Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

23. 4. 2024   Karin Lišková

Pornhub veřejně vystupuje jako společnost, která se okrajově věnuje dobročinným  aktivitám jako je finanční podpora charitativních organizací věnujících se osvětě o rakovině prsu nebo malých podniků zasažených důsledky pandemie Covid-19. Přibližně před čtyřmi lety se ale v mediálním prostoru začaly objevovat informace o tom, že se společnost kromě filantropie nepřímo podílí také na činnostech spojených s obchodováním s lidmi.

20. 4. 2024   Adéla Čapková

Mezinárodní soudní dvůr vydal koncem ledna 2024 rozhodnutí, ve kterém zamítl většinu obvinění Ruska ze strany Ukrajiny ohledně financování terorismu a rasové diskriminace, jichž se na území Ukrajiny mělo Rusko od roku 2014 dopouštět. Uznal však, že Rusko nedostatečně vyšetřilo teroristické činy proti Ukrajině, i že se částečně dopustilo diskriminace menšin na Krymu.

18. 4. 2024   Barbora Headlandová

Ústavní soud koncem ledna zveřejnil nález týkající se odškodnění za újmu vzniklou v důsledku výkonu vazby. V nálezu konstatoval, že výše odškodnění a ztížení společenského uplatnění musí skutečně odrážet újmu, kterou poškozený utrpěl. Zdůraznil také, že tento princip je zakotven již v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

13. 4. 2024   Sára Aiblová

Soudní dvůr Evropské unie v lednovém průlomovém rozsudku ve věci C-621/21 Ženy, které jsou oběťmi domácího násilí konstatoval, že ženy, které čelí v zemi původu fyzickému či psychickému násilí, splňují kritéria určité společenské vrstvy” ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. d) kvalifikační směrnice. Žadatelky o mezinárodní ochranu mají díky tomu nárok na postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany.

7. 4. 2024  

Nové číslo Bulletinu naleznete zde.

Na úvod Bulletinu Vás Veronika Nováková zve na půdu Parlamentního shromáždění Rady Evropy a informuje o tématech, kterými se shromáždění zabývalo na svém podzimním zasedání.

6. 4. 2024   Barbora Headlandová, Denis Pauk

Na konci února 2024 se konal první ročník Zimní školy antidiskriminačního práva, kterou pořádala Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V krásné renesanční Telči, ve které se nachází Univerzitní centrum, se sešli nadšenci do antidiskriminačního práva z advokacie, justice, ale i akademické a neziskové sféry. Autoři tohoto článku se Zimní školy zúčastnili a seznámí čtenáře s jejím průběhem.

6. 4. 2024   Jakub Dubják

The Supreme Court of the United States has ruled that the First Amendment of the Constitution, protecting the freedom of speech, prohibits the state of Colorado from forcing a wedding website designer to create designs depicting same-sex marriages and conveying messages with which she disagrees. What was the Supreme Court’s decision regarding the application of the Colorado Anti-Discrimination Act prohibiting discrimination based on sexual orientation?