V prosinci minulého roku vydal odvolací senát Mezinárodního trestního soudu rozhodnutí ve věci Dominica Ongwena, kterým potvrdil rozsudek projednacího senátu. Výroky o vině a trestu tak zůstávají nezměněny, čímž soud opět rozvířil otázky ohledně posouzení traumatického dětství jako polehčující okolnosti.

Dominic Ongwen je Uganďan, kterého Mezinárodní trestní soud (MTS) shledal vinným z celkem 61 válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se dopustil coby jeden z vrchních velitelů tzv. Armády Božího odporu (Lord’s Resistance Army, dále jen „LRA“). Jde o povstaleckou skupinu, která bojuje za zřízení teokratického státu založeného na deseti přikázáních. Při tom se ale dopouští řady zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, typické je drancování vesnic, vraždění, znásilňování či zotročování dětí, které jsou cvičeny k dalšímu boji v rámci této skupiny. Jedním z těchto dětí, které byly uneseny, aby se staly vojáky, byl i devítiletý Dominic Ongwen. Poprvé jsme o případu psali již v roce 2015 (viz Bulletin březen 2015, s. 5). Ongwen postupem času vystoupal až na pozici jednoho z velitelů LRA. V roce 2004 byl jedním z hlavních organizátorů útoků na tábory, které byly domovem pro vnitřně vysídlené ugandské obyvatelstvo. V následujícím roce MTS vydal na Ongwena a na další čtyři velitele zatykač, ovšem do dnešního dne je Dominic Ongwen jediným, kterého se podařilo zadržet, a vedle Josepha Konyho, hlavního velitele LRA, rovněž jediným dosud žijícím velitelem, na kterého byl zatykač vydán.

Dvojakost Ongwenovy role

V roce 2021 byl obžalovaný Ongwen odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody ve výši 25 let Případ Dominica Ongwena: Je traumatické dětství polehčující okolností? Nikola Burdová (k prvoinstančnímu rozhodnutí viz Bulletin červen 2021, s. 8). Dominic Ongwen představoval před MTS jistou raritu. Soud se totiž musel vypořádat se situací, kdy je pachatel válečných zločinů zároveň jejich obětí, a zodpovědět otázku, zda tato skutečnost může mít vliv na stanovení trestu. MTS sice zamítl možnost, že by minulost obžalovaného mohla vést k výroku o jeho nevině - s ohledem na počet a závažnost jím spáchaných trestných činů toto nepřicházelo v úvahu - nevyloučil ale snížení trestu.

Konflikt v situaci, kdy pachatel záměrně a při smyslech přivodil svým obětem značné utrpení, a zároveň byl obdobného utrpení sám obětí jako dítě, je zřejmý. Soudci tak byli postaveni před nelehký úkol vybalancovat jednak respekt k obětem, jednak skutečnost, že obžalovaný byl v nízkém věku unesen a po celý zbytek svého života až do svého zadržení vychováván v krutých podmínkách povstalecké organizace. Projednací senát upozornil, že Ongwen nemusel osobně provádět dané útoky ani neutekl z LRA, přestože jsou důkazy o tom, že ostatní obdobně postavení velitelé tak činili. Rovněž nejsou důkazy o tom, že by byl ke spáchání svých činů nucen. Zároveň ale soud odmítl návrh zmocněnce obětí, ve kterém tento uvádí, že mimořádný rozsah spáchaných zločinů a přítomnost jiných přitěžujících okolností „neutralizuje“ jakýkoli omezený rozsah potenciální polehčující okolnosti.

Soud závěrem zhodnotil, že Ongwenu minulost není při stanovení trestu možno přehlédnout, a to především s ohledem na rozhodování o uložení doživotního trestu. Fakt, že Ongwen byl unesen jako dítě, jeho vzdělávání bylo přerušeno a nahrazeno socializací v extrémně násilném prostředí, dle soudu v žádném případě neodůvodňuje zločiny, kterých se jako dospělý úmyslně dopustil, ale ospravedlňuje neuložení doživotního trestu, ačkoli by v takovém případě uložen být mohl.

Rozhodl Mezinárodní trestní soud správně?

Proti rozhodnutí projednacího senátu podala obhajoba odvolání, v prosinci 2022 pak odvolací senát vydal rozhodnutí, kterým potvrdil výrok o vině i trestu. To vyvolalo kritiku odborné veřejnosti, která míří především na absenci právního zdůvodnění posouzení traumatických zkušeností jakožto polehčující okolnosti, s kterou se odvolací senát nevyrovnal. Projednací senát se totiž v části věnované Ongwenovu dětství zabývá z velké části faktickými skutečnostmi a svědeckými výpověďmi, ale přitom opomíná vysvětlit, na jakém právním podkladu se rozhoduje pro kvalifikaci traumatické minulosti jako polehčující okolnosti. Rozhodnutí neobjasňuje, zda historie obžalovaného byla důvodem pro snížení trestu proto, že byla alespoň v částečné příčinné souvislosti se spáchanými činy, nebo prostě proto, že obžalovaný takovou minulost má, bez ohledu na existenci příčinné souvislosti.

Ze znaleckého posudku se dokonce podává, že obžalovaný dosáhl vysokého stupně morálního vývoje a je schopen morálního uvažování, přestože tato traumatická zkušenost měla dle posudku nepochybný vliv na vývoj jeho mozku. Už však ale není vyjasněno, jaký vliv měla a jaké jsou důsledky tohoto vlivu. Tyto traumatické zkušenosti totiž dle soudu nevedly k psychické poruše či duševní nemoci dlouhodobého charakteru.

Soudem zvolený přístup je dokonce v rozporu s předchozími rozhodnutími - např. ve věci Issa Hassan Sesay dospěl Zvláštní soud pro Sierra Leone k závěru, že pokud osoba může činit vlastní rozhodnutí, není nedobrovolné naverbování do armády důvodem pro snížení trestu. To platilo i v případě Dominica Ongwena.

Odvolací senát však ponechal nedostatky v právním posouzení bez povšimnutí. MTS tak prozatím nastavil jistý precedens, kdy traumatická minulost pachatele může být důvodem pro snížení jeho trestu. Rozhodnutí není samo o sobě důvodem kritiky, nýbrž jako nedostatečné se jeví právní posouzení takto závažného kroku, tím spíše, slouží-li MTS do jisté míry jako středobod mezinárodní trestní spravedlnosti.

 

Zdroje

MTS. (2021). Judgment of the Trial Chamber IX in The Prosecutor v. Dominic Ongwen, No.: ICC-02/04-01/15. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/ CR2021_04230.PDF.

MTS. (2022). Judgment of the Appeals Chamber in The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Summary. Získáno z: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-12/2022-12-15-ongwen-j….

MTS. (2021). Judgment of the Trial Chamber IX in The Prosecutor v. Dominic Ongwen, No.: ICC-02/04-01/15. ANNEX 1: Partly Dissenting Opinion of Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/CR2022_07151….

Cubbon, J. (5. leden 2023). Mitigation of Dominic Ongwen’s sentence: Gaps in the justification. Získáno z: https://www.ejiltalk. org/mitigation-of-dominic-ongwens-sentence-gaps-in-the-justification/.

Fotografie

Šlo o nelehký případ pachatele, který je sám obětí válečných zločinů, zdroj: ICC-CPI., úpravy: ořez.