůstaly pouze dvě obviněné osoby, a to Khieu Samphan a Nuon Chea. Následně došlo k opětovnému rozdělení případu na část 002/01, omezující se pouze na zločiny spáchané během přesunů obyvatelstva a na popravy úředníků v Tuol Po Chrey, a část 002/02, zahrnující další zločiny včetně znásilnění a nucených sňatků.

V listopadu roku 2016 byli Khieu Samphan se spoluobviněným Nuonem Chea uznáni vinnými ze spáchání zločinů proti lidskosti v části 002/01 a za tyto spáchané zločiny pak byly oběma mužům vyměřeny doživotní tresty odnětí svobody. O dva roky později, tedy koncem roku 2018, byli oba obvinění v prvém stupni uznáni vinnými i v druhé větvi případu (002/02), a i zde jim byly vyměřeny doživotní tresty.

Samphanův spoluobviněný, Nuon Chea, zanedlouho po vyhlášení rozhodnutí v druhé větvi případu č. 002 zemřel a následné odvolací řízení tak bylo vedeno pouze se samotným Khieu Samphanem, který proti rozhodnutí o svém odsouzení silně brojil a po celou dobu tvrdil, že celé řízení bylo stiženo množstvím procedurálních vad. Khieu Samphan tvrdil, že vedení řízení nesplňovalo podmínky spravedlivého procesu a proti rozhodnutí o svém odsouzení podal odvolání s více než 1800 námitkami.

Finální rozhodnutí odvolací instance v případu 002/02 padlo v září roku 2022, kdy odvolací senát definitivně potvrdil rozhodnutí první instance, a to s výjimkou pouhých dvou bodů. Soud uvedl, že Samphanův případ zahrnoval jedny z nejohavnějších událostí v jednom z nejtragičtějších a nejkatastrofálnějších období v lidských dějinách. Odvolací instance shledala, že Samphan se výrazně podílel na zločinné politice a režimu Rudých Khmérů tím, že věděl o páchání zločinů a sdílel záměr páchat a podílet se na těchto zločinech v období od dubna 1975 do ledna 1979.

Další případy řešené kambodžskými senáty

Vyjma případů výše uvedených doživotně odsouzených, tj. Duche v případu č. 001 a nyní rovněž Khieu Samphana a Nuona Chea v případu č. 002, tribunál zvažoval další dvě obvinění. Konkrétně se jednalo o obvinění v případech označených jako č. 003 a č. 004 (viz Bulletin říjen 2022, s. 17).

Všechny případy, vyjma případu č. 001 a č. 002, však skončily bez jakéhokoliv meritorního rozhodnutí. Za příčinu tohoto výsledku lze považovat zejména složité nastavení systému spoluvyšetřujících soudců a žalobců odpovědných za vyšetřování a podání obžaloby. V čem byl tento systém problematický? Ve stručnosti byl založen na spolupodílení se národních a mezinárodních členů, kdy tito museli jak v případě dvojice spoluvyšetřujících soudců, tak ve dvojici žalobců, dospět ke společnému závěru.

Konkrétně pak v případech č. 003, č. 004 a č. 004/02 se spoluvyšetřujícím soudcům nepodařilo dospět ke společnému závěru, když mezinárodní člen z této dvojice navrhoval vyšetřované osoby obvinit, národní člen naopak návrh obvinění odmítal. V případu č. 004/01 se pak spoluvyšetřující soudci shodli na zproštění obvinění, avšak s tímto závěrem nesouhlasil mezinárodní člen z dvojice žalobců. Tento proti závěru dvojice vyšetřujících soudců podal odvolání k přípravnému senátu, který ovšem nedokázal rozhodnout nutnou nadpoloviční většinou a případ tak zůstal na mrtvém bodě.

Bilance senátů: 16 let, 337 mil. USD, 3 obvinění a odsouzení, 2 uvěznění

A výsledek činnosti ECCC? Nyní už lze říci, že Mimořádné senáty soudů v Kambodži po 16 letech svého působení svou činnost končí s poměrně nelichotivou bilancí. Z osob spoluodpovědných za páchání zločinů proti lidskosti a genocidy byli obviněni pouze tři jednotlivci, přičemž z této trojice se pouze dva dožili definitivního rozhodnutí a následného uvěznění. Khieu Samphanovi v den rozhodnutí odvolací instance bylo 91 let, Kaing Guek Eavovi pak bylo v době jeho odsouzení 69 let a ve vězení setrval až do své smrti v září 2020 ve věku 77 let.

V tomto směru si tedy lze klást otázku, zdali lze z některého úhlu pohledu považovat výsledek, kterého ECCC dosáhl, za uspokojivý. Z perspektivy obětí zločinů, jejichž pachatelé nikdy před obdobným tribunálem nestanuli, lze samotné zřízení ECCC a odsouzení tří spoluzodpovědných osob považovat za dílčí úspěch a částečné zadostiučinění.

Pokud však pohlédneme na věc z pohledu mezinárodního společenství, bohužel se nelze vyhnout konstatování, že výsledek je jednoznačným neúspěchem i s ohledem na množství finančních prostředků (337 milionů USD) a času (více než 16 let), které byly investovány do odsouzení pouhých tří osob. Nadto je na místě uvést, že jeden z hlavních strůjců běsnění, Pol Pot, zemřel v dubnu roku 1998 a před spravedlností tak nestanul.

Samotný tribunál pak koncem roku 2022 silně utlumil svou činnost a jako svůj úkol si vytyčil nikoliv vedení dalších trestních vyšetřování, nýbrž dohled nad výkonem uloženého trestu odnětí svobody a procesem odškodňování obětí spolu s šířením povědomí o činnosti soudu a důvodech, pro které byl zřízen. Získanou zkušeností je, že způsob uspořádání soudu, ve kterém je nutné, aby se na klíčových bodech shodli mezinárodní i národní představitelé, již u příštích tribunálů není radno opakovat.

 

Zdroje

National Public Radio. After 16 years and 3 convictions, an international tribunal closes down in Cambodia, 22. září 2022. Dostupné z: https://www.npr.org/2022/09/22/1124432798/cambodia-khmer-rouge-tribunal.

Just Security. The Khmer Rouge Tribunal is Closing its Doors: Here’s What to Know About its Final Case. 6. prosinec 2022. Dostupné z: https://www.justsecurity.org/84350/the-khmer-rouge-tribunal-is-closing-…- -its-final-case/.

Česká televize. Mezinárodní tribunál svým posledním verdiktem potvrdil doživotí pro vůdce Rudých Khmerů. 22. září 2022. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3531142-mezinarodni-soud-svym-posled….

The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Introduction to the ECCC. Dostupné z: https://www.eccc.gov.kh/ en/introduction-eccc.

The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Supreme Court Chamber Notifies Full Written Judgement in Case 002/02 Regarding KHIEU SAMPHAN. Dostupné z: https:// www.eccc.gov.kh/en/articles/supreme-court-chamber-notifies- -full-written-judgement-case-00202-regarding-khieu-samphan.

UN News. Cambodia: UN-backed tribunal ends with conviction upheld for last living Khmer Rouge leader. 22. září 2022. Dostupné z: https://news.un.org/en/story/2022/09/1127521.

Fotografie

Bou Meng: jeden z přeživších vězněných v S-21. Pronouncement of Appeal Judgement in Case 002/02 Against Khieu Samphan, autor: Khmer Rouge Tribunal (ECCC), Nhet Sokheng, 22. září 2022, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, úpravy: ořez.