Mezinárodní trestní soud vyhověl odvolání v případu reparací za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v Konžské demokratické republice v letech 2002-2003 a nařídil opětovné projednání a rozhodnutí o náhradě škody pro oběti těchto zločinů.

Rozhodnutí o vině a trestu pro Bosco Ntagandu

V červenci 2019 uznal projednací senát Mezinárodního trestního soudu, jehož předsedou byl český soudce Robert Fremr, Bosco Ntagandu, jakožto vůdčí postavu skupiny označované jako Vlastenecké síly za osvobození Konga, vinným ze spáchání 18 válečných zločinů a zločinů proti lidskosti mezi lety 2002 a 2003. Ve třech případech byl Ntaganda uznán vinným jako přímý pachatel a v 15 případech jako nepřímý spolupachatel. Za uvedené zločiny byl rozhodnutím z listopadu 2019 Ntagandovi vyměřen trest odnětí svobody v trvání 30 let, což představuje nejdelší trest, jenž byl za dobu existence Mezinárodního trestního soudu uložen.

Proti uvedenému rozhodnutí se Ntaganda odvolal, jak do viny, tak také do výše uloženého trestu. Odvolací senát rozhodl o odvolání podaném ze strany obhajoby na konci března 2021, když jej zamítl a potvrdil tak toto rozhodnutí. O obou těchto rozhodnutích jsme referovali již dříve (viz Bulletin prosinec 2019, s. 13, a Bulletin květen 2021, s. 11).

V březnu 2021 uložil projednací senát Mezinárodního trestního soudu Ntagandovi, jakožto odsouzenému válečnému zločinci, povinnost nahradit škodu způsobenou obětem jím spáchaných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, ve výši 30.000.000 USD (viz Bulletin říjen 2021, s. 13). Vzhledem ke skutečnosti, že samotný odsouzený byl označen za nemajetného, kdy za tohoto stavu není v jeho silách vyčíslenou škodu uhradit, byl o spolupodílení se na úhradě vyčíslené náhrady škody požádán speciální Fond Mezinárodního trestního soudu pro oběti (Trust Fund for Victims).

Odvolání proti rozhodnutí o náhradě škody

Proti rozhodnutí projednacího senátu Mezinárodního trestního soudu, jímž byla stanovena výše náhrady škody, byla podána dvě odvolání. První z nich bylo soudu předloženo odsouzeným Ntagandou, druhé pak ze strany jedné ze dvou skupin obětí zločinů, za jejichž spáchání byl Ntaganda odsouzen.

Obhajoba ve svém odvolání představila 13 důvodů, pro které má za to, že by rozhodnutí z března 2022 mělo být v plném rozsahu zrušeno. Ze strany právních zástupců části obětí bylo proti uvedenému rozhodnutí vzneseno sedm námitek. Soud tyto v souhrnu označil za komplexní, složité a vzájemně se často překrývající.

Jak strana obhajoby, tak strana zástupců části obětí rozporuje mj. způsob stanovení počtu obětí a osob postižených válečnými zločiny a výsledek tohoto vyčíslení, v důsledku čehož mělo dojít souběžně k nesprávnému stanovení výši náhrady škody. Obhajoba se domnívá, že projednací senát ve svém rozhodnutí stanovil počet obětí vyšší v porovnání se skutečností. Zástupci obětí naopak požadují rozšíření dosavadního okruhu osob oprávněných k čerpání stanovených reparací. Obdobně se ve svých odvoláních vyjadřují strany i ve vztahu k samotné výši reparací.

Nad výše uvedené obhajoba v odvolání napadá březnové rozhodnutí z hlediska práva na dostatečné odůvodnění a také z hlediska důkazního, kde vznáší např. argumenty týkající se konceptu transgenerační újmy či přerušení řetězce příčinné souvislosti mezi jednáním a způsobenou újmou.

Rozhodnutí o odvolání

Mezinárodní trestní soud svým odvolacím senátem jednomyslně rozhodl v září 2022 společně o odvolání odsouzeného Ntagandy a právních zástupců jedné ze dvou skupin obětí válečných zločinů spáchaných Konžské demokratické republice, když zrušil rozhodnutí projednacího senátu z listopadu 2021.

Odvolací instance shledala v prvostupňovém rozhodnutí hned několik nedostatků a vyhověla tak tvrzením odvolatelů, dle jejichž názoru se rozhodnutí z listopadu 2021 nedostatečně zaměřuje na vymezení počtu obětí, a to jak těch potenciálních, tak těch skutečných. Odvolací senát taktéž dospěl k závěru, že prvé rozhodnutí postrádá náležité výpočty škody a s nimi související odůvodnění při stanovení její výše. Obdobně označila za chybu skutečnost, že v předešlých rozhodnutích nebyl stanoven mechanismus, na jehož základě by byl Fond pro oběti schopen posoudit oprávněnost nároků konkrétních obětí a pro tento nestanovil ani jeho základní parametry, ačkoliv je tento požadavek pro spravedlivé vyplacení náhrad klíčový. Stejně tak odvolací instance akcentuje problematiku transgenerační újmy a dokazování tohoto druhu újmy, obdobně jako nedostatečné odůvodnění a nevěnování dostatečné pozornosti některým důkazním otázkám.

Ve světle pochybení, které shledal odvolací senát Mezinárodního trestního soudu, a v důsledku skončení mandátu dvou ze soudců senátu původního, byla věc přikázána odlišnému projednacímu senátu k novému projednání a rozhodnutí při zohlednění nadepsaných výtek odvolací instance.

 

Zdroje

Platform for Peace and Humanity. ICC: Weekly News Recap (12-18 September 2022): Appeals Chamber Ordered Trial Chamber to Issue a New Reparation Order in the Ntaganda Case. 18. září 2022. Dostupné: https://peacehumanity.org/2022/09/18/weekly-news-recap-12-18-september-…

International Criminal Court. Ntaganda Case: Appeals Chamber directs the Trial Chamber to issue a new reparations order. 12. září 2022. Dostupné: https://www.icc-cpi.int/news/ntaganda- -case-appeals-chamber-directs-trial-chamber-issue-new-reparations-order

International Commission of Jurists. Kenyan section. ICC Appeals Chamber reverses Trial Chamber VI reparations order in Ntaganda case. 23. září 2022. Dostupné: https://icj-kenya.org/ news/icc-appeals-chamber-reverses-trial-chamber-vi-reparations-order-in-ntaganda-case/

International Criminal Court. Summary: Judgment of the Appeals Chamber in The Prosecutor v. Bosco Ntaganda. 12. září 2022. Dostupné: https://www.icc-cpi.int/sites/default/ files/2022-09/220912-ntaganda-reparations-appeals-judgment- -summary-eng.pdf

Fotografie

Žena prchající před bojovníky Bosco Ntagandy. IDP-Munigi-01, autor: MONUSCO/Sylvain Liechti, 1. březen 2013, zdroj: Flickr, CC BY-SA 2.0., úpravy: ořez.