4. 5. 2024   Anna Pěničková

Civilní držení zbraní v České republice je tématem, které je v současnosti hojně probíráno. Článek se snaží přiblížit problematiku držení zbraní v České republice, jeho historii, právní úpravu, stejně tak jako nedávné novely či úpravu Listiny základních práv a svobod zakotvující možnost bránit se střelnou zbraní. 

1. 5. 2024   Daniela Skácelíková

V lednu organizace SOMO a Conectas zveřejnily zprávu Bitter brew (Hořký nápoj) shrnující poslední poznatky o pracovních podmínkách v kávovém průmyslu v Brazílii, které často hraničí s otroctvím. Alarmující zjištění se týkají také plantáží, z nichž odebírají kávu i známé nadnárodní společnosti. Nezřídka jde také o plantáže s mezinárodními certifikáty udržitelnosti a etického obchodu.

28. 4. 2024   Jakub Dubják

Otec dětí v insolvenci a libovůle soudů při stanovování výživného. Ústavní soud (ÚS) přispěl svým novým nálezem ohledně zpětného stanovení výživného k jeho početné judikatuře věnované vyživovací povinnosti rodičů vůči jejich dětem. Na jakých zásadách stojí stanovení výše výživného soudem a jak v daném případě pochybily obecné soudy? Jak může soud zasáhnout do důstojnosti rodiče při určování výživného?

26. 4. 2024   Veronika Kubáňová

Mohou mít nařízení Mezinárodního soudního dvora ve stávající situaci vliv na vývoj v Pásmu Gazy? Jsou tato opatření relevantní? A je možné je vnímat jako krok ke zklidnění konfliktu?

23. 4. 2024   Karin Lišková

Pornhub veřejně vystupuje jako společnost, která se okrajově věnuje dobročinným  aktivitám jako je finanční podpora charitativních organizací věnujících se osvětě o rakovině prsu nebo malých podniků zasažených důsledky pandemie Covid-19. Přibližně před čtyřmi lety se ale v mediálním prostoru začaly objevovat informace o tom, že se společnost kromě filantropie nepřímo podílí také na činnostech spojených s obchodováním s lidmi.

20. 4. 2024   Adéla Čapková

Mezinárodní soudní dvůr vydal koncem ledna 2024 rozhodnutí, ve kterém zamítl většinu obvinění Ruska ze strany Ukrajiny ohledně financování terorismu a rasové diskriminace, jichž se na území Ukrajiny mělo Rusko od roku 2014 dopouštět. Uznal však, že Rusko nedostatečně vyšetřilo teroristické činy proti Ukrajině, i že se částečně dopustilo diskriminace menšin na Krymu.

18. 4. 2024   Barbora Headlandová

Ústavní soud koncem ledna zveřejnil nález týkající se odškodnění za újmu vzniklou v důsledku výkonu vazby. V nálezu konstatoval, že výše odškodnění a ztížení společenského uplatnění musí skutečně odrážet újmu, kterou poškozený utrpěl. Zdůraznil také, že tento princip je zakotven již v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.