Evropská komise poprvé zhodnotila vládu práva a naplňování demokratických principů v jednotlivých členských státech Evropské unie. Jak česká justice obstála a v čem shledala Komise nedostatky? S jakými výzvami se české soudnictví obecně potýká? 

Komise hodnotila čtyři oblasti

Za své působení Evropská komise úplně poprvé hodnotila fungování právního státu a demokratických principů v jednotlivých členských zemích. Hodnocení má státy upozornit především na možné nedostatky v rámci dodržování evropských hodnot. Dále má toto roční zhodnocení sloužit jako prevence situace, jež nastala v Maďarsku a Polsku, kde reformy justičního systému vedly k ohrožení nezávislosti a nestrannosti soudnictví. 

Komise se při hodnocení zabývala čtyřmi oblastmi, a to justicí, svobodou médii, účinnosti boje proti korupci a systémem brzd a protivah mezi jednotlivými institucemi. 

Zhodnocení stavu české justice

Komise uvedla, že stav českého soudnictví vnímá obecně jako uspokojivý. Sdělila, že rozhodnutí v rámci civilních a obchodních sporů jsou vydávána v přiměřeném čase, tím pádem dochází k účinnému vyřešení jednotlivých případů. 

Určité nedostatky však Komise shledala v rámci správního soudnictví. K této oblasti uvedla, že v řízení se často vyskytují průtahy, což může být důsledkem nedostatečné personální obsazenosti jednotlivých správních soudů. 

Komise se dále věnovala jednotlivým reformám, které se týkají například výběrového řízení pro jmenování do funkce soudce nebo disciplinárního řízení se soudci a státními zástupci. Komise uvedla, že tyto změny by významně mohly přispět k vyšší transparentnosti soudního systému v České republice. Současně sdělila, že by mohly omezit vliv moci výkonné na jmenování a odvolávání soudců a státních zástupců. 

Ke zkvalitnění a větší efektivitě soudního systému by dle Komise napomohla digitalizace, jako například zavedení elektronických spisů. Tato změna by rovněž pozitivně ovlivnila právo občanů na přístup k soudům. 

Co je obecně české justici vytýkáno?

Jako problémová je obecně označována oblast insolvenčních řízení a s ním souvisejících incidenčních sporů. Obecně je justici také vytýkána přemíra formalismu a průtahy, jež mají neodmyslitelný vliv na kvalitu a účinnost samotného rozhodnutí. 

Ze strany odborné veřejnosti se můžeme rovněž setkat s kritikou samotné právní úpravy soudního procesu v České republice, který je dle některých příliš komplikovaný. Za problémové jsou pak označovány samotné procesní normy, které soudní proces v některých případech zpomalují. 

Z mezinárodního hlediska je českému soudnictví vytýkána například absence etického kodexu pro soudce (viz Bulletin září 2020, s. 29). V současné době je kodex již připraven a byl předán ministryni spravedlnosti a předsedům krajských soudů. 

Závěr

V rámci konečného hodnocení Komise uvedla, že systém brzd a vah funguje v České republice dobře a plní svou funkci. Rovněž upozornila, že zde chybí určitá “Národní instituce pro lidská práva”, jež by existovala souběžně vedle institutu veřejného ochránce práv. 

Ve vztahu k boji s korupcí Komise sdělila, že zákonná úprava v této oblasti je dostatečná. Avšak upozornila na skutečnost, že například rozsáhlé korupčí kauzy nejsou vyšetřovány dostatečně systematicky. Nedostatky shledala také v zákonné úpravě týkající se svobody a plularity médií. Za problematické označila především to, že zde chybí pravidla, podle kterých by se určovalo, kdo která média vlastní. 

 

Zdroje

Apm. Evropská komise kritizuje reformy justice v členských zemích. V Česku jí vadí přístup ke korupci, ČT24, 30. 9. 2020. (dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3195420-evropska-komise-kritizuje-reformy-justice-v-clenskych-zemich-v-cesku-ji-vadi-pristup-ke

Zpráva Evropské komise o stavu demokracie a vlády práva věnovaná České republice, 30. 9. 2020. (dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/2499522-cz_rol_country_chapter.pdf

Kramer, Jaroslav. Co trápí českou justici. Právní rádce, 13. 3. 2018.

Úlehlová, Simona. Soudcovská etika ve světle případu soudce Alexandra Sotoláře. Bulletin lidských práv,  7. číslo, září 2020 (dostupné na: https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin_zari2020.pdf). 

Fotografie 

Vlajka EU, autor: Capri23auto, 27. dubna 2018, zdroj: Pixabay, CC0, editace: ořez.